Ekonomikas ministrija (AS “RĪGAS SILTUMS” 48,995% akciju turētāja) sadarbībā ar Rīgas domi (AS “RĪGAS SILTUMS” 49 % akciju turētāja) izsludina konkursu uz diviem AS “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļu amatiem (tostarp viens neatkarīgais padomes loceklis) šādās jomās:

AS “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļu amata kandidātiem/-ēm ir izvirzītas šādas obligātās minimālās prasības:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinībās, finansēs, ekonomikā, uzņēmējdarbības, tiesību zinātņu, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu AS “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļa pienākumus;
 • darba pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā atbilst vismaz vienai no norādītajām prasībām:
  • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas[1] kapitālsabiedrības valdes locekļa amatā;
  • vismaz divu gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības padomes locekļa amatā;
  • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā (iestādes vadītājs vai tā vietnieks) valsts iestādē, kas atbildīga par tautsaimniecības, enerģētikas, būvniecības vai mājokļu politikas veidošanu vai īstenošanu.
 • padomes locekļu amata kandidātiem/-ēm ar kompetenci finanšu jautājumu jomā: praktiskā pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā finanšu jautājumos;
 • padomes locekļu amata kandidātiem/-ēm ar kompetenci korporatīvās pārvaldības un iesaistīto pušu vadības jomā: praktiskā pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā korporatīvās pārvaldības jautājumos; atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta sestajā daļā noteiktajiem neatkarīga padomes locekļa/-les kritērijiem;
 • valsts valodu pārvalda normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā;
 • angļu valodu pārvalda padomes locekļa/-les uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā – vismaz B2 līmenī;
 • nevainojama reputācija.

Kandidātiem/-ēm ir izvirzītas šādas pieredzes, motivācijas, zināšanu un kompetenču prasības:

 • praktiskā pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā kapitālsabiedrībās, kas kandidāta darba vai pilnvaru laikā strādāja ar peļņu;
 • pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā valdes vai padomes locekļa amatā vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā vidējā vai lielā starptautiskā uzņēmumā vai biržā kotētā uzņēmumā;
 • izpratne par AS “RĪGAS SILTUMS” komercdarbību;
 • izpratne par stratēģijas izstrādi un tās mērķu sasniegšanu;
 • spējas definēt stratēģisko vīziju, izvirzīt mērķus un uzraudzīt to izpildi;
 • prasmes prezentēt, argumentēt, pārliecināt, veidot konstruktīvu diskusiju;
 • motivācija ieņemt AS “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļa amatu;
 • padomes locekļu amata kandidātiem/-ēm ar kompetenci finanšu jautājumu jomā:
  • ir iegūts CFA vai FCCA sertifikāts;
  • zināšanas un izpratne par enerģētikas (t.sk. siltumenerģijas) jautājumiem; par investīciju atdevi un finanšu piesaisti; par pārmaiņu vadību finanšu jomā; par finanšu un risku vadību; par ieguldījumiem inovācijās un pētniecībā;
 • padomes locekļu amata kandidātiem/-ēm ar kompetenci korporatīvās pārvaldības un iesaistīto pušu vadības jomā:
  • ir sasniegumi korporatīvās pārvaldības principu ieviešanā;
  • zināšanas un izpratne par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldību; par iesaistīto pušu vadību, tostarp sociālo dialogu; par korporatīvās pārvaldības jautājumiem; par iekšējo kontroli un risku vadību; par inovāciju un pārmaiņu vadību un to ieviešanu.

Padziļināti vērtējamās kompetences, kas nepieciešamas AS “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļa/-les amata pienākumu pildīšanai (saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”):

 1. stratēģiskais redzējums (būtiskā kompetence);
 2. orientācija uz attīstību (būtiskā kompetence);
 3. orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 4. pārmaiņu vadīšana.

Īpašie noteikumi:

 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām;
 • padomes locekļa/-les amatam piemērojams valsts amatpersonas statuss un tam noteiktie ierobežojumi;
 • atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām.

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2023.gada 8.maijam (ieskaitot) iesniegt pieteikuma dokumentus, nosūtot tos uz e-pasta adresi nominacija@em.gov.lv, ar norādi “Pieteikums akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļa/-les amatam (norādot vienu vai vairākas jomas, uz kuru/-ām pretendē)”. Pieteikuma dokumentiem ir jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu ar tam pievienoto laika zīmogu. Ja pieteikuma dokumenti ir parakstīti ar ārvalstīs izsniegtu drošu elektronisko parakstu, papildus ir jānorāda adrese, kurā var pārbaudīt elektronisko dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Ja elektroniski parakstītais dokuments ir saņemts no Eiropas Savienības dalībvalstu partnera, elektroniskā paraksta derīgumu var pārbaudīt oficiālajā Eiropas Savienības tīmekļa vietnē.

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus:

 1. motivētu pieteikumu;
 2. Curriculum Vitae (CV) (lūgums aizpildīt speciāli sagatavotā Curriculum Vitae (CV) formā);
 3. padomes locekļa/-les amata kandidāta apliecinājums (lūgums aizpildīt speciāli sagatavotā apliecinājuma formā);
 4. augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
 5. profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (sertifikātu) kopijas;
 6. valodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas (ja attiecināms).

Curriculum Vitae (CV) un apliecinājumu formas pieejamas lejupielādei arī Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē. 

Kandidātu atlase notiks vairākās kārtās. Kandidāti, kas tiks virzīti otrajai kārtai, tiks aicināti ne vēlāk kā piecu dienu laikā iesniegt sagatavotu prezentāciju ar stratēģisko redzējumu par nominācijas komisijas noteikto tēmu atbilstoši attiecīgai jomai (prezentācijas ilgums - ne vairāk kā 15 minūtes).

Atlases trešajai kārtai tiks piesaistīta personāla atlases kompānija kandidātu padziļinātai kompetenču izvērtēšanai, atsauksmju iegūšanai, reputācijas izskatīšanai, potenciālo interešu konflikta risku un normatīvajos aktos noteikto amatu savienošanas ierobežojumu izvērtēšanai.

Mēneša atlīdzība līdz 4 119 euro (bruto) (Padomes priekšsēdētāja un padomes locekļu mēneša atlīdzības apmērs tiks noteikts, ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” prasības)

Tālrunis uzziņām par konkursu: 67013080

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic Ekonomikas ministrija (personas datu apstrādes pārzinis), kontaktinformācija: Brīvības iela 55, Rīgā, pasts@em.gov.lv.

Kandidātu dati, kā arī nepieciešamā informācija par kandidātu, var tikt iesniegtas pārbaudei kompetentās institūcijās, kā arī var tikt pārbaudīta, izmantojot specializētus datu reģistrus.

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu pasts@em.gov.lv (ja vēlaties, lai Ekonomikas ministrija pārtrauc Jūsu datu apstrādi).

 


[1] Vidēja vai liela kapitālsabiedrība: ja kapitālsabiedrība pārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām: bilances kopsumma virs 4 000 000 euro; neto apgrozījums virs 8 000 000 euro; vidējais darbinieku skaits  pilnā pārskata gadā, kas sakrīt ar kandidāta pieredzes gadu/-iem, virs 50.

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Rīgas domi saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumu Nr.20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” prasībām uzsāka nominācijas procesu AS “RĪGAS SILTUMS” diviem padomes locekļu amatiem: finanšu jautājumu jomā un korporatīvās pārvaldības un iesaistīto pušu vadības jomā (neatkarīgais padomes loceklis).

Lai nodrošinātu atklātu un profesionālu AS “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļu amatu kandidātu atlases procesu diviem padomes locekļu amatiem, tika izveidota nominācijas komisija, kuru vada Edmunds Valantis un tās sastāvā ir komisijas locekļi: Jānis Lange, Pēteris Vilks, Marina Podvinska, Aigars Laizāns, Jānis Lielpēteris, Ilona Kiukucāne.

Kandidātu atlase paredzēta vairākās kārtās.

Konkursa pirmajā kārtā konkursa nominācijas komisija izskatīs kandidātu iesniegtos dokumentus, izvērtēs kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām un apstiprinātajiem novērtēšanas kritērijiem un lems par konkursa atlases otrajai kārtai izvirzāmajiem kandidātiem katrā jomā. Kandidāti, kas tiks virzīti otrajai kārtai, tiks aicināti ne vēlāk kā piecu dienu laikā iesniegt sagatavotu prezentāciju ar stratēģisko redzējumu par nominācijas komisijas noteikto tēmu (prezentācijas ilgums - ne vairāk kā 15 minūtes).

Konkursa otrajā kārtā kandidāti prezentēs sagatavoto prezentāciju un daļēji strukturētas intervijas laikā atbildēs uz komisijas uzdotajiem jautājumiem. Komisijas locekļi novērtēs kandidātu prezentāciju, zināšanas, prasmes un pieredzi atbilstoši izvirzītajām prasībām un apstiprinātajiem kritērijiem un lems par konkursa atlases trešajai kārtai izvirzāmajiem kandidātiem katrā jomā.

Atlases trešajai kārtai tiks piesaistīta personāla atlases kompānija kandidātu padziļinātai kompetenču izvērtēšanai, atsauksmju iegūšanai, reputācijas izskatīšanai, potenciālo interešu konflikta risku un normatīvajos aktos noteikto amatu savienošanas ierobežojumu izvērtēšanai. Komisijas locekļi novērtēs kandidātus atbilstoši izvirzītajām prasībām un apstiprinātajiem kritērijiem, apkopos konkursa rezultātus, lems par kandidātiem, kas tiks virzīti AS “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļu amatiem katrā jomā un iesniegs priekšlikumu AS “RĪGAS SILTUMS” kapitāla daļu turētājam.

Nominācijas komisija pabeigs savu darbu ar brīdi, kad tiks pieņemts lēmums un parakstīts protokols par konkursa rezultātiem un tiks iesniegts priekšlikums AS “RĪGAS SILTUMS” kapitāla daļu turētājam.

Par pieteikšanās kārtību un AS “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļu amatu kandidātiem izvirzītajām prasībām aicinām iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē.

Ekonomikas ministrijai kā AS “RĪGAS SILTUMS” akciju turētājai (48,995%) ir tiesības izvirzīt ievēlēšanai AS “RĪGAS SILTUMS” padomē kandidātus divām padomes locekļu amata vietām.  Attiecīgi saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumu Nr.20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” prasībām nolemts uzsākt nominācijas procesu AS “RĪGAS SILTUMS” diviem padomes locekļu amatiem: jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanas jomā (neatkarīgais padomes loceklis) un valsts kapitāla daļu pārvaldības un iesaistīto pušu vadības jomā.

Lai nodrošinātu atklātu un profesionālu AS “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļu amatu kandidātu atlases procesu diviem padomes locekļu amatiem, ar Ekonomikas ministrijas 2022.gada 6.janvāra rīkojumu Nr. 1-6.1/2022/1 “Par akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļu amatu kandidātu nominācijas procesu” tika izveidota nominācijas komisija šādā sastāvā:

komisijas vadītājs – Edmunds Valantis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs;

komisijas vadītāja vietniece – Marina Podvinska, Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta Valsts aktīvu pārvaldes un atsavināšanas nodaļas vadītāja;

komisijas locekļi:

 • Dace Gaile, Ekonomikas ministrijas Administrācijas vadītāja;
 • Pēteris Vilks, Pārresoru koordinācijas centra vadītājs;
 • Dainis Ģēģers, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības valdes loceklis;
 • Jānis Lielpēteris, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis.

Konkurss uz diviem AS “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļu amatiem - jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanas jomā (neatkarīgais padomes loceklis) un valsts kapitāla daļu pārvaldības un iesaistīto pušu vadības jomā tika izsludināts 2022.gada 18.janvārī ar pieteikšanās termiņu līdz š.g. 8.februārim (ieskaitot).

Noteiktajā termiņā tika saņemti 9 pieteikumi AS “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļa amatam jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanas jomā un 12 pieteikumi AS “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļa amatam valsts kapitāla daļu pārvaldības un iesaistīto pušu vadības jomā.

Konkurss notiek vairākās kārtās. Komisijas sēdes tiek organizētas attālināti videokonferences režīmā.

Konkursa pirmajā kārtā nominācijas komisija izskatīja kandidātu iesniegtos dokumentus, izvērtēja kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām un apstiprinātajiem novērtēšanas kritērijiem katrā jomā. Apkopojot pirmās kārtas rezultātus, komisija nolēma otrajai kārtai virzīt 5 visaugstāko novērtējumu ieguvušos kandidātus jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanas jomā un 4 visaugstāko novērtējumu ieguvušos kandidātus valsts kapitāla daļu pārvaldības un iesaistīto pušu vadības jomā.

Kandidātiem, kas tika virzīti otrajai kārtai, ir uzdots sagatavot prezentāciju ar stratēģisko redzējumu par nominācijas komisijas noteikto tēmu atbilstoši attiecīgai jomai. Konkursa otrajā kārtā kandidāti prezentēja sagatavoto prezentāciju un daļēji strukturētas intervijas laikā atbildēja uz komisijas uzdotajiem jautājumiem. Komisijas locekļi novērtēja kandidātu prezentāciju, zināšanas, prasmes un pieredzi atbilstoši izvirzītajām prasībām un apstiprinātajiem kritērijiem. Apkopojot rezultātus, komisija nolēma trešajai kārtai virzīt 3 visaugstāko novērtējumu ieguvušos kandidātus jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanas jomā un 2 visaugstāko novērtējumu ieguvušos kandidātus valsts kapitāla daļu pārvaldības un iesaistīto pušu vadības jomā.

Atlases trešajai kārtai tika piesaistīta personāla atlases kompānija SIA “EIRO PERSONĀLS” kandidātu padziļinātai kompetenču izvērtēšanai, atsauksmju iegūšanai, reputācijas izskatīšanai, potenciālo interešu konflikta risku un normatīvajos aktos noteikto amatu savienošanas ierobežojumu izvērtēšanai. Komisijas locekļi novērtēja kandidātus atbilstoši izvirzītajām prasībām un apstiprinātajiem kritērijiem, apkopoja konkursa rezultātus un nolēma virzīt 2 visaugstāko novērtējumu ieguvušos kandidātus jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanas jomā (norādot tos prioritārajā secībā) un 2 visaugstāko novērtējumu ieguvušos kandidātus valsts kapitāla daļu pārvaldības un iesaistīto pušu vadības jomā (norādot tos prioritārajā secībā) AS “RĪGAS SILTUMS” valsts kapitāla daļu turētājam (Ekonomikas ministrijai).

Nominācijas komisija beidza savu darbu brīdī, kad tika pieņemts gala lēmums par konkursa rezultātiem un iesniegts priekšlikums AS “RĪGAS SILTUMS” valsts kapitāla daļu turētājam (Ekonomikas ministrijai).

Ekonomikas ministrija kā AS “RĪGAS SILTUMS” akciju turētāja (48,995%) izsludina konkursu uz diviem AS “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļu amatiem (tostarp viens neatkarīgais padomes loceklis) šādās jomās:

 • jaunu produktu un pakalpojumu ieviešana (neatkarīgais padomes loceklis)
 • valsts kapitāla daļu pārvaldība un iesaistīto pušu vadība (atkarīgais padomes loceklis)

AS “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļu amata kandidātiem izvirzītās obligātās prasības:

 1. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinībās, finansēs, ekonomikā, uzņēmējdarbības, tiesību zinātņu, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu AS “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļa pienākumus;
 2. darba pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā atbilst vismaz vienai no norādītajām prasībām:
  1. vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas[1] kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā
  2. vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā valsts institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu un īstenošanu.
 3. valsts valodas prasmes padomes locekļa/-les uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā;
 4. angļu valodu padomes locekļa/-les uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā – vismaz B1 līmenī;
 5. nevainojama reputācija;
 6. prasmes prezentēt, argumentēt, pārliecināt, veidot konstruktīvu diskusiju;
 7. spējas definēt stratēģisko vīziju, izvirzīt mērķus un uzraudzīt to izpildi;
 8. motivācija ieņemt AS “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļa amatu.

AS “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļu amata kandidātiem ar kompetenci jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanas jomā papildus obligātajām prasībām tiks vērtēta:

 1. praktiskā pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanā;
 2. praktiskā pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā kapitālsabiedrībās, kas kandidāta darba vai pilnvaru laikā strādāja ar peļņu;
 3. izpratne par jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanu;
 4. izpratne par enerģētikas (t.sk. siltumenerģijas) jautājumiem;
 5. izpratne par AS “RĪGAS SILTUMS” komercdarbību;
 6. izpratne par korporatīvās pārvaldības jautājumiem;
 7. izpratne par finanšu un risku vadību;
 8. atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta sestajā daļā noteiktajiem neatkarīga padomes locekļa/-les kritērijiem;
 9. vēlamas vairāku svešvalodu prasmes.

AS “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļu amata kandidātiem ar kompetenci valsts kapitāla daļu pārvaldības un iesaistīto pušu vadības jomā papildus obligātajām prasībām tiks vērtēta:

 1. praktiskā pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā stratēģijas izstrādes, īstenošanas, izpildes uzraudzībā un politikas veidošanā un īstenošanā;
 2. praktiskā pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā korporatīvās pārvaldības jautājumos;
 3. izpratne par AS “RĪGAS SILTUMS” komercdarbību;
 4. izpratne par korporatīvās pārvaldības jautājumiem;
 5. izpratne par iesaistīto pušu vadību, tostarp sociālais dialogs;
 6. izpratne par valsts kapitāla daļu pārvaldības un valsts līdzdalības jautājumiem;
 7. vēlamas vairāku svešvalodu prasmes.

Padziļināti vērtējamās kompetences, kas nepieciešamas AS “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļa/-les amata pienākumu pildīšanai (saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”):

 1. stratēģiskais redzējums (būtiskā kompetence);
 2. orientācija uz attīstību (būtiskā kompetence);
 3. pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana;
 4. lēmumu pieņemšana un atbildība;
 5. pārmaiņu vadīšana.

Kandidātiem piemērojamie īpašie noteikumi:

 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām;
 • padomes locekļa/-les amatam piemērojams valsts amatpersonas statuss un tam noteiktie ierobežojumi;
 • atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām.

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2022.gada 8.februārim (ieskaitot) iesniegt pieteikuma dokumentus, nosūtot tos uz e-pasta adresi nominacija@em.gov.lv, ar norādi “Pieteikums akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļa/-les amatam (norādot  vienu vai vairākas jomas, uz kuru/-ām pretendē)”. Pieteikuma dokumentiem ir jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu ar tam pievienoto laika zīmogu. Ja pieteikuma dokumenti ir parakstīti ar ārvalstīs izsniegtu drošu elektronisko parakstu, papildus ir jānorāda adrese, kurā var pārbaudīt elektronisko dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Ja elektroniski parakstītais dokuments ir saņemts no Eiropas Savienības dalībvalstu partnera, elektroniskā paraksta derīgumu var pārbaudīt oficiālajā Eiropas Savienības tīmekļa vietnē.

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus:

 1. motivētu pieteikumu;
 2. Curriculum Vitae (CV) (lūgums aizpildīt sagatavotā Curriculum Vitae (CV) formā);
 3. padomes locekļa/-les amata kandidāta apliecinājums (lūgums aizpildīt speciāli sagatavotā apliecinājuma formā);
 4. augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
 5. profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (sertifikātu) kopijas;
 6. valodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas (ja attiecināms).

Curriculum Vitae (CV) un apliecinājumu formas pieejamas lejupielādei arī Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē. 

Kandidātu atlase notiks vairākās kārtās. Kandidāti, kas tiks virzīti otrajai kārtai, tiks aicināti ne vēlāk kā piecu dienu laikā iesniegt sagatavotu prezentāciju ar stratēģisko redzējumu par nominācijas komisijas noteikto tēmu (prezentācijas ilgums - ne vairāk kā 15 minūtes).

Atlases trešajai kārtai tiks piesaistīta personāla atlases kompānija kandidātu padziļinātai kompetenču izvērtēšanai, atsauksmju iegūšanai, reputācijas izskatīšanai, potenciālo interešu konflikta risku un normatīvajos aktos noteikto amatu savienošanas ierobežojumu izvērtēšanai.

Padomes locekļa mēneša atlīdzība no 2740 līdz 3000 euro (bruto)

Tālrunis uzziņām par konkursu: 67013080

 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic Ekonomikas ministrija (personas datu apstrādes pārzinis), kontaktinformācija: Brīvības iela 55, Rīgā, pasts@em.gov.lvKandidātu dati, kā arī nepieciešamā informācija par kandidātu, var tikt iesniegtas pārbaudei kompetentās institūcijās, kā arī var tikt pārbaudīta, izmantojot specializētus datu reģistrus. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu pasts@em.gov.lv (ja vēlaties, lai Ekonomikas ministrija pārtrauc Jūsu datu apstrādi).

 

 


[1] Vidēja vai liela kapitālsabiedrība: ja kapitālsabiedrība pārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām: bilances kopsumma virs 4 000 000 euro; neto apgrozījums virs 8 000 000 euro; vidējais darbinieku skaits  pilnā pārskata gadā, kas sakrīt ar kandidāta pieredzes gadu/iem, virs 50.

Ekonomikas ministrijai kā AS “RĪGAS SILTUMS” akciju turētājai (48,995%) ir tiesības izvirzīt ievēlēšanai AS “RĪGAS SILTUMS” padomē kandidātus divām padomes locekļu amata vietām.

Ekonomikas ministrija saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumu Nr.20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” prasībām nolēma uzsākt nominācijas procesu AS “RĪGAS SILTUMS” diviem padomes locekļu amatiem: jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanas jomā (neatkarīgais padomes loceklis) un valsts kapitāla daļu pārvaldības un iesaistīto pušu vadības jomā (atkarīgais padomes loceklis).

Lai nodrošinātu atklātu un profesionālu AS “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļu amatu kandidātu atlases procesu diviem padomes locekļu amatiem, tika izveidota nominācijas komisija šādā sastāvā:

komisijas vadītājs – Edmunds Valantis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs;

komisijas vadītāja vietniece – Marina Podvinska, Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta Valsts aktīvu pārvaldes un atsavināšanas nodaļas vadītāja;

komisijas locekļi:

 • Dace Gaile, Ekonomikas ministrijas Administrācijas vadītāja;
 • Pēteris Vilks, Pārresoru koordinācijas centra vadītājs;
 • Dainis Ģēģers, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības valdes loceklis;
 • Jānis Lielpēteris, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis.

Kandidātu atlase paredzēta vairākās kārtās.

Konkursa pirmajā kārtā konkursa nominācijas komisija izskatīs kandidātu iesniegtos dokumentus, izvērtēs kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām un apstiprinātajiem novērtēšanas kritērijiem un lems par konkursa atlases otrajai kārtai izvirzāmajiem kandidātiem katrā jomā. Kandidāti, kas tiks virzīti otrajai kārtai, tiks aicināti ne vēlāk kā piecu dienu laikā iesniegt sagatavotu prezentāciju ar stratēģisko redzējumu par nominācijas komisijas noteikto tēmu (prezentācijas ilgums - ne vairāk kā 15 minūtes).

Konkursa otrajā kārtā kandidāti prezentēs sagatavoto prezentāciju un daļēji strukturētas intervijas laikā atbildēs uz komisijas uzdotajiem jautājumiem. Komisijas locekļi novērtēs kandidātu prezentāciju, zināšanas, prasmes un pieredzi atbilstoši izvirzītajām prasībām un apstiprinātajiem kritērijiem un lems par konkursa atlases trešajai kārtai izvirzāmajiem kandidātiem katrā jomā.

Atlases trešajai kārtai tiks piesaistīta personāla atlases kompānija kandidātu padziļinātai kompetenču izvērtēšanai, atsauksmju iegūšanai, reputācijas izskatīšanai, potenciālo interešu konflikta risku un normatīvajos aktos noteikto amatu savienošanas ierobežojumu izvērtēšanai. Komisijas locekļi novērtēs kandidātus atbilstoši izvirzītajām prasībām un apstiprinātajiem kritērijiem, apkopos konkursa rezultātus, lems par kandidātiem, kas tiks virzīti AS “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļu amatiem katrā jomā un iesniegs priekšlikumu AS “RĪGAS SILTUMS” kapitāla daļu turētājam (Ekonomikas ministrijai).

Nominācijas komisija pabeigs savu darbu ar brīdi, kad tiks pieņemts lēmums un parakstīts protokols par konkursa rezultātiem un tiks iesniegts priekšlikums AS “RĪGAS SILTUMS” kapitāla daļu turētājam (Ekonomikas ministrijai).

Par pieteikšanās kārtību un AS “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļu amatu kandidātiem izvirzītajām prasībām aicinām iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē: https://www.em.gov.lv/lv/kapitalsabiedribu-valdes-un-padomes-loceklu-nominacijas-procesi#ekonomikas-ministrija-izsludina-konkursu-uz-akciju-sabiedribas-rigas-siltums-padomes-loceklu-amatiem

Ekonomikas ministrija izsludina atklātu konkursu uz SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” valdes locekļu amatiem (3 amata vietas) šādās jomās:

 • Biznesa attīstības un privatizācijas jomā.
 • Finanšu jautājumu jomā;
 • Valsts kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības un korporatīvās pārvaldības jomā.

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk – Possessor) ir valsts kapitālsabiedrība, kuras valsts kapitāla daļu turētāja ir Ekonomikas ministrija (100%) un tās valdes sastāvā saskaņā ar statūtiem ir 3 valdes locekļi.

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” valdes locekļu amata kandidātiem izvirzītās prasības:

Obligātās prasības attiecībā uz izglītību, valodu un pieredzi:

 • vismaz triju gadu pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” valdes locekļa pienākumus;
 • valsts valodas prasmes C1 līmenī (atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumiem Nr. 733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi");

Valdes loceklim biznesa attīstības un privatizācijas jomā:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē vai uzņēmējdarbības vadībā;
 • pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā privatizācijas jautājumu un publisko iepirkumu jomā.

Valdes loceklim finanšu jautājumu jomā:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finansēs, ekonomikā vai  uzņēmējdarbības vadībā;
 • pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā finanšu jautājumu jomā;

Valdes loceklim valsts kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības un korporatīvās pārvaldības jomā:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai uzņēmējdarbības vadībā vai tiesību zinātnē;
 • pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā valsts kapitāla daļu vai valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jomā.

Papildus prasības attiecībā uz pieredzi atbilstoši valdes locekļa darbības jomai:

Valdes loceklim biznesa attīstības un privatizācijas jomā:

 • pieredze kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādē;
 • pieredze pārmaiņu vadīšanā;
 • pieredze sadarbībā ar valsts iestādēm vai starptautiskajām organizācijām vai uzņēmumiem;
 • pieredze valsts deleģēto funkciju izpildē.

Valdes loceklim finanšu jautājumu jomā:

 • iegūts CFA vai FCCA sertifikāts;
 • pieredze  finanšu plānu izstrādē un ieviešanā;
 • pieredze darbā ar investīciju projektiem;
 • pieredze sadarbībā ar valsts iestādēm vai starptautiskajām organizācijām vai uzņēmumiem;
 • praktiskā pieredze pārmaiņu vadīšanā;
 • praktiskā pieredze finanšu resursu piesaistē;
 • pieredze kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādē.

Valdes loceklim valsts kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības un korporatīvās pārvaldības jomā:

 • pieredze korporatīvās pārvaldības dokumentācijas izstrādē;
 • pieredze sadarbībā ar valsts iestādēm vai starptautiskajām organizācijām vai uzņēmumiem;
 • pieredze pārmaiņu vadīšanā;
 • pieredze juridisko dokumentu sagatavošanā un normatīvo aktu izstrādē;
 • pieredze cilvēkresursu atlasē;
 • pieredze kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādē.          

Nepieciešamās zināšanas, prasmes un izpratne:

 • izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un korporatīvo pārvaldību;
 • izpratne par SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”  darbības jomām;
 • stratēģiskais redzējums par SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” attīstību;
 • izpratne par kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijas izstrādi;
 • izpratne biznesa vadības jautājumos;
 • prasmes prezentēt, argumentēt, pārliecināt, veidot konstruktīvu diskusiju;
 • vēlama pieredze darbā biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā vismaz viens gads
 • vēlamas angļu valodas zināšanas ne zemāk par B2 līmeni;
 • izpratne privatizācijas jautājumos;
 • izpratne publisko iepirkumu jautājumu jomā;
 • līderības prasmes.

Amatu kandidātiem novērtējamās kompetences (saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai":

 • lēmumu pieņemšana un atbildība (būtiskā kompetence);
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu (būtiskā kompetence);
 • plānošana un organizēšana (būtiskā kompetence);
 • komandas vadīšana;
 • pārmaiņu vadīšana;
 • pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana.

Kandidātiem piemērojamie īpašie nosacījumi:

Lai piedalītos konkursā, lūdzam iesniegt pieteikuma dokumentus elektroniski līdz 2021.gada 26.novembrim (ieskaitot), nosūtot tos uz e-pasta adresi vakances@em.gov.lv ar norādi “Pieteikums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”  valdes locekļa amatam”.

Pieteikuma dokumentiem ir jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu ar tam pievienoto laika zīmogu. Ja pieteikuma dokumenti ir parakstīti ar ārvalstīs izsniegtu drošu elektronisko parakstu, papildus ir jānorāda adrese, kurā var pārbaudīt elektronisko dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Ja elektroniski parakstītais dokuments ir saņemts no Eiropas Savienības dalībvalstu partnera, elektroniskā paraksta derīgumu var pārbaudīt oficiālajā Eiropas Savienības tīmekļvietnē.

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus:

 1. motivētu pieteikumu, iekļaujot visu informāciju, kas apliecina konkursa sludinājumā norādīto prasmju esamību, kā arī atbilstību SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” valdes locekļa amatam konkrētā darbības jomā;
 2. Curriculum Vitae (CV) (lūgums obligāti aizpildīt speciāli sagatavotā Curriculum Vitae (CV) formā);
 3. Profesionālās zināšanas un pieredzi apliecinoša forma (lūgums obligāti aizpildīt speciāli sagatavotā formā, atbilstoši darbības jomai- Biznesa attīstības un privatizācijas jomaFinanšu jautājumu jomaValsts kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības un korporatīvās pārvaldības joma);
 4. valdes locekļa amata kandidāta apliecinājums (lūgums obligāti aizpildīt speciāli sagatavotā apliecinājuma formā);
 5. augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
 6. profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (sertifikātu) kopijas;
 7. valodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas (ja ir).

Curriculum Vitae (CV) un apliecinājumu formas pieejamas lejupielādei arī Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē. 

Kandidātu atlase notiks trīs kārtās.

Valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” dalībnieku sapulce atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru". Valdes loceklim noteiktā mēneša atlīdzība par valdes locekļa pienākumu izpildi 3000euro (bruto).

Tālrunis uzziņām par konkursu: 67013183

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic Ekonomikas ministrija (personas datu apstrādes pārzinis), kontaktinformācija: Brīvības iela 55, Rīgā, pasts@em.gov.lv.

Kandidātu dati, kā arī nepieciešamā informācija par kandidātu, var tikt iesniegtas pārbaudei kompetentās institūcijās, kā arī var tikt pārbaudīta, izmantojot specializētus datu reģistrus.

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu pasts@em.gov.lv (ja vēlaties, lai Ekonomikas ministrija pārtrauc Jūsu datu apstrādi).

 

Nominācijas komisijas sastāvs:

komisijas vadītājs – Edmunds Valantis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

komisijas vadītāja vietniece – Ilze Beināre, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

komisijas locekļi:

 • Ieva Zaharāne, Ekonomikas ministrijas Personāla vadības nodaļas vadītāja
 • Vladislavs Vesperis, Pārresoru koordinācijas centra pārstāvis
 • Svetlana Mjakuškina, Būvniecības valsts kontroles biroja pārstāve
 • Jānis Lielpēteris, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis

Lai nodrošinātu SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” valdes locekļu amatu kandidātu atlases procesu, ar Ekonomikas ministrijas 2021.gada 26.oktobra rīkojumu Nr.1-6.1/2021/130 “Par SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” valdes locekļu amatu kandidātu nominācijas procesu” tika izveidota nominācijas komisija (turpmāk – komisija), sekojošā sastāvā:

Komisijas vadītājs – Edmunds Valantis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs (ar balsstiesībām);

Komisijas vadītāja vietnieks – Ilze Beināre, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece (ar balsstiesībām);

Komisijas locekļi:

 • Ieva Zaharāne, Ekonomikas ministrijas Personāla vadības nodaļas vadītāja (ar balsstiesībām);
 • Svetlana Mjakuškina, Būvniecības valsts kontroles biroja pārstāve (ar balsstiesībām);
 • Vladislavs Vesperis, Pārresoru koordinācijas centra pārstāvis (ar balsstiesībām);
 • Jānis Lielpēteris, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis (neatkarīgs eksperts ar balsstiesībām).

Konkursā uz SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” trīs valdes locekļu amatiem  kopumā pieteicās 14 pretendenti.

Kandidātu atlase noritēja trīs kārtās. Konkursa pirmajā kārtā komisija izvērtēja kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām un apstiprinātajiem novērtēšanas kritērijiem (izglītība un pieredze). Konkursa atlases otrajai kārtai nolēma izvirzīt 13 kandidātus, kuriem tika uzdots sagatavot komisijai prezentāciju ar stratēģisko redzējumu par SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, kā arī notika daļēji strukturētas intervijas, kurās nominācijas komisija izvērtēja kandidātu pieredzi, prezentāciju par stratēģisko redzējumu, profesionālo kompetenci saskaņā ar komisijā apstiprinātajiem kritērijiem. Konkursa trešajā kārtai tika izvirzīti 4 kandidāti - padziļinātai kompetenču izvērtēšanai, atsauksmju iegūšanai,  un reputācijas izskatīšanai, kuru nodrošināja atlases kompānija. Pēc konkursa trešās kārtas rezultātu apkopošanas, nominācijas komisija pieņem lēmumu par kandidātiem SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” valdes locekļu amatam Biznesa attīstības un privatizācijas jomā, Finanšu jautājumu jomā un Valsts kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības un korporatīvās pārvaldības jomā.

Lai nodrošinātu SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” valdes locekļa/-les amata kandidātu atlases procesu, ar Ekonomikas ministrijas 2021.gada 20.maija rīkojumu Nr.1-6.1/2021/51 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas procesu” ir izveidota nominācijas komisija (turpmāk – komisija) šādā sastāvā:

komisijas vadītājs – Edmunds Valantis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

komisijas vadītāja vietniece – Zaiga Liepiņa, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

komisijas locekļi:

 • Normunds Freibergs, Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta Atbilstības novērtēšanas nodaļas vadītājs
 • Marina Podvinska, Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta Valsts aktīvu pārvaldes un atsavināšanas nodaļas vadītāja
 • Dagnija Zepa, Pārresoru koordinācijas centra pārstāve
 • Baiba Vītoliņa, Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore
 • Jānis Lielpēteris, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis.

Konkurss uz SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” valdes locekļa/-les amatu tika izsludināts 2021.gada 7.jūnijā ar kandidātu pieteikšanās termiņu līdz š.g. 20,jūnijam (ieskaitot).

Noteiktajā termiņā tika saņemti septiņu kandidātu pieteikumi. Kandidāti uz SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” valdes locekļa/-les amatu tika vērtēti divās konkursa kārtās. Komisijas sēdes tika organizētas attālināti videokonferences režīmā.

Konkursa pirmajā kārtā komisija izvērtēja kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām un apstiprinātajiem novērtēšanas kritērijiem (izglītība un pieredze). Apkopojot pirmās kārtas rezultātus, komisija nolēma otrajai kārtai izvirzīt piecus kandidātus un uzdot tiem piecu darba dienu laikā sagatavot prezentāciju ar stratēģisko redzējumu par SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai (prezentācijas ilgums - ne vairāk kā desmit minūtes). Viens kandidāts neiesniedza prezentāciju, bet informēja, ka atsauc savu kandidatūru, jo ir pieņēmis citu darba piedāvājumu, kas nav savienojams ar SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” valdes locekļa amatu.

Konkursa otrajā kārtā četri kandidāti prezentēja sagatavotās prezentācijas un daļēji strukturētas intervijas laikā atbildēja uz komisijas uzdotajiem jautājumiem. Komisijas locekļi novērtēja katra kandidāta prezentāciju, daļēji strukturētās intervijas laikā pārbaudītās kandidātu zināšanas un kompetences atbilstoši izvirzītajām prasībām un apstiprinātajiem kritērijiem.

Apkopojot konkursa rezultātus, komisija pieņēma lēmumu nominēt (izvirzīt) SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim vienu visaugstāko novērtējumu ieguvušo kandidātu.

Komisija beidza savu darbu brīdī, kad tika pieņemts gala lēmums par konkursa rezultātiem un iesniegts priekšlikums SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim.

Lai nodrošinātu SIA “Latvijas standarts” valdes locekļa/-les amata kandidātu atlases procesu, ar Ekonomikas ministrijas 2021.gada 16.aprīļa rīkojumu Nr. 1-6.1/2021/36 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas procesu” ir izveidota nominācijas komisija (turpmāk – komisija) šādā sastāvā:

Komisijas vadītājs – Edmunds Valantis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs;

Komisijas vadītāja vietniece – Zaiga Liepiņa, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece;

Komisijas locekļi:

- Normunds Freibergs, Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta Atbilstības novērtēšanas nodaļas vadītājs;

- Ilze Nežberte, Pārresoru koordinācijas centra pārstāve;
- Vija Gēme, Latvijas Būvinženieru savienības valdes locekle;

- Dainis Ģēģers, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības valdes loceklis.

Konkurss uz SIA “Latvijas standarts” valdes locekļa/-les amatu tika izsludināts 2021.gada 23.aprīlī ar kandidātu pieteikšanās termiņu līdz š.g. 7.maijam (ieskaitot).

Noteiktajā termiņā tika saņemti trīs kandidātu pieteikumi. Kandidāti uz SIA “Latvijas standarts” valdes locekļa/-les amatu tika vērtēti divās konkursa kārtās. Komisijas sēdes tika organizētas attālināti videokonferences režīmā.

Konkursa pirmajā kārtā komisija izvērtēja kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām un apstiprinātajiem novērtēšanas kritērijiem (izglītība un pieredze). Apkopojot pirmās kārtas rezultātus, komisija nolēma otrajai kārtai izvirzīt divus kandidātus un uzdot tiem piecu darba dienu laikā sagatavot prezentāciju ar stratēģisko redzējumu par SIA “Latvijas standarts” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Konkursa otrajā kārtā kandidāti prezentēja sagatavoto prezentāciju un daļēji strukturētas intervijas laikā atbildēja uz komisijas uzdotajiem jautājumiem. Komisijas locekļi novērtēja katra kandidāta prezentāciju, daļēji strukturētās intervijas laikā pārbaudītās kandidātu zināšanas un kompetences atbilstoši izvirzītajām prasībām un apstiprinātajiem kritērijiem.

Apkopojot konkursa rezultātus, komisija pieņēma lēmumu nominēt (izvirzīt) SIA “Latvijas standarts” valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim vienu visaugstāko novērtējumu ieguvušo kandidātu.

Komisija beidza savu darbu brīdī, kad tika pieņemts gala lēmums par konkursa rezultātiem un iesniegts priekšlikums SIA “Latvijas standarts” valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim.