Rekvizīti

Ekonomikas ministrijas rekvizīti

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519

Reģistrācijas Nr.90000086008

Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV91TREL2120038032000

Lapas informācija atjaunota:    17-02-2015