Employees

Jolanta Reinsone

Head of Unit
jolanta.reinsone [at] em.gov.lv

Anna Rozentālberga

Deputy Head of Unit
anna.rozentalberga [at] em.gov.lv

Karīna Kozireva

Senior Officer
Karina.Kozireva [at] em.gov.lv

Sigita Krastiņa

Senior Officer
sigita.krastina [at] em.gov.lv

Aiga Aizpuriete

Senior Officer
Aiga.Aizpuriete [at] em.gov.lv