Statuss:
Īstenošanā

Ar 2017. gada janvāri Ekonomikas ministrija  ir uzsākusi Eiropas teritoriālās sadarbības Interreg Europe programmas projekta “Tūrisma attīstības veicināšana reģionos” (Building Regional Actions fof New Developments in Tourism - BRANDtour) īstenošanu. Projektā ir apvienojušās 7 organizācijas no sešiem dažādiem Eiropas Savienības reģioniem ar mērķi celt reģionu kapacitāti, lai veicinātu tūrisma politikas attīstību, kas sekmē dažādu un inovatīvu tūrisma produktu piedāvājumu un tūrisma plūsmas attīstību uz ES.

Partneri starptautiskas sadarbības rezultātā īstenos aktivitātes, kas palīdzētu:

  • Popularizēt esošos un iekļaut tirgū mazāk zināmus tūrisma galamērķus;
  • Veicināt tūrisma pievilcību ar labākām reklamēšanas, zīmola veidošanas un komunikācijas aktivitātēm;
  • Radīt jaunu piedāvājumu ar tūrisma mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) un produktu klasteru veidošanu;
  • Paaugstināt sinerģijas starp privātām un publiskām tūrismā iesaistītajām pusēm;
  • Piedāvāt pielāgotas paketes ar dažādu tūrisma piedāvājumu;
  • Veicināt unikālu, uz vietējo vērtību un prasmju iepazīšanas pieredzi balstīta tūrisma attīstību.

Projekta vadošais partneris ir Toskānas reģions Itālijā. Projekts kopumā ilgs 5 gadus ar sākotnējo 3 gadu aktīvo politiku izstrādes fāzi un 2 gadu politiku ieviešanas un uzraudzības fāzi. Kopējais projekta finansējums ir 1,5 milj. euro.

Ekonomikas ministrija plāno šī projekta aktivitātes vērst uz politikas instrumentu pieejamību, lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu kapacitāti un inovācijas potenciālu, kas palīdzētu tiem veiksmīgāk iesaistīties reģionālos, nacionālos un starptautiskos tūrisma tirgos, kā arī kopumā izvērtētu tūrisma attīstības stratēģiskos jautājumus – galvenās prioritātes, problēmas un veicamos pasākumus ilgtspējīga Latvijas tūrisma sektora izaugsmei.

Projekta ietvaros notiks dalīšanās ar labajam praksēm projekta partneru starpā, kā arī esošo politiku pārskatīšana un jaunu politikas pasākumu plānošana un ieviešana, lai veicinātu ilgstpējīgu tūrisma sektora izaugsmi Latvijā.
 

Vairāk informācijas projekta mājaslapā: https://www.interregeurope.eu/brandtour/

att

Par projekta aktivitātēm:

Ekonomikas ministrija piedāvā virkni pasākumu tūrisma nozares ilgtspējīgai attīstībai 

 

Rīgā pulcējas Eiropas tūrisma klasteru dalībnieki

 

Seši ES reģioni apvieno spēkus tūrisma nozares konkurētspējas kāpināšanai

Projekta ietvaros Latvijas darījumu tūrisma piedāvājuma popularizēšanai izveidotais video materiāls.