attēls


Eiropas Semestra process

Eiropas Semestris notiek katru gadu kopš 2011.gada. Eiropas Semestra mērķis ir izvērtēt ekonomisko situāciju ES kopumā un nodrošina ES valstu ekonomikas politikas koordinēšanas ietvaru. Tas ļauj ES valstīm apspriest to ekonomikas un budžeta plānus un sekot līdzi progresam. Eiropas Semestra ietvaros Eiropas Komisija sniedz dalībvalstīm rekomendācijas nodarbinātības politikas, pētniecības un inovācijas politikas, enerģētikas, klimata pārmaiņu politikas, izglītības politikas un sociālās politikas jomās. Eiropas Semestra ietvaros izvirzīto rekomendāciju īstenošana balstās uz dalībvalstu nacionālām reformu programmām un stabilitātes vai konverģences programmu

Eiropas semestris ilgst no janvāra līdz jūlijam, kad ES dalībvalstīm līdz aprīļa beigām ir jāiesniedz Eiropas Komisijā atjaunotās nacionālās programmas. Maijā Eiropas Komisija vērtē šīs programmas un progresu strukturālo reformu īstenošanā, bet maija beigās nāk klajā ar priekšlikumiem ES Padomes rekomendācijām ES dalībvalstīm, kuras attiecīgi tiek apstiprinātas Eiropadomē jūnija beigās.

Latvijas nacionālā reformu programma

Latvijas nacionālā reformu programma “Eiropa 2020” stratēģijas īstenošanai vienlaicīgi ar Latvijas Konverģences programmu 2011.-2014. gadam tika apstiprinātas Ministru kabinetā 2011. gada 26. aprīlī un iesniegtas Eiropas Komisijai 2011. gada 29. aprīlī. Kopš tā laika ES dalībvalstis, tostarp arī Latvija, katru gadu atjauno un iesniedz Eiropas Komisijai Nacionālās reformu programmas. Latvija katru gadu gatavo un iesniedz Eiropas Komisijai Progresa ziņojumu par Latvijas nacionālās reformu programmas īstenošanu.

2023. gada 25. aprīlī Ministru kabinetā tika apstiprināts un Eiropas Komisijai iesniegts divpadsmitais Progresa ziņojums par Latvijas nacionālās reformu programmas īstenošanu. Progresa ziņojums ir cieši saistīts ar Finanšu ministrijas sagatavoto un 2023. gada 6. aprīlī Ministru kabineta ārkārtas sēdē apstiprināto Latvijas Stabilitātes programmu 2023.-2026.gadam.

2023. gada Progresa ziņojumā ir atjaunots vidēja termiņa makroekonomiskais scenārijs saskaņā ar Latvijas Stabilitātes programmu, sniegta informācija par pasākumiem 2022. gada ES Padomes rekomendāciju izpildē, raksturots progress pasākumu īstenošanā, kas ir vērsti uz Eiropas Sociālo tiesību pīlāra un ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. Progresa ziņojums parāda, ka visu 2022. gadā Latvijai adresēto ES Padomes rekomendāciju īstenošana ir procesā un Latvija kopumā virzās uz ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu.

Lasiet vairāk:

ES Padomes 2023.gada rekomendācijas Latvijai

2023. gada EK Ziņojums par Latviju