Būvniecības nozarē ir nepieciešamas pārmaiņas, kāpinot tās produktivitāti, inovācijas, eksportspēju, kā arī izceļot nozares sasniegumus. Strādājot pie Stratēģijas Ekonomikas ministrija ir atbalstījusi nozares piedāvāto attīstības vīziju. Būvniecības nozares stratēģijas uzdevums ir atbalstīt būvniecības nozares pārmaiņas ceļā uz augstāku produktivitāti, uzsver Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edmunds Valantis.

Latvijas Būvniecības padome, būvniecības nozares lielākās nevalstiskās organizācijas un Ekonomikas ministrija ir vienojušās par Latvijas būvniecības nozares attīstības vīziju 2024. gadam (turpmāk – Stratēģija) un apstiprināja to Latvijas Būvniecības padomes 2017.gada 13.aprīļa sēdē. Stratēģijas galvenais uzdevums ir noteikt vienotu politiku ilgtspējīgas un konkurētspējīgas Latvijas būvniecības nozares attīstībai.

Lai sasniegtu Latvijas būvniecības nozares attīstības vīziju, Latvijas Būvniecības padome definējusi piecus nozares stratēģiskās attīstības mērķus:

 • samazināt būvniecības regulējuma birokrātiju, par 50% samazinot kopējo procesa termiņu un digitalizējot risinājumus, tādējādi nodrošinot efektīvāku būvniecības procesu;
 • kāpināt nozares produktivitāti trīs reizes, lai tā sasniegtu top 10 ES dalībvalstu vidējo rādītāju;
 • palielināt būvniecības nozares apgrozījumu no pašreizējiem 1,5 miljardiem EUR gadā līdz 3 miljardiem EUR gadā;
 • uzlabot būvniecības speciālistu izglītības un profesionālās kvalifikācijas sistēmu, panākot, ka augsti kvalificēti speciālisti ir katrā būvniecības profesijā;
 • uzlabot būvniecības pakalpojumu kvalitāti, vienlaikus veidojot vienotu kvalitātes mērījumu sistēmu.

Būvniecības nozares līdzsvarotai attīstībai pēc 2024. gada ir būtiski aizvietot ES fondu finansētās programmas ar jauniem finanšu instrumentiem tautsaimniecības un eksporta izaugsmei. Vienlaikus būvniecības nozarei un Ekonomikas ministrijai ir jāstrādā pie nozares konkurētspējas attīstības jaunā līmenī, sekmējot speciālistu kompetences, pakalpojumu kvalitātes, e-procesu un būvniecības procesu pilnveidi, kā arī nozares reputācijas celšanu. Būvniecības nozares stratēģijas īstenošanas veiksme būs atkarīga no tā cik aktīvi pasākumu izstrādē un īstenošanā iesaistīsies nozares pārstāvji, norāda Latvijas Būvniecības nozares attīstības stratēģijas līdzautors Gints Miķelsons.

Izpilde

  Konkurences padomes lēmuma izvērtējums

  2021.gada 9.novembrī Ministru kabinets izskatīja Ekonomikas ministrijas sagatavoto Informatīvo ziņojumu "Par Konkurences padomes 2021. gada 30. jūlija lēmuma Nr. 22 "Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu" ietekmi un priekšlikumiem konkurences tiesību pārkāpumu riska mazināšanai". 

   

  Informatīvajam ziņojumam un tā pielikumiem Nr. 1 un Nr. 2 ir noteikts ierobežotas pieejamības statuss, taču informatīvā ziņojuma pielikumi Nr. 3 un Nr. 4 ir publiskojami:

  Statistika, pētījumi

  2021

   Pētījums par prognozētām izmaiņām darbaspēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē Latvijā” sagatavots atbilstoši 2021. gada 20. aprīlī noslēgtajam līgumam starp Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju un izpētes kompāniju SIA “InnoMatrix”, kas Pētījumu veikusi sadarbojoties ar “Latvijas Universitātes” ekonomikas jomas zinātniekiem.

   Veiktā Pētījuma mērķis ir prognozēt darbaspēka un  būvmateriālu izmaksu izmaiņas būvniecības nozarē Latvijā laika periodā no 2021.- 2025. gadam izmantojot atkārtoti izmantojamu Pētījuma veikšanas metodiku.


   2020

   Pētījums par prognozētajām izmaiņām darbaspēka un būvmateriālu izmaksām būvniecības nozarē Latvijā 2020. -2024.

   Research of projected chandes in labor and construction material costs in the construction industry in Latvia 2020-2024

   „Pētījums par prognozētām izmaiņām darbaspēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē Latvijā” sagatavots atbilstoši 2020. gada 22. jūlijā noslēgtajam līgumam starp Latvijas Republikas Ekonomikas Ministriju un izpētes kompāniju SIA “InnoMatrix”, kas pētījumu veikusi sadarbojoties ar “Latvijas Universitātes” ekonomikas jomas zinātniekiem.

   Veiktā pētījuma mērķis ir prognozēt darbaspēka un  būvmateriālu izmaksu izmaiņas būvniecības nozarē Latvijā laika periodā no 2020.- 2024. gadam, izmantojot atkārtoti izmantojamu pētījuma veikšanas metodiku.


   2019

   Pētījums par Latvijas būvniecības nozares kvalitātes indeksa noteikšana, veicot būvniecības procesā iesaistīto procesa dalībnieku aptauju.

   Mērķis ir izveidot ilgtspējīgu Latvijas būvniecības nozares pakalpojumu kvalitātes monitoringa sistēmu. Pakalpojumu kvalitātes monitoringam jāsniedz objektīva kopējo būvniecības nozares procesa un attiecīgo apakšprocesu kvalitātes mērījumu sistēma, lai turpmāk sistemātiski izzinātu nozares dalībnieku viedokļus, apkopotu secinājumus, izstrādātu pamatotus uzlabojumu priekšlikumus un nepārtraukti uzlabotu būvniecības regulējuma un procesu kvalitāti un efektivitāti.

   Pētījums par prognozētām izmaiņām darbaspēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē Latvijā.

   Pētījuma mērķis: lai varētu efektīvāk plānot publisko būvniecības iepirkumu potenciālās izmaksas un novērtētu iespējamās cenu izmaiņas tuvākajos gados veikts pētījums par prognozētām izmaiņām darbaspēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē.

    Būvniecības nozares attīstība pēdējos gados ir izteikti cikliska, straujiem būvniecības produkcijas apjomu pieaugumiem seko būvniecības apjomu kritumi, kas izraisa būvniecības pakalpojumu cenu svārstības un ietekmē tautsaimniecības attīstību.


     2018

     Pētījums par būvniecības kvalitāti. 

     "Latvijas Būvniecības nozares kvalitātes indeksa un mērījumu metodoloģijas izstrāde un aptaujas instrumenta (anketas) sagatavošana un testēšana":