Diskusiju dokumenti

2013. gada 1. jūlijā stājās spēkā jauns sabiedrības līdzdalības veids – diskusiju dokumenti (ārvalstīs - green paper). Tas paredz ikvienam interesentam iespēju iepazīties ar izstrādes un saskaņošanas procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem, par kuriem tiek gaidīta sabiedrības līdzdalība pirms lēmuma pieņemšanas lēmējinstitūcijā vai lēmuma pieņemšanas procesā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā notiek sabiedrības līdzdalība attīstības plānošanas procesā, tā ievērojami paplašinot un stiprinot sabiedrības līdzdalības iespējas.

 

Ekonomikas ministrijas diskusiju dokumenti:

 

Patērētāju tiesību aizsardzības politika
Normatīvā akta projekts Kontaktpersona

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.132 „Rotaļlietu drošuma noteikumi” (projekts)

Anotācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 Dana Ločmele

Dana.Locmele@em.gov.lv

t. 67013107


Industriālā politika
Normatīvā akta projekts Kontaktpersona

Vidēja un ilgtermiņa eksporta kredīta garantiju un investīciju garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

Anotācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Ilze Eberharde
Tālrunis: +371 67013219
E-pasts: Ilze.Eberharde@em.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997„Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai”.

Anotācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Dita Tetere, tālr. 67013011, e-pasts: Dita.Tetere@em.gov.lv

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumos Nr. 181 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība"

Anotācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Modris Supe,

Tel. 67013286

e-pasts: Modris.Supe@em.gov.lv

Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (likumprojekts)

Anotācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Maija Ziediņa-Brigmane,
Maija.Ziedina-Brigmane@em.gov.lv
tālr. 67013156

Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā (likumprojekts)

Anotācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Maija Ziediņa-Brigmane,
Maija.Ziedina-Brigmane@em.gov.lv
tālr. 67013156

Informatīvā ziņojuma projekts „Par Latvijas interesēm Eiropas Savienības Vienotā un Digitālā vienotā tirgus jomā un saistīto pasākumu izpildi”
 

Informatīvā ziņojuma pielikuma projekts “Iniciatīvas ES Vienotā tirgus un ES Digitālā vienotā tirgus jomās un Latvijas nostāja par šo iniciatīvu
īstenošanu, kā arī ieteicamie pasākumi Latvijas uzņēmējdarbības vides konkurētspējas ES uzlabošanai”

 

Protokollēmuma projekts Par Latvijas interesēm Eiropas Savienības Vienotā un Digitālā vienotā tirgus jomā un saistīto pasākumu izpildi
 

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Reinis Bērziņš

Reinis.Berzins@em.gov.lv

t. 67013197

Grozījumi likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” (likumprojekts)
 

Anotācija
 

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Artūrs Ševčuks,

arturs.sevcuks@em.gov.lv

t. 67013230.

Plāna projekts „Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns”. Plāna projektu plānots izsludināt VSS 2016.gada 18.augustā.
 

Rīkojums.


Pielikums.

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Agnese Šķēle tālr. 67013228, 
e-pasts:
Agnese.Skele@em.gov.lv

Grozījumi Kredītinformācijas biroju likumā (likumprojekts)

 

Anotācija

 

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Artūrs Ševčuks,

arturs.sevcuks@em.gov.lv

t. 67013230.

Ministru kabineta noteikumu projekts „Atbalstāmo investīciju projekta apstiprināšanas un īstenošanas kārtība”

Anotācija.

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā.

Andis Rožkalns

Tel: 67013146

andis.rozkalns@em.gov.lv

Valsts pamatbudžeta programmas „Ekonomikas attīstības programma” finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība.
 

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Arta Krūze

 Arta.Kruze@em.gov.lv

t.67013127

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.181 „Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” īstenošanas kārtība.
 

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā.

Evita Grūbe

evita.grube@em.gov.lv 

tālr. 67013022

Ministru kabineta noteikumu projekts „Atbalstāmo investīciju projekta apstiprināšanas un īstenošanas kārtība”

 

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

Edmunds Fernāts

t.67013053

Edmunds.Fernats@em.gov.lv

Par Grozījumiem Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2014.-2015.gadam
 

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Viktors Laizāns,

t.67013145

viktors.laizans@em.gov.lv

 

Enerģijas tirgus un infrastruktūra
Normatīvā akta projekts Kontaktpersona

Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.312 “Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā” (projekts)

Anotācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Kārlis Piģēns, 

Karlis.Pigens@em.gov.lv,

tālrunis 67013133.

Kārtība, kādā novērtē un pieņem lēmumu par to, vai piekļuve dabasgāzes krātuvēm (izņemot Inčukalna pazemes gāzes krātuvi) ir tehniski un ekonomiski pamatota, lai nodrošinātu efektīvu piekļuvi sistēmai lietotāju apgādes vajadzībām un palīgpakalpojumu saņemšanu

Anotācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā
M. Feofilovs,
Maksims.Feofilovs@em.gov.lv,
tālrunis 67013001

Aizsargātā lietotāja pieslēguma ierīkošanas finansēšanas kārtība


Anotācija

 

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Ina Freimane 

Ina.Freimane@em.gov.lv

Tālrunis 67013229

Grozījumi aizsargjoslu likumā

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Sintija Strautiņa

sintija.strautina@em.gov.lv

tālr. 67013087

Ministru kabineta noteikumu projekts “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi”

 

Pielikums

 

Anotācija

 

Paziņojums par līdzdalības iespējām

 

Ingars Sils

tālr: 67013036,

Ingars.Sils@em.gov.lv

MK noteikumu projekts "Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala “Inčukalna pazemes krātuve” izmantošanas noteikumi"

 

Pielikums

 

Anotācija

 

Paziņojums par līdzdalības iespējām

 

Ina Freimane 

Ina.Freimane@em.gov.lv

Tālrunis 67013229

MK rīkojuma projekts "Par elektrotīklu pārvades savienojuma „Igaunijas – Latvijas trešais 330 kV starpsavienojums” rekonstrukcijai un jaunbūvei paredzētās darbības akceptu"

 

Anotācija

 

Paziņojums par līdzdalības iespējām

 

Kārlis Gičevskis

Karlis.Gicevskis@em.gov.lv

Tālr.: 67013232

MK rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu elektrotīklu pārvades savienojumam „Igaunijas – Latvijas trešais 330 kV starpsavienojums"

 

Anotācija

 

Paziņojums par līdzdalības iespējām

 

Kārlis Gičevskis

Karlis.Gicevskis@em.gov.lv

Tālr.: 67013232

 
Tūrisma politika

 

Normatīvā akta projekts Kontaktpersona

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr.353 „Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību”

Anotācija.

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Madara Lūka (Madara.Luka@em.gov.lv; 67013256)

 

Energoefektivitāte un siltumapgāde

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi"
 

Anotācija


Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Anda Lagzdiņa

Anda.Lagzdina@em.gov.lv

Tālr. 67013161

Noteikumu projekts „Noteikumi par valsts nodevu par energoefektivitātes veicināšanu un energopārvaldības sistēmas ieviešanas kontroles nodrošināšanu”

Anotācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Ilze Grīnberga, e-pasts: ilze.grinberga@em.gov.lv , 67013231

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr.876 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” (projekts) 

 

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā.

Kārlis Beihmanis

karlis.beihmanis@em.gov.lv

67013260

MK noteikumu projekts „Noteikumi par kārtību un apmēru, kādā tiek veiktas iemaksas energoefektivitātes fondā obligātā enerģijas ietaupījuma mērķa sasniegšanai, un kārtību, kādā tiek izmantoti energoefektivitātes fonda līdzekļi” 

 

Pielikums

 

Anotācija

 

Paziņojums par līdzdalības iespējām

 

Ilze Grīnberga

ilze.grinberga@em.gov.lv

Tālr:67013231

Mājokļu politika

Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķināmi maksājumi par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu".

Anotācija

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā.

Mārtiņš Auders,
Martins.Auders@em.gov.lv, 67013287
 
Būvniecības politika

Informatīvais ziņojums “Par Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 17, 5.§) „Noteikumu projekts "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi"” 3. punktā dotā uzdevuma izpildi”

Protokollēmums

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā.

 

Brigita Ķirule-Vīksne
(e-pasts: Brigita.Kirule-Viksne@em.gov.lv;
tālrunis: +371 67013051)

Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr. 327 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”” (Projekts)

Anotācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā.

Marija Vīksna

Marija.Viksna@em.gov.lv;

t. 67013140

Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr. 326 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves”” (Projekts)

Anotācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā.

Marija Vīksna

Marija.Viksna@em.gov.lv;

t. 67013140

Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr. 332 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”” (Projekts)

Anotācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā.

Marija Vīksna

Marija.Viksna@em.gov.lv;

t. 67013140

„Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi””

Anotācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā.

Iveta Putne
Iveta.Putne@em.gov.lv;
t. 67013267

Santa Soida
Santa.Soida@em.gov.lv
t. 67013034

„Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” (projekts)

Anotācija

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā.

Santa Soida
Santa.Soida@em.gov.lv
t. 67013034

 

Iveta Putne
Iveta.Putne@em.gov.lv;
t. 67013267

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” (Projekts)

 

Anotācija

 

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā.

Andris Lazarevs

andris.lazarevs@em.gov.lv

tāl. 67013035

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” (projekts)

Anotācija

 

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā.

 Evija Avota,

evija.avota@em.gov.lv

tālr. 67013262

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.501 „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība””

 

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā.

Andris Mālnieks,
Andris.Malnieks@em.gov.lv, 67013086

 

 

Statistika
Normatīvā akta projekts Kontaktpersona

Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora noteikumi  (projekts)
 

Anotācija
 

Pielikums
 

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

Jānis Ušpelis
Janis.Uspelis@em.gov.lv
67013164
Atbilstības novērtēšana, standartizācija un metroloģija 

Informatīvais ziņojums „Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” reorganizēšanu" (projekts) 
 

Protokollēmums


Pielikums
 

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

Edijs Šaicāns,
Edijs.Saicans@em.gov.lv, tālr.67013143.

 

 
Konkurences politika
Normatīvā akta projekts Kontaktpersona

Noteikumi par valsts nodevu par apvienošanās izvērtēšanu

Anotācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Intars Eglītis
 

 

Privatizācijas politika
Normatīvā akta projekts Kontaktpersona

Privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas, privatizācijas sertifikātu izmantošanas un aprites administrēšanas noteikumi (projekts)
 

Pielikums
 

Anotācija
 

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā.

Diāna Ņesterenko

diana.nesterenko@em.gov.lv;

67013298

Lapas informācija atjaunota:    13-01-2017