EM novērtējuma anketa

Lūdzu izvēlieties EM struktūrvienību, ar kuru Jūsu sadarbība ir visaktīvākā un kuru vērtēsiet

Ārējo ekonomisko attiecību departaments
Būvniecības un mājokļu politikas departaments
Eiropas Savienības fondu ieviešanas departaments
Enerģētikas departaments
Iekšējā audita nodaļa
Iekšējā tirgus departaments
Juridiskais departaments
Klientu apkalpošanas centrs
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Stratēģiskās plānošanas un resursu vadības departaments
Tautsaimniecības struktūrpolitikas departaments
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments

Cik bieži notiek Jūsu sadarbība ar konkrēto struktūrvienību?

vairākas reizes nedēļā
reizi mēnesī
retāk kā reizi mēnesī

Jūs apmierina līdzšinējās sadarbības intensitāte (biežums, regularitāte)?

jā, apmierina
nē, nepieciešama regulārāka, biežāka komunikācija

Vai Jūs apmierina līdzšinējās sadarbības veids?

nē (nosauciet vēlamo)

Lūdzu, novērtējiet līdzšinējā sadarbībā novēroto darbinieku atsaucību:

pozitīvi
drīzāk pozitīvi
drīzāk negatīvi
negatīvi
Piezīmes, paskaidrojumi, piemēri

Lūdzu, novērtējiet līdzšinējā sadarbībā sniegto atbilžu, informācijas materiālu saturisko precizitāti:

atbildes vienmēr ir saturiski precīzas
atbildes pārsvarā ir saturiski precīzas
atbildes biežāk ir virspusējas, saturiski neprecīzas
atbildes vienmēr ir neprecīzas, virspusējas
Piezīmes, paskaidrojumi, piemēri

Jūsu ieteikumi turpmākās sadarbības uzlabošanai ar šo ministrijas struktūrvienību:

.

Mēs labprāt uzzinātu Jūsu viedokli arī par ministrijas darbu kopumā.

.

Kas, Jūsuprāt, nepieciešams, lai uzlabotu Ekonomikas ministrijas darbu?

Plašāka komunikācija par padarīto (vairāk informācijas par ministrijas aktualitātēm, darbu, tiesību aktu projektiem, pasākumiem)
Definēt konkrētākas darbības prioritātes
Kvalitatīvāki normatīvie akti
Labāka sadarbība ar padotībā esošajām iestādēm
Regulārāka sadarbība ar citām ministrijām
Aktīvāka sadarbība ar NVO un uzņēmējiem
Profesionālāki darbinieki
Efektīvāka administrācija
Cits variants /Piezīmes, paskaidrojumi, piemēri

Vai, Jūsuprāt, nepieciešams aktivizēt sadarbību starp Ekonomikas ministriju un Jūsu institūciju/organizāciju vēl kādā jomā (nosauciet vēlamo)?

.

Informācija par Jums:

NVO pārstāvis
Privātpersona
Valsts iestādes pārstāvis
Pašvaldības pārstāvis
Uzņēmējs

Ziņas par anketas aizpildītāju (nav jāaizpilda obligāti):

Iestāde/organizācija/uzņēmums

.

Vārds, uzvārds

.

Kontaktinformācija