Tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datubāze

2010. gada 14.jūnijā tika uzsākta tūrisma aģentu un tūrisma operatoru reģistrācija. 

TATO datubāze - http://tato.em.gov.lv  

Datubāzē ir jāreģistrējas komersantiem, kas atbilstoši Tūrisma likumam sniedz tūrisma aģenta vai tūrisma operatora pakalpojumus.

 

Tūrisma aģentu un tūrisma operatoru reģistrēšanas kārtību tūrisma aģentu un operatoru datubāzē nosaka 2010.gada 13.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.353 "Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību".

 

Lai reģistrētos tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datubāzē 

Jāiesniedz iesnieguma anketa Ekonomikas ministrijā nedēļas laikā pēc komercdarbības uzsākšanas.

Iesnieguma anketa.doc

Iesnieguma anketa.pdf

Reģistrēšanās datubāzē ir bezmaksas. Tā ir vienreizēja reģistrēšanās, tādēļ pārreģistrācija nav nepieciešama.

 

Pieteikuma informāciju var iesniegt

  1. Nosūtot pa pastu uz Ekonomikas ministriju (Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519)
  2. Iesniedzot Ekonomikas ministrijā (Brīvības iela 55, Rīga)
  3. Ar elektronisko parakstu parakstīto iesnieguma anketu nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@em.gov.lv

 

Klientu iemaksātās naudas drošības garantija

  1. Tūrisma operators papildus iesniegumam iesniedz reģistrētājam arī garantijas izsniedzēja apstiprinātu informāciju par klientu iemaksātās naudas drošības garantiju, norādot garantijas izsniedzēju, derīguma termiņu un garantēto summu. Datubāzē tiek reģistrēts tikai tāds tūrisma operators, kas ir nodrošinājis klientu iemaksātās naudas drošības garantiju. (MK 13.04.2010. noteikumu Nr.353 4.punkts)
  2. Atbilstoši Tūrisma likuma 16.panta pirmajai daļai un MK 13.04.2010. noteikumu Nr.353 24.punktam garantija ir jānodrošina tūrisma operatoram, kas kompleksu tūrisma pakalpojumu pārdod galapatērētājam.
  3. Klientu iemaksātās naudas drošības garantijai ir jābūt pietiekošai attiecībā uz klienta iemaksātās naudas atmaksāšanu un klienta nogādāšanu valstī, kurā sācies ceļojums (ja līgumā nav noteikta cita valsts), ja līdz maksātnespējas procesa pasludināšanai tūrisma operators nespēj pilnībā vai daļēji izpildīt līgumsaistības pret klientu vai ja tūrisma operatora maksātnespējas dēļ nav iespējama līgumā norādītās pakalpojumu programmas izpilde. Noteiktā minimālā summa ir  28 457,44 EUR apmērā (MK 13.04.2010. noteikumu Nr.353 26.punkts).

 

Veids, kādā komersantam tiks paziņots par reģistrēšanu datubāzē

Ekonomikas ministrija pieņemto lēmumu par komersanta reģistrēšanu tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datubāzē nosūta komersantam pa pastu uz juridisko adresi (vai norādīto faktisko adresi) vai pēc pieprasījuma izsniedz šo lēmumu Ekonomikas ministrijā, Brīvības ielā 55, Rīgā.

 

Informācija par izmaiņām sniegtajos datos

Tūrisma aģentam vai tūrisma operatoram 10 dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu rašanās, rakstiski (brīvas formas iesnieguma veidā) jāinformē par to Ekonomikas ministrija.

Izmaiņas uz iesnieguma pamata var iesniegt:

1) nosūtot pa pastu uz Ekonomikas ministriju (Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519)

2) iesniedzot Ekonomikas ministrijā (Brīvības iela 55, Rīga)

3) ar elektronisko parakstu nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@em.gov.lv

 

Komplekso tūrisma pakalpojumu sniegšanas noteikumu neievērošana

Pamatojoties uz Latvijas Administratīvā pārkāpumu kodeksa 155.pantu,

Par normatīvos aktos noteiktās rakstveida informācijas nesniegšanu, tās neiekļaušanu līgumā par komplekso tūrisma pakalpojumu sniegšanu –

Par komplekso tūrisma pakalpojumu piedāvāšanu vai pārdošanu, nenodrošinot normatīvajos aktos noteikto klienta iemaksātās naudas drošības garantiju –

Par komplekso tūrisma pakalpojumu rakstveida līguma neslēgšanu normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos –

Uzliek naudas sodu septiņdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt EUR

  

Kontaktpersona:

 

Madara Lūka

Ekonomikas ministrija

Nozaru politikas departaments

Brīvības ielā 55, LV-1519 Rīga, Latvija

Tālr.: 67013256

E-pasts: tato@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    15-01-2018