Lai nodrošinātu SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” valdes locekļa/-les amata kandidātu atlases procesu, ar Ekonomikas ministrijas 2021.gada 20.maija rīkojumu Nr.1-6.1/2021/51 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas procesu” ir izveidota nominācijas komisija (turpmāk – komisija) šādā sastāvā:

komisijas vadītājs – Edmunds Valantis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

komisijas vadītāja vietniece – Zaiga Liepiņa, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

komisijas locekļi:

  • Normunds Freibergs, Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta Atbilstības novērtēšanas nodaļas vadītājs
  • Marina Podvinska, Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta Valsts aktīvu pārvaldes un atsavināšanas nodaļas vadītāja
  • Dagnija Zepa, Pārresoru koordinācijas centra pārstāve
  • Baiba Vītoliņa, Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore
  • Jānis Lielpēteris, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis.

Konkurss uz SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” valdes locekļa/-les amatu tika izsludināts 2021.gada 7.jūnijā ar kandidātu pieteikšanās termiņu līdz š.g. 20,jūnijam (ieskaitot).

Noteiktajā termiņā tika saņemti septiņu kandidātu pieteikumi. Kandidāti uz SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” valdes locekļa/-les amatu tika vērtēti divās konkursa kārtās. Komisijas sēdes tika organizētas attālināti videokonferences režīmā.

Konkursa pirmajā kārtā komisija izvērtēja kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām un apstiprinātajiem novērtēšanas kritērijiem (izglītība un pieredze). Apkopojot pirmās kārtas rezultātus, komisija nolēma otrajai kārtai izvirzīt piecus kandidātus un uzdot tiem piecu darba dienu laikā sagatavot prezentāciju ar stratēģisko redzējumu par SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai (prezentācijas ilgums - ne vairāk kā desmit minūtes). Viens kandidāts neiesniedza prezentāciju, bet informēja, ka atsauc savu kandidatūru, jo ir pieņēmis citu darba piedāvājumu, kas nav savienojams ar SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” valdes locekļa amatu.

Konkursa otrajā kārtā četri kandidāti prezentēja sagatavotās prezentācijas un daļēji strukturētas intervijas laikā atbildēja uz komisijas uzdotajiem jautājumiem. Komisijas locekļi novērtēja katra kandidāta prezentāciju, daļēji strukturētās intervijas laikā pārbaudītās kandidātu zināšanas un kompetences atbilstoši izvirzītajām prasībām un apstiprinātajiem kritērijiem.

Apkopojot konkursa rezultātus, komisija pieņēma lēmumu nominēt (izvirzīt) SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim vienu visaugstāko novērtējumu ieguvušo kandidātu.

Komisija beidza savu darbu brīdī, kad tika pieņemts gala lēmums par konkursa rezultātiem un iesniegts priekšlikums SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim.

Lai nodrošinātu SIA “Latvijas standarts” valdes locekļa/-les amata kandidātu atlases procesu, ar Ekonomikas ministrijas 2021.gada 16.aprīļa rīkojumu Nr. 1-6.1/2021/36 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas procesu” ir izveidota nominācijas komisija (turpmāk – komisija) šādā sastāvā:

Komisijas vadītājs – Edmunds Valantis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs;

Komisijas vadītāja vietniece – Zaiga Liepiņa, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece;

Komisijas locekļi:

- Normunds Freibergs, Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta Atbilstības novērtēšanas nodaļas vadītājs;

- Ilze Nežberte, Pārresoru koordinācijas centra pārstāve;
- Vija Gēme, Latvijas Būvinženieru savienības valdes locekle;

- Dainis Ģēģers, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības valdes loceklis.

Konkurss uz SIA “Latvijas standarts” valdes locekļa/-les amatu tika izsludināts 2021.gada 23.aprīlī ar kandidātu pieteikšanās termiņu līdz š.g. 7.maijam (ieskaitot).

Noteiktajā termiņā tika saņemti trīs kandidātu pieteikumi. Kandidāti uz SIA “Latvijas standarts” valdes locekļa/-les amatu tika vērtēti divās konkursa kārtās. Komisijas sēdes tika organizētas attālināti videokonferences režīmā.

Konkursa pirmajā kārtā komisija izvērtēja kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām un apstiprinātajiem novērtēšanas kritērijiem (izglītība un pieredze). Apkopojot pirmās kārtas rezultātus, komisija nolēma otrajai kārtai izvirzīt divus kandidātus un uzdot tiem piecu darba dienu laikā sagatavot prezentāciju ar stratēģisko redzējumu par SIA “Latvijas standarts” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Konkursa otrajā kārtā kandidāti prezentēja sagatavoto prezentāciju un daļēji strukturētas intervijas laikā atbildēja uz komisijas uzdotajiem jautājumiem. Komisijas locekļi novērtēja katra kandidāta prezentāciju, daļēji strukturētās intervijas laikā pārbaudītās kandidātu zināšanas un kompetences atbilstoši izvirzītajām prasībām un apstiprinātajiem kritērijiem.

Apkopojot konkursa rezultātus, komisija pieņēma lēmumu nominēt (izvirzīt) SIA “Latvijas standarts” valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim vienu visaugstāko novērtējumu ieguvušo kandidātu.

Komisija beidza savu darbu brīdī, kad tika pieņemts gala lēmums par konkursa rezultātiem un iesniegts priekšlikums SIA “Latvijas standarts” valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim.