Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību

" "

 

Pamatdarbība:

Kapitālsabiedrība veic tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu – valsts īpašumu privatizāciju un valsts kapitāla daļu (valsts dzīvojamo māju) atsavināšanu likumā noteiktās kompetences ietvaros.

 

Juridiskā adrese

Krišjāņa Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1010 

Pamatkapitāla lielums

446 064 930 EUR

Valsts līdzdalības apmērs

100%

Valde

 

Valde: Valde: valdes priekšsēdētājs Andris Gādmanis, valdes locekļi: Marina Podvinska, Kaspars Kociņš

Padomes nav

Mājaslapas adrese

www.possessor.gov.lv

Valsts līdzdalības pamatojums

  • 2019.gada 23.augustā tika pabeigta  kapitālsabiedrības firmas (nosaukuma) maiņa, un akciju sabiedrības nosaukums ir “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”.
  • Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1.punktu, ir saglabāta valsts līdzdalība akciju sabiedrībā “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”.
  • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. un 7.pantu, ir noteikts akciju sabiedrības “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” vispārējais stratēģiskais mērķis – nodrošināt profesionālu valsts kapitāla daļu un problemātisko aktīvu pārvaldību, kā arī akciju sabiedrības “Publisko aktīvu pārvaldītājs” turējumā esošo aktīvu, kas nav nepieciešami valsts funkciju īstenošanai, atsavināšanu un privatizāciju.

2020. gada 29. maija akcionāru sapulcē tika pieņemts lēmums par sabiedrības reorganizāciju pārveidošanas ceļā saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma Pārejas noteikumu 25. punktā noteikto, pārveidojot AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" (pārveidojamā sabiedrība) par SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" (iegūstošā sabiedrība).

Pārveidošanas rezultātā saskaņā ar Komerclikuma 337. pantu visas AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" tiesības un saistības pāriet SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor", juridiskā adrese: K. Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1887, un pārveidojamā sabiedrība beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa.

 

 2020.gada 9.oktobrī akciju sabiedrība “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārveidota par SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

  • LAS “Reverta” 96,89 %

www.reverta.lv

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” ieguva līdzdalību AS „Reverta”, izpildot Ministru kabineta lēmumu AS „Parex banka” restrukturizācijas plāna ietvaros.

 

  • SIA “FeLM” 100%

Izpildot Ministru kabineta 2016.gada 22.marta lēmumu, AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” dibināja SIA “FeLM” ar vienīgo darbības mērķi – prasījuma pret AS “KVV Liepājas metalurgs” pārvaldīšana.

 

  • SIA “REAP” 100%

2017.gada 14.novembra sēdē Ministru kabinets deva atļauju AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” dibināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību ar vienīgo darbības mērķi – no LAS “Reverta” pārņemto aktīvu, tajā skaitā prasījumu tiesību, pārvaldīšana.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pilda valsts kā akcionāra (dalībnieka) funkcijas kapitālsabiedrībā)

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs.

Kapitālsabiedrības finanšu rādītāji un veiktie maksājumi valsts budžetā (euro)

2022.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes:  0 euro.

Apstiprinātais konsolidētais pārskats par 2021. gadu.

Apstiprinātais pārskats par 2021. gadu.

Apstiprinātais pārskats par 2020. gadu.

Apstiprinātais konsolidētais pārskats par 2020. gadu.

2021.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes:  0 euro.

Apstiprinātais pārskats par 2019. gadu.

Apstiprinātais konsolidētais pārskats par 2019. gadu.

2020.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes:  0 euro.

Apstiprinātais pārskats par 2018. gadu.

2019.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes:  0 euro.

Apstiprinātais pārskats par 2017.gadu.

2018.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes: 0 euro.

Darbības rezultāti

Finanšu pārskati