Eiropas Komisija ir izplatījusi normatīvo aktu priekšlikumus par ES atbalstu reģionālajai attīstībai un kohēzijai, kā arī ieguldījumos cilvēkos, sociālajā kohēzijā un vērtībās. Šie priekšlikumi bija sākums dalībvalstu diskusijām par ieviešanas nosacījumiem ES struktūrfondu - Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Sociālais fonda (turpmāk - ES fondu) - finansējuma sadalījumu starp dalībvalstīm un atbalsta programmām. Vairāk informācijas par jaunās Kohēzijas politikas galvenajiem mērķiem pieejama ES fondu mājaslapā.

Ekonomikas ministrija kā ES fondu atbildīgā iestāde veic savā kompetencē esošo nozaru atbalsta plānošanu atbilstoši Nacionālajā attīstības plānā 2021. - 2027.gadam noteiktajām valsts prioritātēm. Vairāk informācijas par ES fondu 2021. - 2027.gada perioda plānošanu pieejama ES fondu mājaslapā.

Finansē ES logo