Pilnais nosaukums: 1.2.1.2.i.2. pasākuma "Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde"

Kopējais finansējums: 40 000 000 euro,

Projekta apraksts:

Projekta mērķis ir palielināt privātos pētniecības un attīstības izdevumus, izmantojot mērķtiecīgus valsts ieguldījumus, kas veicina jaunu produktu un tehnoloģiju attīstību, kā arī zināšanu nodošanu ekonomikā, ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē.

Pieejamais atbalsts komersantam:

 • Atbalsts pieejams grantu veidā, līdz 10 milj. EUR vienam finansējuma saņēmējam.
 • Mērķa grupa ir sīkie (mikro), mazie, vidējie, lielie komersanti, konsorcijs t.sk. kapitālsabiedrības un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomās.
 • Pētniecības projekta atbalsta intensitāte 25%-80% (rūpnieciskiem pētījumiem; eksperimentālām izstrādēm; tehniski ekonomiskai priekšizpētei).
 • Attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmēja pētniecības projektu koordinācijai, sadarbības partneru pētniecības projekta darbībām.

Aktualitātes par ieviešanu: Noteikumu projekts atrodas izstrādes stadijā, plānots, ka atbalsts būs pieejams no 2024.gada, noteikumu projekts pieejams TAP portālā 22-TA-3544.

Kontaktpersona: 

Lauma Laurinoviča

Vecākais eksperts
Lauma.Laurinovica [at] em.gov.lv

Pilnais nosaukums: 5.1.1.2.i. investīcija "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros”

Kopējais finansējums: 25 000 000 euro

Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai: Apstiprināti Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumi Nr.418 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros”

Projekta apraksts:

Projekta mērķis ir palielināt privātos pētniecības un attīstības izdevumus, izmantojot mērķtiecīgus valsts ieguldījumus, kas veicina jaunu produktu un tehnoloģiju attīstību, kā arī zināšanu nodošanu ekonomikā.

Pieejamais atbalsts komersantam:

 • Atbalsts pieejams grantu veidā, līdz 3 125 000 milj. EUR vienam finansējuma saņēmējam.
 • Mērķa grupa ir sīkie (mikro), mazie, vidējie, lielie komersanti un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomās.
 • Pētniecības projekta atbalsta intensitāte 25%-80% (rūpnieciskiem pētījumiem; eksperimentālām izstrādēm; tehniski ekonomiskai priekšizpētei).
 • Attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmēja pētniecības projektu koordinācijai, sadarbības partneru pētniecības projekta darbībām.

Kontaktpersona:

Anita Zimele

Departamenta direktora vietnieks
anita.zimele [at] em.gov.lv

Pilnais nosaukums: 5.1.1.2.i. investīcija "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai otrās kārtas īstenošanas noteikumi”

Kopējais finansējums: 78 663 651 euro

Projekta apraksts:

Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvus, augstas pievienotās vērtības produktus, kā arī veicināt šo produktu eksportu, paaugstināt uzņēmējdarbības sektora pētniecības un attīstības izdevumu apjomu, veicināt sadarbību starp uzņēmējdarbības un pētniecības sektoriem, kā arī vecināt Latvijas uzņēmumu iesaisti starptautiskās tīklošanās platformās un starptautiskos pētniecības un attīstības projektos, izmantojot mērķtiecīgus valsts ieguldījumus.

Pieejamais atbalsts komersantam:

 • Atbalsts pieejams grantu veidā, līdz 5 milj. EUR vienam finansējuma saņēmējam.
 • Mērķa grupa ir sīkie (mikro), mazie, vidējie, lielie komersanti, konsorcijs t.sk. kapitālsabiedrības un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomās.
 • Pētniecības projekta atbalsta intensitāte 25%-80% (rūpnieciskiem pētījumiem; eksperimentālām izstrādēm; tehniski ekonomiskai priekšizpētei).
 • Attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmēja pētniecības projektu koordinācijai, sadarbības partneru pētniecības projekta darbībām.

Aktualitātes par ieviešanu: Noteikumu projekts atrodas izstrādes stadijā, plānots, ka atbalsts būs pieejams no 2024.gada, noteikumu projekts pieejams TAP portālā 22-TA-3145.

Kontaktpersona: 

Lauma Laurinoviča

Vecākais eksperts
Lauma.Laurinovica [at] em.gov.lv

Pilnais nosaukums: 5.1.1.2.i. investīcija "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai trešās kārtas īstenošanas noteikumi”

Kopējais finansējums: 5 248 431 euro

Projekta apraksts:

Investīcijas mērķis ir palielināt komersantu pētniecības un attīstības investīciju apjomu, izmantojot mērķtiecīgas publiskās investīcijas, kas veicina jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi, to eksportu, kā arī zināšanu pārnesi tautsaimniecībā.

Pieejamais atbalsts komersantam:

 • sadarbības tīkla dalībnieku pētniecības, pētniecības infrastruktūras un apmācību vajadzību identificēšanai, izņemot pētījumu veikšana;
 • jaunu, starptautisku kontaktu meklēšanai un veidošanai starp komersantiem un pētniekiem;
 • pieredzes un zināšanu pārnesesei (par sadarbības tīkla dalībniekiem saistošām inovācijām un jaunākajām tehnoloģijām);
 • tirgus izpētei, kas saistīta ar jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi;
 • eksporta stratēģiju izstrādei, kas saistīta ar jaunu produktu izstrādi;
 • jaunu, starptautisku biznesa kontaktu meklēšanai un veidošanai;
 • vizītēm pie ārvalstu partneriem, kas saistītas ar jaunu produktu pārdošanu;
 • dalībai starptautiskajās izstādēs;
 • mārketinga un atpazīstamības aktivitātēm;
 • iesaistei starptautiskās tīklošanās platformās un organizācijās;
 • konsultāciju saņemšanai un pārstāvniecības nodrošināšanai “Horizon Europe”, “The Digital Europe Programme”, “European Council for Nuclear Research”, “European Space Agency” un līdzīga formāta Eiropas Savienības līmeņa inovāciju programmās.

Aktualitātes par ieviešanu: Noteikumu projekts atrodas izstrādes stadijā, plānots, ka atbalsts būs pieejams no 2024.gada, noteikumu projekts pieejams TAP portālā 22-TA-2458.

Kontaktpersona: