attēls


Eiropas Semestra process

Eiropas Semestris notiek katru gadu kopš 2011.gada. Eiropas Semestra mērķis ir izvērtēt ekonomisko situāciju ES kopumā un nodrošina ES valstu ekonomikas politikas koordinēšanas ietvaru. Tas ļauj ES valstīm apspriest to ekonomikas un budžeta plānus un sekot līdzi progresam. Eiropas Semestra ietvaros Eiropas Komisija sniedz dalībvalstīm rekomendācijas nodarbinātības politikas, pētniecības un inovācijas politikas, enerģētikas, klimata pārmaiņu politikas, izglītības politikas un sociālās politikas jomās. Eiropas Semestra ietvaros izvirzīto rekomendāciju īstenošana balstās uz dalībvalstu nacionālām reformu programmām un stabilitātes vai konverģences programmu

Eiropas semestris ilgst no janvāra līdz jūlijam, kad ES dalībvalstīm līdz aprīļa beigām ir jāiesniedz Eiropas Komisijā atjaunotās nacionālās programmas. Maijā Eiropas Komisija vērtē šīs programmas un progresu strukturālo reformu īstenošanā, bet maija beigās nāk klajā ar priekšlikumiem ES Padomes rekomendācijām ES dalībvalstīm, kuras attiecīgi tiek apstiprinātas Eiropadomē jūnija beigās.

Latvijas nacionālā reformu programma

Pirmā Latvijas nacionālā reformu programma (Latvijas NRP) tika apstiprināta Ministru kabinetā 2011.gada 26.aprīlī. Saskaņā ar Eiropas Semestra procesu ik gadu Latvijas NRP tiek atjaunota uz iesniegta Eiropas Komisijā.

Latvijas NRP ir aprakstīts vidēja termiņa makroekonomiskais scenārijs, atspoguļoti galvenie Latvijas tautsaimniecības makro-strukturālie izaicinājumi (šķēršļi) un galvenie pasākumi to novēršanai, kā arī Latvijas kvantitatīvie mērķi un galvenie pasākumi to sasniegšanai. Latvijas mērķis ir veicināt izaugsmi un nodarbinātību, nodrošinot vidējā termiņā IKP pieauguma tempus 4-5% apmērā un augstu nodarbinātības līmeni 73% apmērā.

Latvijas ekonomika kopumā ir sabalansēta un noturīga pret šokiem. Par to liecina jaunākie Eiropas Komisijas Eiropas Semestra ietvaros publicētie dokumenti un pozitīvās izmaiņas Latvijas kredītreitingā.

Lasiet vairāk: