Nozares politika

Ekonomikas ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde ekonomiskās politikas jomā. Ministrija izstrādā un īsteno tautsaimniecības struktūrpolitiku, rūpniecības politiku, enerģētikas politiku, ārējo ekonomisko politiku, iekšējā tirgus politiku (precēm un pakalpojumiem), komercdarbības attīstības politiku, konkurētspējas un tehnoloģiju attīstības politiku, patērētāju tiesību aizsardzības politiku, būvniecības un mājokļu politiku un citu politiku normatīvajos aktos noteiktajās jomās.

 

Ministrijas funkcijas:

 1. izstrādāt ekonomikas politiku;
 2. organizēt un koordinēt ekonomikas politikas īstenošanu;
 3. nodrošināt starptautisko ekonomisko sadarbību;
 4. veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.
   

Lai nodrošinātu funkciju izpildi, ministrija veic šādus uzdevumus:

1) tautsaimniecības struktūrpolitikas koordinācijas jomā:

 • sagatavo pārskatus par valsts ekonomisko stāvokli un sniedz priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām struktūrpolitikā;
 • veic makroekonomisko analīzi un izstrādā tautsaimniecības attīstības scenārijus un prognozes;
 • saskaņo ar Finanšu ministriju galveno makroekonomisko rādītāju prognozes valsts budžeta projekta izstrādei;
 • sniedz priekšlikumus Finanšu ministrijai nodokļu politikas izstrādē;
 • izstrādā Latvijas nacionālo Lisabonas programmu un koordinē tās izpildi;
 • izstrādā darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozes un uztur darba tirgus analīzes un prognozēšanas sistēmu;
   

2) ārējās ekonomiskās politikas jomā:

 • izstrādā un īsteno eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes politiku;
 • koordinē Latvijas Republikas ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla izveidi un to darbību;
 • nodrošina Latvijas Republikas interešu pārstāvību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā un Eiropas Savienības institūcijās;

3) izstrādā un īsteno politiku šādās nozarēs - rūpniecība; tūrisms; enerģētika; būvniecība un tirdzniecība;
 

4) izstrādā un īsteno politiku šādās jomās:

 • mazo un vidējo uzņēmumu attīstība;
 • mikrouzņēmumu attīstība;
 • inovāciju attīstība;
 • tirdzniecības regulēšana;
 • konkurences veicināšana;
 • patērētāju tiesību aizsardzība;
 • atbilstības novērtēšana, kvalitātes nodrošināšana un bīstamo iekārtu tehniskā uzraudzība;
 • sabiedrisko pakalpojumu regulēšana;
 • valsts statistika;
 • mājokļi;
 • privatizācija un denacionalizācija;

5) pilnveido komercdarbības vidi un koordinē komercdarbības atbalsta instrumentus;

 

6) izstrādā politiku standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas jomā, kā arī koordinē nacionālo standartizācijas, akreditācijas, metroloģijas un tirgus uzraudzības sistēmu;

 

7) plāno, ievieš un uzrauga attīstības programmas un projektus, piesaistot Eiropas Savienības un citus ārvalstu līdzekļus;

 

8) veic ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves administratīvo pārraudzību;

 

9) plāno ar enerģētikas krīzes novēršanu saistītos pasākumus un nodrošina to vadību;

 

10) veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Lapas informācija atjaunota:    25-09-2014