Ekonomikas ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde industrijas un pakalpojumu politikas, uzņēmējdarbības politikas un tūrisma politikas jomā.

Ekonomikas ministrija izstrādā, organizē un koordinē ārējo ekonomisko, būvniecības, iekšējā tirgus, inovāciju attīstības, komercdarbības attīstības, konkurētspējas attīstības, mājokļu, patērētāju tiesību aizsardzības, privatizācijas, rūpniecības, standartizācijas un tūrisma politiku, kā arī tautsaimniecības struktūrpolitiku un citu politiku normatīvajos aktos noteiktajās jomās. 

Lai nodrošinātu funkciju izpildi, ministrija veic šādus uzdevumus:

 • izstrādā nozari reglamentējošo tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektus;
 • sniedz atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektiem;
 • tiesību aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar citām valsts pārvaldes iestādēm vienotas valsts politikas izstrādāšanā un īstenošanā, kā arī uzdevumu veikšanā;
 • nodrošina nozares politikas īstenošanu ministrijas padotības iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja (turpmāk – valsts kapitālsabiedrības);
 • nodrošina valsts pasūtīto pētījumu pieteikumu izstrādi, kā arī veicina pētījumu rezultātu efektīvu izmantošanu nozares politikas izstrādē;
 • informē sabiedrību par nozares politiku un ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību, iesaista sabiedrības pārstāvjus lēmuma izstrādes un pieņemšanas procesā, veicina sociālo dialogu jautājumos, kas saistīti ar nozares politikas izstrādi, īstenošanu un novērtēšanu;
 • tautsaimniecības struktūrpolitikas koordinācijas jomā:
  • sagatavo pārskatus par valsts ekonomisko stāvokli un konkurētspēju, izstrādā priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām struktūrpolitikā;
  • veic makroekonomisko analīzi un izstrādā tautsaimniecības attīstības ilgtermiņa scenārijus un prognozes;
  • saskaņo ar Finanšu ministriju un Latvijas Banku galveno makroekonomisko rādītāju prognozes valsts budžeta projekta izstrādei;
  • nodrošina Eiropas Savienības ikgadējā ekonomiskās politikas īstenošanas uzraudzības cikla – Eiropas semestra – procesa koordināciju nacionālajā līmenī;
  • izstrādā Latvijas Nacionālo reformu programmu un koordinē tās izpildi;
  • sadarbībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju nodrošina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Ekonomikas pārskata par Latviju izstrādi un tajā iekļauto rekomendāciju izpildes uzraudzību;
  • izstrādā darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozes un uztur darba tirgus analīzes un prognozēšanas sistēmu;
 • ārējās ekonomiskās politikas jomā:
  • izstrādā un īsteno eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pasākumus;
  • koordinē Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla izveidi un to darbību;
  • nodrošina Latvijas ekonomisko interešu pārstāvību starptautiskajās organizācijās un Eiropas Savienības institūcijās;
  • atbilstoši kompetencei nodrošina Eiropas Savienības saistību izpildi saskaņā ar aktuālo ministriju kompetenču sadalījumu Eiropas Savienības jautājumos;
  • nodrošina Latvijas pārstāvību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā saskaņā ar aktuālo ministriju kompetenču sadalījumu Latvijas Republikas pārstāvēšanā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas komitejās un darba grupās;
  • atbilstoši kompetencei organizē ārvalstu delegāciju oficiālās vizītes;
  • pilnveido komercdarbības vidi un koordinē komercdarbības atbalsta instrumentus;
  • plāno, ievieš un uzrauga attīstības programmas un projektus, piesaistot Eiropas Savienības un ārvalstu finansējumu;
  • atbilstoši kompetencei piedalās starptautisko organizāciju rīkotajos pasākumos, slēdz starptautiskās sadarbības līgumus un koordinē starptautisko sadarbību;
  • veic citus tiesību aktos noteiktos uzdevumus.