Statuss:
Īstenošanā
" "

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Zviedru Institūtu veido Baltijas līderu programmu par tēmu energoefektivitāte. Programmas mērķis ir izstrādāt darbības, instrumentus un metodes energoefektivitātes paaugstināšanai Baltijas jūras reģionā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta būvniecības nozarei, jo tā patērē 40% no enerģijas patēriņa un rada 36% no CO2 emisijām Eiropas Savienībā. Programmas dalībnieki dalīsies pieredzē par dažādām energoefektivitāti veicinošām aktivitātēm un iniciatīvām Baltijas jūras reģiona valstīs, un izvērtēs iespējas veidot pārrobežu sadarbības reģiona ietvaros, lai risinātu kopīgas problēmas, ņemot vērā reģiona klimatu, būvniecības vēsturi, kultūru un citas reģionu vienojošas īpatnības.

Programmas rezultāts būs zināšanu pārnese, jaunas prasmes vadīt un plānot energoefektivitātes veicināšanas procesus, organizēt daudznozaru ieinteresēto pušu dialogus un vairot izpratni un attieksmes maiņu saistībā ar energoefektivitāti. Papildus tam plānots izveidot sadarbības tīklu, savedot kopā energoefektivitātes jomas ekspertus, politikas veidotājus un iesaistītās puses, un uzsākot dialogu.

Programmas mērķi:

Programma sastāv no 2 virtuāliem un 2 fiziskiem moduļiem, kas tiks īstenoti 2019. gada rudenī un 2020. gada ziemā. Katrs modulis koncentrēsies uz konkrētu tēmu, un vienlaikus tam, tiks izveidota tiešsaistes platforma diskusiju veicināšanai, informācijas nodošanai un grupu darbu koordinēšanai.

  1. modulis: Programmas mērķis un darba plāns (virtuāla sapulce) 2019. gada 15. novembrī
  2. modulis: Ilgtspējīga enerģijas pārvaldība (efektīvs gala patēriņš) - Stokholmā 2019. gada 2. – 4. Decembrī
  3. modulis: Rīcības plānošana un problēmu novēršana (virtuāls seminārs) 2020. gada 10. janvārī
  4. modulis: Sadarbības veidošana - Rīgā, 2020. gada 10. un 12. februārī

 

Sīkāka informācija par Baltijas līderu programmu ir pieejama Zviedru institūta tīmekļa vietnē: https://si.se/en/apply/leadership-programmes/baltic-leadership-programme-on-energy-efficiency/