Konsultatīvās padomes

Tautsaimniecības padome

Tautsaimniecības padome ir Padomes dibinātāju – Ekonomikas ministrijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Latvijas Pašvaldību savienības, izveidota konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides politikas veidošanu un īstenošanu Latvijā, kā arī veicināt ilgtspējīgas tautsaimniecības attīstības principu ieviešanu valstī.

 
Latvijas Būvniecības padome ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības  līdzdalību būvniecības politikas izstrādē un īstenošanā. Padome atbilstoši sabiedrības interesēm sniedz Ekonomikas ministrijai un citām nozaru ministrijām priekšlikumus par normatīvo aktu, politikas plānošanas dokumentu, kā arī Eiropas Savienības  starptautisko tiesību aktu projektiem, kas skar būvniecības nozari. Padome  informē sabiedrību par aktualitātēm būvniecības jomā un veicina būvniecības jautājumu integrēšanu nozaru politikā, izskata sabiedrības pārstāvju iesniegtos priekšlikumus būvniecības procesa pilnveidošanai. 
 
Tirgus uzraudzības padome ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir nodrošināt informācijas un viedokļu apmaiņu starp tirgus uzraudzības iestādēm.Padome tiekas četras reizes gadā un tai uzticētās funkcija - informācijas apmaiņa starp tirgus uzraudzības iestādēm, vienotas pieejas veidošanai tirgus uzraudzībā ir ļoti nozīmīga, lai veidotu efektīvu un ES prasībām atbilstošu tirgus uzraudzības sistēmu.
 
Biodegvielas attīstības konsultatīvā padome ir Latvijas Republikas valsts struktūru, universitāšu un nozares komersantus apvienojošu nevalstisko organizāciju pārstāvju veidota koordinējoša un konsultatīva starpnozaru institūcija, kuras mērķis ir koordinēt Biodegvielas likuma īstenošanā iesaistīto institūciju darbu, piedalīties vienotas nacionālās un Eiropas Savienības politikas veidošanā un īstenošanā biodegvielas jomā, kā arī veicināt biodegvielas nozares attīstību un Latvijas uzņēmēju konkurētspēju starptautiskajā tirgū.
 
Latvijas Nacionālāakreditācijas padome ir konsultatīva institūcija testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju un sertificēšanas un inspicēšanas institūciju akreditācijai reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā.
 
Nacionālāmetroloģijas padome ir konsultatīva institūcija, kas piedalās valsts politikas veidošanāar mērījumu vienotību saistītajos jautājumos, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību un vidi no neprecīzu un nepareizu mērījumu negatīvajām sekām, kā arī lai veicinātu valsts ekonomikas attīstību un starptautisko sadarbību metroloģijas jomā.
 
Nacionālāstandartizācijas padome ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kas koordinēstandartizācijas norisi.
 
Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību darbības koordinācijas padome ir koleģiāla, koordinējoša un konsultatīva institūcija ar mērķinodrošināt Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību darbību koordināciju un doto uzdevumu izpildes pārraudzību. Padomes funkcija ir operatīvu priekšlikumu sniegšana Ekonomikas ministrijai saistībā ar Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību darbību, nodrošinot efektīvu Latvijas komersantu interešu pārstāvību ārvalstīs.
 
Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padome (turpmāk – Padome) izveidota un darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumiem Nr. 774 „Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes nolikums” kā koleģiāla un koordinējoša institūcija, kas nodrošina saskaņotu starpresoru sadarbību sekmīgai investīciju projektu īstenošanai Latvijas valsts interesēs.
 

Pētniecības un attīstības darbību novērtēšanas komisija
Pētniecības un attīstības darbību novērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) izveidota un darbojas saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2014.gada 21.augusta Pētniecības un attīstības darbību novērtēšanas komisijas nolikumu.

 

EEN-LV uzraudzības padome
EEN-LV uzraudzības padome (turpmāk – Padome) izveidota saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumu Nr.271 “Ekonomikas ministrijas nolikums” 6.11., 7.2.apakšpunktu un 17.punktu, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Latvijas Tehnoloģiskā centra ar Eiropas Komisiju 2015.gadā parakstīto līgumu “Framework Partnership Agreement Integrated Services in Support of Business and Innovation in Latvia provided by EEN-LV Consortium” un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Ekonomikas ministrijas 2016.gada 4.aprīļa EEN-LV uzraudzības padomes nolikumu.

Lapas informācija atjaunota:    16-02-2018