Employees

Zane Gulbe

Head of Department
zane.gulbe [at] em.gov.lv

Dainis Dravnieks

Senior Expert
dainis.dravnieks [at] em.gov.lv

Ilāna Garbere-Bule

Senior Expert
ilana.garbere-bule [at] em.gov.lv

Elīna Sergejeva

Senior Expert
elina.sergejeva [at] em.gov.lv

Aleksandrs Vlads

Senior Expert
aleksandrs.vlads [at] em.gov.lv

Signe Gerinoviča

Senior Expert
Signe.Gerinovica [at] em.gov.lv

Edvarts Daniels Emersons

Senior Expert
Edvarts.Daniels.Emersons [at] em.gov.lv