Diskusiju dokumenti

2013. gada 1. jūlijā stājās spēkā jauns sabiedrības līdzdalības veids – diskusiju dokumenti (ārvalstīs - green paper). Tas paredz ikvienam interesentam iespēju iepazīties ar izstrādes un saskaņošanas procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem, par kuriem tiek gaidīta sabiedrības līdzdalība pirms lēmuma pieņemšanas lēmējinstitūcijā vai lēmuma pieņemšanas procesā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā notiek sabiedrības līdzdalība attīstības plānošanas procesā, tā ievērojami paplašinot un stiprinot sabiedrības līdzdalības iespējas.

 

Ekonomikas ministrijas diskusiju dokumenti

 

Normatīvā akta projekts Kontaktpersona Līdzdalības
termiņš

“Kārtība, kādā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas dati sniedzami iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē, un prasības elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ārējai drošības pārbaudei un auditācijas pierakstiem”

Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.438 „Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi””

Andris Mālnieks

andris.malnieks@em.gov.lv

67013086

22.08.2019

Likumprojekts “Grozījumi Enerģētikas likumā”

Ance Ansone

Ance.Ansone@em.gov.lv

67013001

26.08.2019.

„Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” 

"Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā” 

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā

Gusts Sproģis

Gusts.Sprogis@em.gov.lv

67013113

22.08.2019

 2021.gada tautas un mājokļu skaitīšanas noteikumi.

Jānis Ušpelis

Janis.Uspelis@em.gov.lv

67013164

15.08.2019

“Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 669 “Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu”"

Līga Mičule

Liga.Micule@em.gov.lv

67013030

12.08.2019

Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.333 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība””.

Andris Mālnieks

andris.malnieks@em.gov.lv

67013086

08.08.2019

Konceptuāls ziņojums “Kompleksi pasākumi elektroenerģijas NETO sistēmas pilnveidošanai”

Aivars Neimanis

aivars.neimanis@em/gov/lv

24.07.2019

Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā

Arnis Latišenko

arnis.latisenko@em.gov.lv

67013230

26.07.2019

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2020.–2022. gadam"

Jānis Ušpelis

janis.uspelis@em.gov.lv

67013164

24.07.2019

Grozījumi Standartizācijas likumā

Nomunds Freibergs

normunds.freibergs@em.gov.lv

67013268

19.07.2019

Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”

Mikus Ramanis

67013149

Mikus.Ramanis@em.gov.lv
19.07.2019

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 18. oktobra noteikumos Nr. 772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību"

Mikus Ramanis

67013149

Mikus.Ramanis@em.gov.lv
19.07.2019

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 64 “Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība”

Evita Kudure

67013179

Evita.Kudure@em.gov.lv  

11.07.2019

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 325 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā””

 

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 661 “Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi”

 

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”

 

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 631 “Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi”

 

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”

 

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”

 

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr.530 “Dzelzceļa būvnoteikumi”

 

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”

 

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19.augusta noteikumos Nr. 501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība

 

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”

 

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumos Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”

 

Par Ministru kabineta 2014. gada 21. oktobra noteikumu Nr. 655 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts”” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Evija Avota 

67013262

 Evija.Avota@em.gov.lv).

 

Elga Bučinska

67013032

Elga.Bucinska@em.gov.lv).

08.07.2019

Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos Nr. 495 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

Evelīna Matisone

Evelina.Matisone@em.gov.lv

67013241

27.06.2019.

Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumos Nr. 135 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

Evelīna Matisone

 Evelina.Matisone@em.gov.lv

67013241

27.06.2019.

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi"

Jānis Siliņš

Janis.Silins@em.gov.lv

67013005

12.07.2019.

Likumprojekts Grozījumi Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā

Madara Ambrēna

Madara.Ambrena@em.gov.lv

 67013061

21.06.2019.

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Evelīna Matisone

Evelina.Matisone@em.gov.lv

 tel.67013241

28.06.2019.

Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 16.janvāra noteikumos Nr.38 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

Evelīna Matisone

Evelina.Matisone@em.gov.lv

 tel.67013241

28.06.2019.

Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumos Nr. 590 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”.

Evelīna Matisone

Evelina.Matisone@em.gov.lv

 tel.67013241

28.06.2019.

Ministru kabineta noteikumi "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt mazo, vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.3. pasākuma “Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos” īstenošanas noteikumi"

Evita Valgača

Evita.Valgaca@em.gov.v, 67013298

16.05.2019.

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumos Nr. 1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”.
Precizēto projekta redakciju skatīt šeit.

 

Madara Možeika 
67013038
Madara.Mozeika@em.gov.lv

Nav aktīvs

(6.mar.2019)

 

 

 

 

Lapas informācija atjaunota:    23-08-2019