Informācija par kapitālsabiedrībām

Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību

Valsts līdzdalības pamatojums

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pilda valsts kā akcionāra (dalībnieka) funkcijas kapitālsabiedrībā)

Kapitālsabiedrības finanšu rādītāji un veiktie maksājumi valsts budžetā (euro)

Firma:

VAS "Privatizācijas aģentūra"

 

Pamatdarbība:

Kapitālsabiedrība veic tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu – valsts īpašumu privatizāciju un valsts kapitāla daļu (valsts dzīvojamo māju) atsavināšanu likumā noteiktās kompetences ietvaros.

 

Juridiskā adrese:

Krišjāņa Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1010 

 

Pamatkapitāla lielums:

443064930.00 EUR

 

Valsts līdzdalības apmērs:

100%

 

Valde:

Vladimirs Loginovs, valdes priekšsēdētājs

 

Juris Vaskāns, valdes loceklis

 

Alvis Mitenbergs, valdes loceklis

 

Padomes nav

 

Mājaslapas adrese:

www.pa.gov.lv

·     Valsts pārvaldes iekārtas likums ir stājies spēkā pēc likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” pieņemšanas un VAS „Privatizācijas aģentūra” ir dibināta, ņemot vērā likumā „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” noteikto. 

·     Pēc Valsts pārvaldes iekārtas likuma spēkā stāšanās nav definēts, atbilstoši kuram Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā noteiktajam punktam darbojas VAS „Privatizācijas aģentūra”.

·     Šobrīd tiek veikta valsts līdzdalības VAS “Privatizācijas aģentūra” pārvērtēšana atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma nosacījumiem.

-84,15 % AS „Reverta” akciju

www.reverta.lv

VAS „Privatizācijas aģentūra” ieguva līdzdalību AS „Reverta”, izpildot Ministru kabineta lēmumu AS „Parex banka” restrukturizācijas plāna ietvaros.

 

-100% SIA „Hiponia” kapitāla daļu

www.hiponia.lv

VAS „Privatizācijas aģentūra” kļuva par  SIA „Hiponia” (bijusī SIA „Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra”) 100% kapitāla daļu  īpašnieci, izpildot Ministru kabineta lēmumu valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” komercdaļas pārdošanas stratēģijas ieviešanas rezultātā.

 

-100% SIA „FeLM” kapitāla daļu

Izpildot Ministru kabineta 2016.gada 22.marta lēmumu, VAS “Privatizācijas aģentūra” dibināja SIA “FeLM” ar vienīgo darbības mērķi – prasījuma pret AS “KVV Liepājas metalurgs” pārvaldīšana.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 9.panta piekto daļu valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir ekonomikas ministrs
Arvils Ašeradens.

Apstiprinātais pārskats par 2015.gadu

2016.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes no 2015.gada tīrās peļņas: 0 euro.

Firma:

Akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”

 

Pamatdarbība:

Valsts atbalsta programmu sniegšana finanšu instrumentu veidā - aizdevumi, riska kapitāls, garantijas, atbalsts lauksaimniekiem. Kapitālsabiedrība veic arī tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu, kas saistīti ar privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanu un zemes izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanu izpildi 

 

Juridiskā adrese:

Doma laukums 4, Rīga, LV-1050

 

Pamatkapitāla lielums:

204862333.00 EUR

 

Valsts līdzdalības apmērs:

Valsts (Ekonomikas ministrijas personā) – 30 % daļas

Valsts (Finanšu ministrijas personā) – 40 % daļas

Valsts (Zemkopības ministrijas personā) – 30 % daļas

Valde:

Reinis Bērziņš, valdes priekšsēdētājs

 

Jēkabs Krieviņš, valdes loceklis

 

Rolands Paņko, valdes loceklis

 

Juris Vaskāns, valdes loceklis

 

Inese Zīle, valdes locekle

 

Padome:

Līga Kļaviņa, padomes priekšsēdētāja (Finanšu ministrijas pārstāvis)

 

Kristaps Soms, padomes loceklis (Ekonomikas ministrijas pārstāvis)

 

Jānis Šņore, padomes loceklis (Zemkopības ministrijas pārstāvis)

 

Mājaslapas adrese:

www.altum.lv

Izveidota pamatojoties uz Attīstības finanšu institūcijas likumu.

Nepastāv līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Stinka.

Apstiprinātais pārskats par 2015.gadu

2016.gadā  valsts budžetā iemaksātās dividendes no 2015.gada tīrās peļņas: 0 euro.

Attīstības finanšu institūcijas likuma 16.pantā noteikts, ka Attīstības finanšu institūcija neveic maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu.

Firma: 
AS "Latvenergo"

 

Pamatdarbība:

Elektroenerģijas ražošana un tirdzniecība 

 

Juridiskā adrese:

Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 

 

Pamatkapitāla lielums:

1288714992.00 EUR 

 

Valsts līdzdalības apmērs:

100% 

 

Valde:

Āris Žīgurs, valdes priekšsēdētājs

Uldis Bariss

Māris Kuņickis

Guntars Baļčūns

Guntis Stafeckis

Padome:

Andris Ozoliņš, padomes priekšsēdētājs

Andris Liepiņš, padomes priekšsēdētāja vietnieks

Baiba Anda Rubesa

Mārtiņš Bičevskis

Martin Sedlacky.

 

Mājaslapas adrese:

www.latvenergo.lv 

·     Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 17.panta pirmajā daļā un Enerģētikas likuma 20.1pantā noteikts, ka AS „Latvenergo” un šīs sabiedrības akcijas nedrīkst privatizēt vai atsavināt.

·     Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.panta pirmo daļu uz AS „Latvenergo” nav attiecināma šajā likumā noteiktā prasība par valsts līdzdalības regulāru pārvērtēšanu, jo šo prasību nepiemēro, ja likumā ir noteikts, ka attiecīgās kapitālsabiedrības akcijas nav atsavināmas.

- 100% AS „Enerģijas publiskais tirgotājs”

 

Veic elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšanu, pildot publiskā tirgotāja funkcijas. Šī kapitālsabiedrība tika dibināta, ņemot vērā grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā, jo līdz ar elektroenerģijas tirgus pilnīgu atvēršanu, nepieciešams nodalīt elektroenerģijas publiskā tirgotāja pienākumus no AS „Latvenergo” pamatdarbības – elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas un tirdzniecības.

www.eptirgotajs.lv

 

- 100% AS „Sadales tīkls”

 

AS "Sadales tīkls” nodrošina elektroenerģijas piegādi. Juridiski patstāvīgu darbību AS "Sadales tīkls" sāka 2007. gada 1. jūlijā, Latvijai pildot Eiropas Savienības direktīvu prasības, kas paredzēja pakāpenisku elektroenerģijas tirgus liberalizāciju. AS "Latvenergo" restrukturizācijas gaitā tika juridiski nodalīti elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmas operatori.

www.sadalestikls.lv

 

 

- 100% OU „Elekrum Eesti”

(Reģistrēta Igaunijas Republikā)

 

Nodarbojas ar elektroenerģijas pārdošanu Igaunijā.

www.elektrum.ee

 

 

- 100% UAB „Elektrum

Lietuva” (Reģistrēta Lietuvas Republikā)

 

Nodarbojas ar elektroenerģijas pārdošanu Lietuvā.

www.elektrum.lt

 

 

- 100% „Latvijas Elektriskie tīkli”

 

Nodrošina pārvades tīkla darbību.

www.let.latvenergo.lv

 

 

- 51% SIA „Liepājas Enerģija”

 

Nodrošina  siltumenerģijas ražošanu un piegādes pakalpojumus Liepājas pilsētā.

www.liepajasenergija.lv

 

- 48,15% AS „Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds”

 

AS „Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds” ir  privātais pensiju fonds, kura akcionāri ir darba devēji. Tā galvenais darbības virziens ir pensiju finansēšana.

www.pensiju-fonds.lv

 

- 0,01% AS „Rīgas siltums”

 

AS „Rīgas Siltums” veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi.

www.rs.lv

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Stinka.

Apstiprinātais pārskats par 2015.gadu

2016.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes no 2015.gada tīrās peļņas:   77 413 486.00 euro.

Firma:

SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs"  

 

Pamatdarbība:

Komercdarbība ir saistīta ar verifikācijas, kalibrēšanas un sertifikācijas pakalpojuma sniegšanu, kā arī nodrošina Nacionālās metroloģijas institūcijas funkcijas un uzdevumus. 

 

Juridiskā adrese:

Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013 

 

Pamatkapitāla lielums:

633463.00 EUR

 

Valsts līdzdalības apmērs:

100%

 

Valde:

Iveta Blaua, valdes locekle

 

Padomes nav

 

Mājaslapas adrese:

www.lnmc.lv

·     Ar Ministru kabineta 2008.gada 20.maija rīkojumu Nr.267 „Par atteikumu nodot privatizācijai sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs"” 6.punktu  tika secināts, ka SIA "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs"” veic komercdarbību atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1.punktam (likuma redakcija, kas bija spēkā līdz 2015.gada 31.decembrim)reglamentētās metroloģijas jomā un saglabājams valsts īpašumā.

·     Ministru kabinets 2015.gada 25.augusta sēdē (prot.Nr.41 34.§) izskatīja un pieņēma zināšanai informatīvo ziņojumu “Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” atsavināšanu”, atbalstot valsts līdzdalības saglabāšanu LNMC, tajā skaitā pieņemot zināšanai, ka LNMC ar savu darbību metroloģijas pakalpojumu tirgū novērš tirgus nepilnību, līdz ar to izpildās arī šobrīd spēkā esošās Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta redakcijas pirmās daļas 1.punktā minētais nosacījums – publiskai personai var būt līdzdalība kapitālsabiedrībā, ja tiek novērsta tirgus nepilnība.

·     Ar Ministru kabineta 2016.gada 13.jūlija rīkojumu Nr. 387 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" vispārējo stratēģisko mērķi” noteikts SIA "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" vispārējais stratēģiskais mērķis – veikt uzticamus un augstas precizitātes mērījumus, nodrošināt sabiedrībai nepieciešamos metroloģiskos pakalpojumus, galvenokārt darbojoties tirgus segmentos, kuros ir nepietiekama konkurence vai citi tirgus dalībnieki pakalpojumus nesniedz.

 

Nepastāv līdzdalības citā kapitālsabiedrībās

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu SIA „Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs” valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece Zaiga Liepiņa.

Apstiprinātais pārskats par 2015.gadu

2016.gadā  valsts budžetā iemaksātās dividendes no 2015.gada tīrās peļņas: 2359.00 euro. 

Firma:

AS „Rīgas Siltums” 

 

Pamatdarbība:

Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana. 

 

Juridiskā adrese:

Cēsu iela 3a, Rīga, LV-1012 

 

Pamatkapitāla lielums:

66968300.00 EUR 

 

Valsts līdzdalības apmērs:

48,995% 

 

Valde:

Normunds Talcis, valdes priekšsēdētājs

 

Birute Krūze, valdes locekle

 

Uģis Osis, valdes loceklis

 

Raivis Elliņš, valdes loceklis

 

Jevgeņijs Korols, valdes loceklis

 

Padome:

Vjačeslavs Stepaņenko, padomes priekšsēdētājs

 

Kaspars Lore, padomes priekšsēdētāja vietnieks

 

Juris Radzevičs, padomes loceklis

 

Jānis Ločmelis, padomes loceklis

 

Mājaslapas adrese:

www.rs.lv

·     AS „Rīgas siltums” veic komercdarbību saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1.punktu, 3.punktu, un 5.punktu (likuma redakcija, kas bija spēkā līdz 2015.gada 31.decembrim).

·     Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 12.janvāra rīkojumā Nr.18 „Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās akciju sabiedrības "Rīgas siltums" akcijas” lemto AS "Rīgas siltums" jānodrošina centralizēta, nepārtraukta, ekonomiski pamatota, pieprasītajam daudzumam un vides aizsardzības nosacījumiem atbilstoša siltumapgāde. Tā ir vienīgais valsts pārvaldes instruments, ar kuru ir iespējams ietekmēt siltumapgādi Rīgas pilsētā, tādēļ ir svarīgi nezaudēt valsts pārvaldes kontroli pār šo sabiedrību (pašlaik valsts pārvaldes kontrole tiek īstenota, izmantojot valstij piederošos 48,995% pamatkapitāla un Rīgas domei piederošos 49% pamatkapitāla). Siltumapgādes organizēšana ir valsts pārvaldes uzdevums, kas īstenojama sabiedrības interešu labā.

- 50.00 % SIA „Rīgas BioEnerģija”

Kapitālsabiedrības uzdevums ir attīstīt biokurināmā katlumājas celtniecības projektu.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu AS „Rīgas Siltums” valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Stinka.

Apstiprinātais pārskats par 2015.gadu

2016.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes no 2015gada tīrās peļņas:  0 euro.

Firma:

AS "Latvijas Gāze

 

Pamatdarbība:

Latvijas Gāze šobrīd darbojas kā vertikāli integrēts dabasgāzes komersants, kas nodrošina gan dabasgāzes pārvades, sadales un uzglabāšanas, gan arī dabasgāzes tirdzniecības pakalpojumus. 

 

Juridiskā adrese:

Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009 

 

Pamatkapitāla lielums:

55860000.00 EUR 

 

Valsts līdzdalības apmērs:

0.00021 % (117 akcijas)  

 

Valde:

Aigars Kalvītis, valdes priekšsēdētājs

 

Mario Nulmeiers, valdes loceklis, valdes priekšsēdētāja vietnieks

 

Sebastians Grēblinghofs

valdes loceklis, valdes priekšsēdētāja vietnieks

 

Aleksandrs Frolovs,  valdes loceklis, valdes priekšsēdētāja vietnieks

 

Zane Kotāne, valdes locekle

 

Gints Freibergs, valdes loceklis

 

Padome:

Kirils Seļezņovs, padomes priekšsēdētājs

 

Juris Savickis, padomes priekšsēdētāja vietnieks

 

Olivers Gīze, padomes priekšsēdētāja vietnieks

 

Gijoms Rivrons,

padomes loceklis

 

Nikolass Merigo Kuks,

padomes loceklis

 

Jorgs Tumats, padomes loceklis

 

Hanss Pēters Florens,

padomes loceklis

 

Oļegs Ivanovs

padomes loceklis

 

Nikolajs Dubiks, padomes loceklis

 

Vitālijs Hatjkovs

padomes loceklis

 

Jeļena Mihailova, padomes locekle

 

Mājaslapas adrese:

www.lg.lv

·     Saskaņā ar noslēgto AS „Latvijas Gāze” akcionāru līgumu valsts saglabā līdzdalību AS „Latvijas Gāzē” vismaz līdz 2017.gadam.

·     2016.gada 11.februārī Latvijas Republikas Saeima pieņēma grozījumus Enerģētikas likumā, kuri nosaka dabasgāzes tirgus atvēršanas un vertikāli integrētā dabasgāzes apgādes komersanta AS “Latvijas Gāze” sadalīšanas kārtību. Enerģētikas likums nosaka, ka juridiska dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operatora nodalīšana no dabasgāzes tirdzniecības darbībām jāveic līdz 2017.gada 3.aprīlim, iekļaujot dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operatora komercsabiedrībā visus pakalpojumu sniegšanai nepieciešamos aktīvus un cilvēkresursus. Savukārt pārvades sistēmas un uzglabāšanas sistēmas operatora īpašumtiesību nodalīšana no tirdzniecības darbībām ir jānodrošina līdz 2017.gada 31.decembrim. Enerģētikas likumā ir noteiktas arī valsts pirmpirkuma tiesības no 2017.gada 3.aprīļa uz izveidotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora kapitāldaļām un aktīviem.

· 2016.gada 2.septembra AS “Latvijas Gāze” ārkārtas akcionāru sapulcē nolēma reorganizēt AS “Latvijas Gāze”, nodalīšanas ceļā nododot daļu tās mantas jaundibināmai iegūstošajai AS “Conexus Baltic Grid” (Komerclikuma 336.panta ceturtā daļa).

0.02 % - AS „Baltic International Bank”

Veic monetārās starpniecības pakalpojumus.

www.bib.lv

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu AS „Latvijas Gāze” valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Stinka.

Apstiprinātais pārskats par 2015.gadu.

2016.gadā un 2017.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes no 2015.gada tīrās peļņas:  191,88 euro.

 

.

Lapas informācija atjaunota:    03-12-2018