Sākot ar 2003.gada 1.martu Ekonomikas ministrija veic vispārējo būvniecības pārraudzību un koordināciju valstī. Ministrija ir atbildīga par vienotas valsts politikas būvniecībā izstrādi un tās īstenošanu. Ministrijas kompetence būvniecības jomā ir noteikta Būvniecības likumā, un tajā ietilpst būvniecības attīstības stratēģijas un programmu izstrāde, priekšlikumu sagatavošana būvniecību reglamentējošu normatīvo aktu sistēmas pilnveidošanai, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu projektu izstrādāšana.
 

2016.gada 13.decembrī Ministru kabinetā apstiprināja grozījumus Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 576 "Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums", ar kuriem Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk-BVKB) pārņem no Ekonomikas ministrijas Būvniecības informācijas sistēmu un tajā esošos reģistrus:

 • Būvkomersantu reģistru,
 • Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistru,
 • Būvinspektoru reģistru,
 • Būvspeciālistu reģistru,
 • Ēku energosertifikātu reģistru,
 • Neatkarīgo ekspertu reģistru ēku energoefektivitātes jomā.

Līdz ar Būvniecības informācijas sistēmas nodošanu BVKB visa informācija un jautājumi, kas saistīti ar būvkomersantu reģistru, dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistru un būvinspektoru reģistru ir iesniedzami BVKB.

 

2016. gada 31. maijā Latvijas valdība Ministru prezidenta Māra Kučinska vadībā un būvniecības nozares nevalstiskās organizācijas parakstīja Latvijas valdības un būvniecības nozares sadarbības memorandu par ēnu ekonomikas mazināšanu nozarē un rīcības plānu 2016.-2018. gadam par prioritāri veicamajiem uzdevumiem, apņemoties kopīgi veikt pasākumus:

 • ēnu ekonomikas, jo īpaši nelegālās nodarbinātības, izskaušanai;
 • skaidras publisko būvdarbu iepirkumu sistēmas stiprināšanai;
 • būvniecībā iesaistīto pušu civiltiesisko attiecību reglamentēšanai;
 • samērīgu un skaidru nozares un valsts attiecību veidošanai;
 • kā arī atbildības par būvdarbu kvalitāti nodrošināšanai.