Darba grupas

Ekonomikas ministrijā ir izveidotas vairākas darba grupas ar mērķi izstrādāt jaunus politikas plānošanas dokumentus, normatīvos aktus vai grozījumus tajos, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi, pilnveidotu likumdošanu, kā arī rastu risinājumu citiem aktuāliem jautājumiem.

Vienlaikus, Ekonomikas ministrijas eksperti piedalās dažādās starptautisko institūciju darba grupās, padomēs, komitejās un komisijās, lai pārstāvētu Latvijas intereses un nostāju Eiropas Savienības institūcijās, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) u.c.

 

Ekonomikas ministrijas organizētās darba grupas

 

Nosaukums

Darbības mērķis

Kontaktpersona

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV06 "Inovācijas"zaļās" ražošanas jomā"sadarbības komiteja

 
Izveidota 12.10.2012.

Apspriest Norvēģijas finanšu instrumenta programmas ieviešanas progresu, informējot sadarbības komitejas locekļus par aktualitātēm, kā arī pieņemt stratēģiskos lēmumus programmas turpmākai īstenošanai

Modris Supe

Inovācijas departamenta, Inovācijas politikas nodaļas vecākais eksperts, Modris.Supe@em.gov.lv, 67013286

Darba grupa par tiesiskā regulējuma izstrādi saistībā ar dzīvojamo māju privatizācijas procesa izbeigšanu Nodrošināt Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra sēdē (Prot. Nr.60 2.§ 3.punkts) uzdotā uzdevuma kvalitatīvu izpildi - sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu, kas paredz ar dzīvojamo māju privatizācijas procesa pabeigšanu saistītu jautājumu regulējumu Dace Vītola,
Būvniecības un mājokļu politikas departamenta Mājokļu politikas nodaļas vadītāja
Dace.Vitola@em.gov.lv
67013041 
Darba grupa par īres tiesiskā regulējuma izstrādi Nodrošināt īres tiesiskā regulējuma izstrādi, veicinot mājokļa pieejamību, kā arī nodrošinot taisnīgu līdzsvaru starp izīrētāja un īrnieka interesēm. Dace Vītola,
Būvniecības un mājokļu politikas departamenta Mājokļu politikas nodaļas vadītāja
Dace.Vitola@em.gov.lv
67013041 
Darba grupa kopīgo interešu projektu atļauju piešķiršanas grafika izstrādei, uzraudzībai un koordinēšanai Izstrādāt atļauju piešķiršanas grafiku kopīgo interešu projektiem, kā arī uzraudzīt un koordinēt tā īstenošanu

Sintija Strautiņa,
Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta, Licenču un naftas rezervju pārvaldības nodaļas vadītāja
Sintija.Strautina@em.gov.lv
T.67013087
 

Latvijas nacionālās reformu programmas izstrādes darba grupa
Izveidota 16.12.2010.

Sagatavot un uz ikgadējās bāzes atjaunot Latvijas nacionālo reformu programmu „Eiropa 2020” stratēģijas īstenošanai

Česlavs Gržibovskis,
Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vadītājs
Ceslavs.Grzibovskis@em.gov.lv 
T.: 67013258

Darba grupa nākamās (2021.gada) tautas skaitīšanas organizēšanas pilnveidošanai

Izveidota 10.08.2015.

Uzraudzīt Pasākumu plāna 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija rīkojumu Nr.280) izpildes gaitu un apzināt iespējamās grūtības sagatavošanās darbu īstenošanā nākamās tautas skaitīšanas organizēšanas pilnveidošanai, lai 2021.gada tautas skaitīšanu varētu veikt, visu nepieciešamo informāciju iegūstot no administratīvajiem reģistriem un citām datu bāzēm, kā arī izmantojot regulārajos Centrālās statistikas pārvaldes veicamajos apsekojumos iegūto informāciju

Jānis Ušpelis
Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta
Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vecākais eksperts Janis.Uspelis@em.gov.lv
T.: 67013164

 

Pēteris Veģis
C
entrālās statistikas pārvaldes
Sociālās statistikas departamenta
direktora vietnieks Peteris.Vegis@csb.gov.lv
T.: 67366771 

Patērētāju kreditēšanas darba grupa
Izveidota 11.07.2014.

Nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/17/ES par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu pārņemšanu nacionālajos tiesību aktos, un novērstu normatīvo aktu nepilnības saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/83/ES par patērētāju tiesībām un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK prasību pārņemšanu nacionālajos tiesību aktos. Didzis Brūklītis,
Iekšējā tirgus departamenta Konkurences, tirdzniecības un patērētāju tiesību nodaļas juriskonsults
Didzis.Bruklitis@em.gov.lv 
T.: 67013 274

Darba grupa „Par obligāti piemērojamo Latvijas nacionālo standartu tulkošanu”

Izveidota 15.07.2011.

Izstrādāt koncepcijas projektu par risinājumiem Latvijas nacionālās standartizācijas sistēmas pilnveidošanai, skaidri nosakot standartu lomu Latvijas tiesību sistēmā un nepieciešamos uzlabojumus normatīvajā regulējumā standartizācijas jomā, kā arī risinot jautājumu par obligāti piemērojamo standartu tulkošanu, kā vienu no risinājuma variantiem izvērtējot iespēju iekļaut standartu tulkošanas izmaksas standartu iegādes cenā.

Normunds Freibergs,
Iekšējā tirgus departamenta ES preču un pakalpojumu tirgus nodaļas vecākais referentsNormunds.Freibergs@em.gov.lv
T.: 67013 268

Latvijas Republikas pārstāvju grupa Latvijas Republikas un Armēnijas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos

Starpvaldību komisijas vai/un Apvienotās komitejas (SVK/AK) ir izveidotas Latvijas un trešo valstu ekonomiskās sadarbības līgumu ietvaros un nodrošina šo līgumu darbības uzraudzību turpmākās starpvalstu sadarbības uzlabošanai.

SVK/AK sēdes notiek regulāri, saskaņā ar līguma nosacījumiem vai pēc nepieciešamības. To darba kārtībā tiek skatīti divpusējās ekonomiskās sadarbības jautājumi, kas aktuāli abām pusēm gan valdības, gan uzņēmēju līmenī tādās jomās kā rūpniecība, tūrisms, transports, farmācija, lauksaimniecība, finansu pakalpojumi, komunikācijas, profesionālā apmācība, investīciju politika, tehnoloģijas un inovācijas u.c.. Saskaņā ar SVK/AK darba kārtību katrai konkrētajai SVK sēdei, tajās piedalās atbilstoši valdības institūciju un uzņēmēju pārstāvji.

Zaiga Liepiņa,
Valsts sekretāra vietniece
Zaiga.Liepina@em.gov.lv
T. 67013102

Dace Klinsone,
ES un ārējo ekonomisko attiecību departamenta Ārējo ekonomisko attiecību nodaļas vadītāja, departamenta direktora vietniece
Dace.Klinsone@em.gov.lv
T. 67013096

Latvijas Republikas pārstāvju grupa Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos

Latvijas Republikas pārstāvju grupa Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos

Latvijas Republikas pārstāvju grupa Latvijas Republikas un Gruzijas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos

Latvijas Republikas pārstāvju grupa Latvijas Republikas un Kazahstānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības ietvaros

Latvijas Republikas pārstāvju grupa Latvijas Republikas un Kirgizstānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos

Latvijas Republikas valdības pārstāvju grupa Latvijas-Ķīnas Apvienotajā komitejā

Latvijas Republikas valdības pārstāvju grupa Latvijas Republikas un Moldovas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos

Latvijas Republikas pārstāvju grupa Latvijas un Tadžikistānas Apvienotajā komitejā

Latvijas Republikas pārstāvju grupa Latvijas Republikas un Turkmenistānas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos

Latvijas Republikas pārstāvju grupa Latvijas Republikas un Ukrainas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos

Latvijas Republikas valdības pārstāvju grupa Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās un zinātniski tehniskās sadarbības jautājumos

Vadības grupa „Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna izpildes koordinēšanai”

Izveidota ar Ministru prezidenta 2014. gada 24. marta  rīkojumu Nr.96.

Koordinēt un uzraudzīt kārtējā gada Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna izpildi, izvērtēt komersantu organizāciju pārstāvju ieteikumus un, ja nepieciešams, sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā priekšlikumus par grozījumiem un papildinājumiem ikgadējā plānā.

 

Ilze Lore

Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktora vietniece
Ilze.Lore@em.gov.lv 
Tālr.nr.:67013099

 

 

Darba grupa „klusēšanas – piekrišanas” principa ieviešanai un piemērošanai atbildīgo iestāžu administratīvajā praksē

Izveidota 20.05.2013.

Organizēt individuālas tikšanās ar nozaru ministriju, to padotībā un pārraudzībā esošo iestāžu pārstāvjiem, lai apzinātu pakalpojumus, kuriem iespējams piemērot „klusēšanas – piekrišanas” principu.
Identificēt nepieciešamos normatīvo aktu grozījumus principa ieviešanai apzinātajos pakalpojumos. 
 

Viktors Laizāns,
Eiropas Savienības un ārējo ekonomisko attiecību departamenta
Eiropas Savienības preču un pakalpojumu tirgus nodaļas
vecākais referents
Viktors.Laizans@em.gov.lv 
T.: 67013145

Augsta līmeņa starpinstitucionālā darba grupa ES Vienotā tirgus jautājumos

Izveidota 09.07.2014.

Panākt koordinētu un vienotu izpratni starp iesaistītajām institūcijām un sociālajiem partneriem par Latvijas prioritātēm un interesēm, izskatot ES politiskos lēmumus un regulējuma iniciatīvas ES Vienotā tirgus vispārīgos jautājumos.  Reinis Bērziņš,
Eiropas Savienības un ārējo ekonomisko attiecību departamenta
Eiropas Savienības preču un pakalpojumu tirgus nodaļas
vecākais referents
Reinis.Berzins@em.gov.lv   
T.: 67013197

 

Lapas informācija atjaunota:    15-07-2016