Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sniedz konsultācijas uzņēmējdarbības uzsākšanai, ievieš ES struktūrfondu līdzfinansētās valsts atbalsta programmas, veic Latvijas ārējā mārketinga pasākumus, informējot par valsts tautsaimniecību, uzņēmumiem, precēm, sekmē inovāciju attīstību Latvijā, kā arī organizē uzņēmēju vizītes, biznesa dienas un uzņēmēju kontaktbiržas ārvalstīs. Vienlaikus aģentūra izstrādā priekšlikumus normatīvās bāzes pilnveidošanai par uzņēmējdarbības vides jautājumiem un veicina VPP projektu izstrādi pašvaldībās.

Tālr.: +371 67039499

Centrālā statistikas pārvalde nodrošina statistiskas apkopošanu par Latvijas ekonomiskajām, demogrāfiskajām, sociālajām un vides parādībām un procesiem.

Tālr.: +371 67366803

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs īsteno patērētāju tiesību un interešu aizsardzību: veic tirgus uzraudzību un kontroli nepārtikas preču tirdzniecībā un pakalpojumu sniegšanas jomā; izskata par patērētāju tiesību pārkāpumiem saņemtos patērētāju iesniegumus, sniedz palīdzību patērētājiem konfliktu risināšanā ar ražotājiem, pārdevējiem vai pakalpojumu sniedzējiem; kā arī uzrauga tirgū reglamentētajā sfērā piedāvāto mērīšanas līdzekļu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, veic lietošanā nodoto mērīšanas līdzekļu valsts metroloģisko uzraudzību fasēto preču metroloģisko kontroli.

Tālr.: +371 65452554

Būvniecības valsts kontroles birojs ir valsts pārvaldes iestāde Ekonomikas ministrijas pārraudzībā, kas sāka darboties 2014.gada 1.oktobrī. Biroja mērķi ir nodrošināt kvalitāti un drošību būvniecības jomā, kā arī veikt enerģētikas politikas administrēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei.

Tālr.: +371 67013302

Valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” pilda nacionālās akreditācijas institūciju funkcijas un uzdevumus, nodrošinot vienotas, starptautiski atzītas akreditācijas sistēmas funkcionēšanu, kas nodrošina Latvijas atbilstības novērtēšanas institūciju darbības atzīšanu Eiropas Savienības līmenī

Tālr.: +371 67373051