Budžets

Ekonomikas ministrijas 2017.gada ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām.

 

Paskaidrojums par Ekonomikas ministrijas valsts pamatbudžeta līdzekļu pieprasījumu 2017.gadam.

 

 

 

Ekonomikas ministrijas pamatbudžeta programmu un apakšprogrammu tāmes

Būvniecība

Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana

Naftas produktu rezervju uzturēšana

Elektroenerģijas lietotāju atbalsts

Ekonomikas attīstības programma

Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)

Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)

Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu

Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības projekti

Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

Nozaru vadība un politikas plānošana

 

 

Informācija par Ekonomikas ministrijas amatpersonu un darbinieku atalgojumu

Informācija par Ekonomikas ministrijas amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro) (publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta ieteikumu Nr.1 ‘’Ieteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriju un darba samaksas apmēra sadalījumā pa amatu grupām publiskošanu’’ 3.punktu).

 

Informācija par piemaksām, prēmijām, sociālajām garantijām Ekonomikas ministrijā ( publicēta saskaņā ar 2010. gada 24. augusta MK ieteikumiem Nr.1 "Ieteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēra sadalījumā pa amatu grupām publiskošanu"  2.punktu).

 

Informācija par Ekonomikas ministrijas amatpersonām izmaksāto atalgojumu 2017.gada oktobrī, t.sk. atalgojumu par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu (publicēta saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otro daļu).

Lapas informācija atjaunota:    15-11-2017