TSP nolikums

Tautsaimniecības padomes nolikums
 

I Vispārīgi jautājumi

1. Tautsaimniecības padome (turpmāk tekstā-TSP) ir TSP dibinātāju organizāciju – Ekonomikas ministrijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Pašvaldību savienības izveidota konsultatīva institūcija, kas darbojas saskaņā ar 2010.gada 23.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.271 „Ekonomikas ministrijas nolikums" 6.11. apakšpunktu un 7.2.apakšpunktu, un 1999.gada 17.februārī noslēgto "Vienošanos par sadarbību Tautsaimniecības padomē".

2. TSP darbības mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides politikas veidošanu un īstenošanu Latvijā, kā arī veicināt ilgtspējīgas tautsaimniecības attīstības principu ieviešanu valstī.

3. TSP darbība notiek saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu, kuru saskaņo TSP Vadības komiteja un apstiprina ekonomikas ministrs.

4. TSP Vadības komiteja ir konsultējoša un koordinējoša institūcija, kas piedalās ar uzņēmējdarbības politiku saistīto jautājumu risināšanā un, kas atbild par TSP sastāvu, darba plānu un padomes sēžu darba kārtības jautājumu izvērtēšanu un apstiprināšanu, kā arī TSP darba efektivitātes nodrošināšanu un uzlabošanu.

5. TSP un ekonomikas ministrs paraksta Vienošanās protokolu ar tautsaimniecības nozaru pārstāvošām institūcijām.

6. Nozari pārstāvošas institūcijas ir uzņēmēju nozaru ekspertu institūcijas, kuras izstrādā priekšlikumus konkrētās nozares un valsts tautsaimniecības efektīvai attīstībai, kā arī sniedz atzinumus par nozarei būtiskiem normatīvo aktu projektiem.

II TSP funkcijas, struktūra, uzdevumi un tiesības

7. TSP veic šādas funkcijas:

7.1. izvērtē ar uzņēmējdarbības politiku saistītos jautājumus un sniedz priekšlikumus par prioritātēm ar mērķi veicināt Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju, uzlabot uzņēmējdarbības vidi, ietekmēt pārnozaru politikas, kas ietekmē uzņēmējdarbības attīstību un potenciālu (nodokļi, enerģētika, infrastruktūras attīstība, izglītība un inovācijas, cilvēkkapitāls), sniegt viedokli par EM atbildībā esošajām lielajām politikām;

7.2. izskata un seko līdzi tādu jautājumu, normatīvo aktu projektu, tautsaimniecības attīstības koncepciju, valsts budžeta un citu dokumentu izstrādei, kas ir nozīmīgi Latvijas tautsaimniecības attīstībai.

8. TSP pieņemtajiem lēmumiem ir rekomendējošs raksturs valsts iestādēm un pašvaldībām.

9. TSP ir šādi uzdevumi:

9.1. izstrādāt priekšlikumus valsts tautsaimniecības ilgtermiņa attīstībai un identificēt problēmas, kas traucē uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, kā arī piedāvāt risinājumus situācijas uzlabošanai;

9.2. izvērtēt un TSP sēdēs izskatīt nozari pārstāvošu institūciju priekšlikumus par tautsaimniecības attīstību kopumā;

9.3. izskatīt jautājumus, kas ir svarīgi uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai Latvijā, sagatavot priekšlikumus un pieņemt rekomendējošus lēmumus par šiem jautājumiem;

9.4.iesniegt Ekonomikas ministrijai priekšlikumus tiesību aktu pilnveidošanai tautsaimniecības un uzņēmējdarbības jomās.

10. TSP ir šādas tiesības:

10.1. ierosināt uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides politikas īstenošanai nepieciešamo politisko dokumentu un normatīvo aktu izstrādi;

10.2. sniegt ieteikumus par nepieciešamajiem grozījumiem likumos un citos normatīvajos aktos, kas saistīti ar uzņēmējdarbības politikas pilnveidošanas jautājumiem;

10.3. atbilstoši kompetencei pieprasīt un ar Ekonomikas ministrijas starpniecību saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām TSP darbam nepieciešamo informāciju;

10.4. veidot darba grupas, kā arī padomes darbā iesaistīt neatkarīgus ekspertus, lai sagatavotu TSP sēdēs izskatāmos jautājumus un dokumentu projektus.

10.5. atbilstoši kompetencei pieprasīt nepieciešamo informāciju no TSP komitejām, uzdot uzdevumus un rīkojumus tālākai izpildei.

11. Ekomikas ministrs pauž TSP uzdevumā TSP viedokli Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas un Ārējās ekonomiskās politikas koordinācijas padomēs un citos pārnozaru forumos.

12. TSP institucionālo sistēmu veido komitejas:

12.1. TSP Vadības komiteja apstiprina komiteju nolikumus un sastāvu, kā arī nosaka komitejas vadītāju, kurš tiek pārstāvēts no TSP un nodrošina šo komiteju darbību.

12.2. TSP struktūra sastāv no sešām komitejām:

§ Iekšējā tirgus komiteja;

§ Konkurētspējas komiteja;

§ Enerģētikas komiteja;

§ Būvniecības un mājokļu politikas komiteja;

§ Tūrisma komiteja;

§ Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu komiteja.

12.3. komiteju sastāvu pārstāv nozaru politikas ministrijas un nevalstisko sektoru pārstāvji.

13. Komitejas darbību un tehnisko norisi nodrošina Ekonomikas ministrija.

14. TSP sekretariāts tehniski koordinē sadarbību ar komitejām.

15. Komitejām reizi pusgadā TSP sekretariātam ir jāsniedz atskaite un jāziņo par pieņemto lēmumu izpildi un turpmākajiem uzdevumiem.

III TSP sastāvs

16. TSP sastāvā ir ekonomikas ministrs, četri TSP dibinātāju pārstāvji, seši komiteju vadītāji un TSP Vadības komitejas izvirzīti eksperti.

17. Ārvalstu investoru padomes Latvijā, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Tirgu savienības, Latvijas Zinātņu akadēmijas,Latvijas Amatniecības kameras un Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomes pārstāvji TSP sēdēs piedalās novērotāju statusā.

18. Par TSP sastāva maiņu vai papildināšanu lemj TSP dibinātāji TSP Vadības komitejā.

19. TSP personālsastāvu, pamatojoties uz šī nolikuma 17. punktā minēto lēmumu, apstiprina ekonomikas ministrs.

IV TSP darba organizācija

20. TSP darbu vada TSP priekšsēdētājs, kuru no sava vidus rotācijas kārtībā ievēl Vadības komitejas locekļi un kura pilnvaru laiks ir viens gads.

21. TSP priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa funkcijas pilda viens no TSP Vadības komitejas locekļiem.

22. TSP priekšsēdētāja uzdevumi un tiesības:

22.1. vadīt TSP darbu un atbildēt par tās uzdevumu un funkciju izpildi;

22.2. parakstīt TSP ekspertu sagatavotos atzinumus un citus ar TSP darbu saistītos dokumentus;

22.3. sasaukt TSP sēdes;

22.4. vadīt TSP sēdes;

22.5. pārstāvēt savas kompetences ietvaros TSP valsts pārvaldes institūcijās, pašvaldībās, kā arī attiecībās ar fiziskajām vai juridiskajām personām;

22.6. nodrošināt ar TSP darba organizāciju saistīto lēmumu izpildes kontroli;

22.7. parakstīt TSP sēdes protokolus.

23. TSP sēdes sasauc pēc TSP priekšsēdētāja ierosinājuma vai pēc vismaz divu Vadības komitejas locekļu pieprasījuma, ne retāk kā reizi 2 mēnešos.

24. TSP sēdēs izskatāmos jautājumus ierosina TSP priekšsēdētājs, TSP Vadības komitejas locekļi, TSP eksperti, iesniedzot rakstisku priekšlikumu ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms paredzētās sēdes. Priekšlikumus, kas iesniegti vēlāk par šo termiņu, sēdes darba kārtībā var iekļaut tikai ar TSP Vadības komitejas lēmumu.

25. Par sēdes norises vietu un laiku TSP sekretariāts TSP ekspertiem paziņo vismaz divas nedēļas pirms kārtējās sēdes. Vienlaikus TSP ekspertiem nosūta (elektroniski vai citādi):

25.1. TSP sēdes darba kārtību;

25.2. materiālus, kas saistīti ar sēdē izskatāmajiem jautājumiem nedēļu pirms TSP sēdes;

25.3. TSP sēdē pieņemamā lēmuma projektu par katru izskatāmo jautājumu nedēļu pirms TSP sēdes.

26. TSP ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no TSP ekspertiem. Ja TSP eksperts nevar ierasties uz sēdi, viņa vietā ierodas cits attiecīgās institūcijas pārstāvis, kuru pilnvarojis šīs institūcijas vadītājs.

27. Ārkārtas sēdes notiek, ja to pieprasa ekonomikas ministrs, TSP priekšsēdētājs vai vismaz divi padomes eksperti . Ārkārtas sēdes izziņo TSP sekretariāts ne vēlāk kā divas dienas pirms sēdes.

28. TSP lēmumus pieņem, atklāti balsojot, ar vienkāršu klātesošo padomes ekspertu balsu vairākumu. TSP eksperti , kuri neatbalsta pieņemto lēmumu, ne vēlāk kā četru dienu laikā pēc padomes sēdes var rakstiski iesniegt pamatotus iebildumus. Iebildumus TSP sekretariāts pievieno sēdes protokolam.

29. TSP sēdes protokolē. TSP protokolu paraksta sēdes vadītājs un protokolists. Protokolists piecu darbdienu laikā elektroniski nosūta TSP ekspertiem saskaņošanai sēdes protokola projektu. TSP eksperts piecu darba dienu laikā (sākot ar nākamo darbdienu pēc sēdes protokola projekta elektroniskās saņemšanas) elektroniski saskaņo sēdes protokola projektu vai izdara tajā atbilstošus precizējumus. Protokolu nosūta visām TSP pārstāvētajām institūcijām, kā arī ievieto Ekonomikas ministrijas mājas lapā.

30. TSP sekretariāta darbību nodrošina Ekonomikas ministrija. TSP sekretariātam ir sekojoši uzdevumi:

30.1. organizēt TSP darbu, nodrošināt TSP sēžu sasaukšanu, to darba kārtības saskaņošanu, tehnisko norisi un protokolēšanu;

30.2. sagatavot izskatīšanai TSP sekretariātā iesniegtos dokumentus;

30.3. nodrošināt informācijas un dokumentu apriti starp Ekonomikas ministriju, TSP Vadības komiteju, TSP un nozari pārstāvošām institūcijām;

30.4. pēc pieprasījuma sniegt informāciju par TSP sēdēs pieņemtiem lēmumiem;

30.5. koordinēt TSP sadarbību ar Ekonomikas ministriju un citām valsts pārvaldes institūcijām;

30.6. kontrolēt TSP pieņemto lēmumu izpildi un regulāri informēt TSP Vadības komiteju par TSP pieņemto lēmumu izpildes gaitu.

31. Papildinājumi vai grozījumi nolikumā tiek izdarīti pēc TSP Vadības komitejas locekļu lēmuma.

VI TSP Vadības komiteja

32. TSP Vadības komiteja (turpmāk tekstā - Vadības komiteja), piedalās ar uzņēmējdarbības politiku saistīto jautājumu risināšanā un atbild par TSP darba plāna un TSP sēžu darba kārtību jautājumu izvērtēšanu un apstiprināšanu, kā arī TSP darba efektivitātes nodrošināšanu un uzlabošanu.

33. Vadības komitejai ir šādas funkcijas, uzdevumi un tiesības:

33.1. izvērtēt TSP sekretariātā iesniegtos priekšlikumus par TSP darba plāna un TSP sēžu darba kārtības jautājumiem un apstiprināt tos;

33.2. izvirzīt ekspertus TSP sastāvam, lemt par TSP sastāva maiņu vai papildināšanu.

34. veikt papildinājumus vai grozījumus TSP nolikumā.

35. Vadības komitejas personālsastāvu apstiprina ekonomikas ministrs. Vadības komitejas sastāvā ir ekonomikas ministrs un četru TSP dibinātāju pārstāvji, kas vienlaicīgi ir arī TSP eksperti :

35.1. pārstāvis no Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības;

35.2. pārstāvis no Latvijas Darba devēju konfederācijas;

35.3. pārstāvis no Latvijas Pašvaldību savienības;

35.4. pārstāvis no Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras.

36. TSP priekšsēdētājs atbilstoši tā pilnvaru laikam var pieaicināt uz Vadības komitejas sēdēm divus pārstāvjus no savas pārstāvošās institūcijas bez balsošanas pilnvarām.37. Pārstāvjus darbam Vadības komitejā pilnvaro attiecīgo institūciju vadītāji.

37. Vadības komitejas darbu vada Vadības komitejas priekšsēdētājs –TSP priekšsēdētājs, kuru no sava vidus rotācijas kārtībā ievēl Vadības komitejas locekļi un kura pilnvaru laiks ir viens gads.

38. TSP priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa funkcijas pilda viens no Vadības komitejas locekļiem.

39. Vadības komitejas priekšsēdētāja uzdevumi un tiesības:

39.1. sasaukt Vadības komitejas sēdes;

39.2. apstiprināt Vadības komitejas sēdes darba kārtību;

39.3. vadīt Vadības komitejas sēdes un atbildēt par tās uzdevumu izpildi;

39.4. pārstāvēt Vadības komiteju savas kompetences ietvaros;

39.5. nodrošināt ar Vadības komitejas darba organizāciju saistīto lēmumu izpildes kontroli;

39.6. parakstīt Vadības komitejas sēdes protokolus.

40. Vadības komiteja izskatāmos jautājumus ierosina TSP priekšsēdētājs, komitejas locekļi, iesniedzot TSP sekretariātam rakstisku priekšlikumu ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms paredzētās sēdes. Priekšlikumus, kas iesniegti vēlāk par šo termiņu, sēdes darba kārtībā var iekļaut tikai ar Vadības komitejas lēmumu.

41. Par sēdes norises vietu un laiku TSP sekretariāts Vadības komitejas locekļiem paziņo vismaz piecas darba dienas pirms kārtējās sēdes. Vienlaikus Vadības komitejas locekļiem nosūta (elektroniski vai citādi) arī komitejas sēdes darba kārtību un materiālus, kas saistīti ar sēdē izskatāmajiem jautājumiem.

42. Vadības komiteja ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Vadības komitejas locekļiem. Ja Vadības komitejas loceklis nevar ierasties uz sēdi, viņa vietā ierodas cits attiecīgās institūcijas pārstāvis, kuru pilnvarojis šīs institūcijas vadītājs.

43. Vadības komitejas lēmumus pieņem ar Vadības komitejas locekļu vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot.

44. TSP sekretariāts pilda Vadības komitejas sekretariāta funkcijas un organizē Vadības komitejas darbu, nodrošina Vadības komitejas sēžu sagatavošanu un norisi, kā arī nodrošina informācijas un dokumentu apriti starp Vadības komitejas locekļiem.

45. Vadības komitejas sēdes protokolē TSP sekretariāts. Vadības komitejas protokolu paraksta sēdes vadītājs un protokolists. Protokolists piecu darbdienu laikā elektroniski nosūta Vadības komitejas locekļiem saskaņošanai sēdes protokola projektu. Vadības komitejas loceklis piecu darba dienu laikā (sākot ar nākamo darbdienu pēc sēdes protokola projekta elektroniskās saņemšanas) elektroniski saskaņo sēdes protokola projektu vai izdara tajā atbilstošus precizējumus. Protokolu nosūta visām Vadības komitejā pārstāvētajām institūcijām.

46. Atzīt par spēku zaudējušu Ekonomikas ministrijas 2012.gada 9.novembra Nr.1–7–32 „Tautsaimniecības padomes nolikums”.

Lapas informācija atjaunota:    10-06-2014