Tirgus uzraudzības galvenais mērķis ir aizsargāt patērētājus no riskiem un apdraudējumiem viņu dzīvībai, veselībai un ekonomiskajām interesēm ar efektīvi funkcionējošu tirgus uzraudzības sistēmu un iesaistīto pušu (saimnieciskās darbības veicēji, patērētāji un valsts iestādes) sekmīgu pienākumu izpildi.

Efektīvai tirgus uzraudzībai ir būtiska loma gan patērētāju tiesību aizsardzībā, gan vienlīdzīgas un godīgas konkurences nodrošināšanā, jo tā ietver tirgū ievietoto produktu un pakalpojumu atbilstības uzraudzību un pārbaudi, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošina atbilstošu darbību veikšanu, ja tiek konstatēts, ka produkts vai pakalpojums prasībām neatbilst.

Tirgus uzraudzības iestādes nepieciešamības gadījumā rīkojas, lai prasībām neatbilstošas preces tiek uzlabotas un panākta to atbilstība, neatbilstošas preces tiek izņemtas no tirgus un/vai aizliegtas, vai attiecīgos gadījumos iznīcinātas. Tirgus uzraudzības iestādes var piemērot pārkāpuma nopietnībai piemērotas sankcijas pret pārkāpēju.

 

Ziņojumi par tirgus uzraudzību:

Saskaņā ar Tirgus uzraudzības padomes nolikumu Tirgus uzraudzības padome katru gadu līdz 1.jūnijam sniedz ekonomikas ministram informāciju par darbībām tirgus uzraudzības jomā iepriekšējā gadā.  

Informācija par Tirgus uzraudzības padomi vietnē : Tirgus uzraudzības padome