Employees

Dace Freimane

Officer
dace.freimane [at] em.gov.lv

Zane Uzuliņa

Planning Expert
zane.uzulina [at] em.gov.lv

Marina Podvinska

Senior Expert
marina.podvinska [at] em.gov.lv