Atbalsta programma

 Mērķis

Atlase un vērtēšanas kritēriji*

Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē (4.1.1. SAM)

 

Mērķis veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu apstrādes rūpniecības ražošanas ēkās.

 

Atbalstāmās darbības:

  • ēku energoefektivitātes paaugstināšana;
  • energoefektivitātes paaugstināšana esošajās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās;
  • ieguldījumi atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanai;
  • energopārvaldības sistēmas ieviešana (attiecināms tikai MVU).

Atbalstu sniedz CFLA.

1.kārtas un 2.kārtas atlases ir noslēgušās. Vairāk informācijas un vērtēšanas kritēriji: 1.kārta, 2.kārta un 3.kārta.

 

 

 

Programmas Ex-ante ziņojums

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās (4.2.1.1. pasākums) Atbalsts tiek sniegts pasākumu kopuma īstenošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanai, viedas energovadības un atjaunojamo energoresursu izmantošanai, kuru ietvaros veic būvniecību, iekārtu iegādi, būvuzraudzību, autoruzraudzību un šo pasākumu vadību.

Šeit pieejami kritēriji Altum projekta atlasei.

 

Vairāk informācijas par Altum sniegto atbalstu.

 

Materiāli:

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās (4.2.1.2. pasākums) Energoefektivitātes paaugstināšana valsts īpašumā un valsts deleģēto funkciju izpildei izmantotajās ēkās. Ēkai ir jābūt projekta iesniedzēja īpašumā, nodotai lietošanā vai valdījumā.

Atbalstu sniedz CFLA.

 

1.kārtas atlase ir noslēgusies.

Šeit pieejami vērtēšanas kritēriji un vairāk informācijas.

1.kārtas prioritāro ēku saraksts.

 

2.kārtas atlase ir noslēgusies.

Šeit pieejami vērtēšanas kritēriji un vairāk informācijas.

2.kārtas prioritāro ēku saraksts.

 

Materiāli:

Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē (4.3.1. SAM)

Atbalsts tiek sniegts, lai veicinātu energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē.

Šī pasākuma ietvaros tiks atbalstīta:

  1. siltumavotu pārbūve energoefektivitātes  paaugstināšanai  un pārejai  uz  AER  izmantošanu  centrālapkurē,  t.sk. tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana;
  2. siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas energoefektivitātes paaugstināšana;
  3. koģenerācijas stacijas pārbūve par siltumavotu
  4. siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas būvniecība ar mērķi sistēmai pievienot jaunus patērētājus;
  5. siltumenerģijas akumulācijas iekārtu uzstādīšana vai būvniecība.

Atbalstu sniedz CFLA.

Projektu atlases ir noslēgušās.

 

Vērtēšanas kritēriji un vairāk informācijas:

1.kārta un 2.kārta..

 

Materiāli:

* Programmu atlašu vērtēšanas kritēriji pieejami arī ES fondu Uzraudzības komitejas e-portfelī.