*

Ekonomikas ministrijas speciālisti ir sagatavojuši kārtējo – 2022. gada – „Latvijas ekonomikas attīstības pārskatu”. Pārskatā novērtēta situācija ekonomikā un prognozētas ekonomikas attīstības perspektīvas.

Covid-19 pandēmija ir būtiski ietekmējusi ekonomikas attīstību globālā mērogā un arī Latvijā. IKP 2020. gadā Latvijā saruka par 2,2 %. Apjomīgie valdības un ES fondu atbalsta pasākumi, kā arī epidemioloģiskās situācijas uzlabošanās 2021. gadā veicināja Latvijas ekonomikas atveseļošanos, un IKP pieauga par 4,1 %.

2022. gada 24. februārī Krievijai iebrūkot Ukrainā, pasliktinājās ģeopolitiskā situācija un ekonomiskās attīstības perspektīvas. Būtiski ir pieaugušas enerģijas un pārtikas cenas, pastiprinot inflācijas spiedienu laikā, kad dzīves dārdzība visā pasaulē jau bija strauji pieaugusi, atkopjoties no pandēmijas. Kara dēļ globālo ekonomiku ietekmē arī traucējumi izejmateriālu piegāžu ķēdēs. 2022. gada 1. ceturksnī Latvijā vēl pilnā apmērā nebija jūtamas kara sekas. Ekonomika pieauga par 5,6 %, salīdzinot ar 2021. gada 1 .ceturksni. Kāpums izskaidrojams ar zemo bāzi 2021. gada sākumā un pakāpenisku Covid-19 ierobežojumu atcelšanu. Taču jau 2. ceturksnī IKP pieauguma tempi gada griezumā samazinājās līdz 2,9 %, bet 3. ceturksnī IKP samazinājās par 0,6 %.

Nenoteiktība un straujais cenu kāpums bremzē ekonomiku, un ir sagaidāms, ka IKP kopumā 2022. gadā varētu pieaugt 12 % robežās, t. i., par vismaz 3 procentpunktiem mazāk, nekā bija prognozēts pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā. Lielā nenoteiktība ietekmē gan iedzīvotāju patēriņu, gan uzņēmumu nākotnes plānus un ārējo tirdzniecību. Paredzams, ka ekonomikā grūtākā situācija būs 2022. gada nogalē un 2023. gada pirmajā pusē. Izaugsme varētu sākties 2023. gada vidū, bet kopumā 2023. gadā izaugsme sagaidāma daudz mērenāka nekā 2022. gadā.

Ekonomikas tālākā attīstība vidēja termiņa periodā ir atkarīga no situācijas ārējā vidē un reformu gaitas. Lielākais Latvijas izaugsmes risks saistīts ar globālās ekonomikas attīstību, īpaši Covid-19 epidēmijas ekspansijas apturēšanu un ģeopolitisko situāciju. Tāpat svarīga ir ES kopējās ekonomikas telpas turpmākā attīstība. Latvijas ekonomiskās priekšrocības vidējā termiņā galvenokārt balstīsies uz panākto makroekonomisko stabilitāti, kā rezultātā ir uzlabojušies Latvijas kredītreitingi, kā arī uz plānoto ES atbalsta programmu efektivitāti un uzlabojumiem uzņēmējdarbības vidē.

 

Ar iepriekšējām publikācijām par tautsaimniecības attīstību var iepazīties šeit...