Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumi Nr. 103 " "Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju un divu dzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai”

https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/31b92c45-5963-4454-8bf0-b906b19f4ef1 (projekta ID: 21-TA-1484)

Atbalsta saņēmējs ir fiziska persona, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas ir viena dzīvokļa māja vai divu dzīvokļu māja, vai fiziskas personas, kuras ir dzīvokļa īpašumos sadalītas divu dzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki, vai dzīvokļa īpašumos nesadalītas viena dzīvokļa mājas vai divu dzīvokļu mājas kopīpašnieki, kuriem zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu.  

Dzīvojamā māja saskaņā ar būvju klasifikāciju atbilst viena dzīvokļa mājas klasei vai dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas tipam. Dzīvojamai mājai ir jābūt nodotai ekspluatācijā un tajā nedrīkst veikt saimniecisko darbību.

Tehnisko palīdzību un grantu var saņemt, ja atbalsta saņēmējs ir:

 1. persona, ar kuru kopā dzīvo un kura apgādībā ir vismaz viens bērns;
 2. persona, kurai iestājusies grūtniecība;
 3. persona, ar kuru kopā dzīvo persona, kurai ir iestājusies grūtniecība, un atbalsta saņēmējs ir norādīts kā gaidāmā bērna tēvs.

Tehnisko palīdzību un grantu var saņemt, ja atbalsta saņēmējs ir:

 1. persona, ar kuru kopā dzīvo un kura apgādībā ir vismaz viens bērns;
 2. persona, kurai iestājusies grūtniecība;
 3. persona, ar kuru kopā dzīvo persona, kurai ir iestājusies grūtniecība, un atbalsta saņēmējs ir norādīts kā gaidāmā bērna tēvs.

Daudzbērnu ģimenēm papildus atbalsts vai kādi īpašāki nosacījumi netiek piemēroti.

Dzīvojamā mājā nedrīkst veikt saimniecisko darbību, piemēram, izīrēšanu. Ja dzīvojamās mājas adresē saskaņā ar publiskajās datu bāzēs pieejamo informāciju ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības vieta, tā netiek klasificēta kā saimnieciskā darbība šādos gadījumos:

 1. ja saimnieciskās darbības veikšanas faktiskā adrese nav atbalsta pieteikumā norādītās dzīvojamās mājas adrese;
 2. ja dzīvojamās mājas adresē ir vairākas ēkas, saimnieciskā darbība tiek veikta citās ēkās, kurām netiek veikti atbalstāmie pasākumi šīs atbalsta programmas ietvaros
 3. ja saimnieciskā darbība tiek veikta ārpus dzīvojamās mājas (piemēram, lauksaimniecības darbi, lopkopība u.c.)

Jā, var, tomēr jāņem vērā, ka atbalsta saņēmēja plānotie vieni un tie paši īstenojamie pasākumi nav un netiks iesniegti līdzfinansēšanai citu finansējuma programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem. T.i., ja atbalsta saņēmējs būs pieteicies atbalstam Altum, lai saņemtu finansējumu saules paneļu uzstādīšanai, tas vairs nevarēs pretendēt uz atbalstu saules paneļu uzstādīšanai, piemēram, VARAM atbalsta programmā, bet var saņemt pārējām darbībām, piemēram, siltumsūkņa iegādei.

VARAM un EM programmu salīdzinājums http://ekii.lv/index.php?page=programmu-salidzinajums

Ja tiek iegādātas un uzstādītas mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas (saules paneļu, vēja ģeneratoru) ar jaudu līdz 11,1 kW (ieskaitot) ar un bez pieslēguma kopējam elektroapgādes tīklam, grantu varēs saņemt atkarībā no invertora iestatītās jaudas:

 • ar jaudu līdz 0.99 kW, izmaksās grantu 700 EUR;
 • ar jaudu no 1 līdz 1.99 kW, izmaksās grantu 1 000 EUR;
 • ar jaudu no 2 līdz 2.99 kW, izmaksās grantu 1 400 EUR;
 • ar jaudu no 3 līdz 3.99 kW, izmaksās grantu 1 800 EUR;
 • ar jaudu no 4 līdz 4.99 kW, izmaksās grantu 2 200 EUR;
 • ar jaudu no 5 līdz 5.99 kW, izmaksās grantu 2 500 EUR;
 • ar jaudu no 6 līdz 6.99 kW, izmaksās grantu 2 800 EUR;
 • ar jaudu no 7 līdz 7.99 kW, izmaksās grantu 3 200 EUR;
 • ar jaudu no 8 līdz 8.99 kW, izmaksās grantu 3 500 EUR;
 • ar jaudu no 9 līdz 9.99 kW, izmaksās grantu 3 800 EUR;
 • ar jaudu no 10 līdz 11.1 kW, izmaksās grantu 4 000 EUR.

Lai saņemtu atbalstu dzīvojamās mājas atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai, tehniskās palīdzības ietvaros būs jāizstrādā dzīvojamās mājas energoefektivitātes novērtējums un cita mājas atjaunošanai nepieciešamā dokumentācija. Tehniskās palīdzības apjoms paredzēts 1000 EUR apmērā, savukārt grants 5000 EUR apmērā.

Veicot gan mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegādi, uzstādīšanu, gan ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, atbalsta apmēri savstarpēji nesummējas. T.i. iespējas saņemt atbalstu vai nu pēc ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas - tehniskās palīdzības apjoms 1000 EUR apmērā un grants 5000 EUR, vai uzstādot saules paneļus, vēja ģeneratorus – atkarībā no invertora atļautās jaudas.

Skaidrojam, ka uzstādot saules paneļu sistēmu, jebkurš var izmantot elektroenerģijas neto norēķinu sistēmu.

Uzstādot saules paneļu sistēmu viens no nosacījumiem, ka dzīvojamā mājā vismaz 80 % no gadā saražotās elektroenerģijas tiek izmantota dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju (pašpatēriņa) vajadzībām.

Atbalsta programmas 17.2 punkts nosaka, ka  šī nosacījuma izpildi apliecina sabiedrības "Altum" veikta pārbaude 14 mēnešu laikā pēc granta izmaksas atbalsta saņēmējam.

Šo pārbaudi sabiedrība "Altum" veic, ja:

 1. atbalsta saņēmējs neizmanto neto norēķinu sistēmu atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam
 2. par nodoto elektroenerģiju saņem atlīdzību.

Kas nozīme, ja atbalsta saņēmējs izmanto neto norēķinu sistēmu, tad sabiedrība "Altum" pašpatēriņa pārbaudi neveic, jo neto norēķinu sistēma neparedz saražotās elektroenerģijas pārdošanu.

Lai pretendētu uz atbalstu, atbilstoši Būvju klasifikācijas noteikumiem dzīvojamai mājai jāatbilst viena dzīvokļa mājas klasei vai dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas tipam. Ja dzīvojamai mājai ir vairāki lietošanas veidi, lai pretendētu uz atbalstu, kā galvenajam lietošanas veidam jābūt norādītam, ka tā ir dzīvojamā māja. Par to, kāds ir galvenais dzīvojamās mājas lietošanas veids iespējams iepazīties Inventarizācijas lietā vai Būves kadastrālās uzmērīšanas lietā, vai elektroniski pieejamā veidā Kadastra informācijas sistēmā.

Nē, kredītiestādes aizdevums nav obligāts

Atbalsts pieejams visā Latvijas teritorijā, neatkarīgi no reģiona, novada, kurā atrodas dzīvojamā māja.

Atbalsta programmā šāda nosacījuma nav. Var uzstādīt saules paneļus neaizstājot citas iekārtas un nemainot apkures veidu

Lai varētu saņemt atbalstu, dzīvojamai mājai jābūt nodotai ekspluatācijā. Ja ir izsniegta būvatļauja un ir uzsākts jauns būvniecības process, tiek vērtēts, vai šī ēka iepriekš bijusi nodota ekspluatācijā.

Uz atbalstu var pretendēt, ja saules paneļu sistēmas jauda nepārsniedz 11,1 kW. Ja jauda ir lielāka par 11,1 kW atbalsta saņēmējs nevar pretendēt uz atbalstu.

Skaidrojam, ka programmas nosacījumi neierobežo, kur tiek novietoti saules paneļi. Tie var tik uzstādīti uz dzīvojamās mājas, uz zemes, vai blakus esošas ēkas, ja tas ir piemērotāk un efektīvāk. Galvenais nosacījums, lai saražotā elektroenerģija tiek izmantota dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju pašpatēriņa vajadzībām.

Skaidrojam, ka programmas nosacījumu (skatīt https://tapportals.mk.gov.lv/structuralizer/data/nodes/ef8af8c1-2873-40fa-9108-9e6656f0f38b/preview ) 5.5. apakšpunktā noteikts, ka atbalstu piešķir jaunu mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai (ar pieslēgumu un bez pieslēguma kopējam elektroapgādes tīklam), lai nodrošinātu elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un elektroenerģijas piegādi. Līdz ar to atbalsts netiek paredzēts tai daļai (jaudai), kas jau ar esošajām iekārtām nodrošina elektroenerģijas ražošanu, bet gan iekārtām, kas nodrošina jaunu (papildu) elektroenerģijas ražošanu. Jaudas palielināšana ir pieļaujama, šajā gadījumā atbalsts tiek saņemts par jaudas starpību (par papildus jaudas daļu).

Atbalsta programmā viens atbalsta saņēmējs var pretendēt uz atbalstu par vienu īpašumu.

Altum pieteikumu pieņemšanu uzsāks aprīļa otrajā pusē, bet precīzs pieteikumu pieņemšanas datums tiks izziņots tuvākajā laikā.

Šobrīd izstrādātā atbalsta programma pieejama privātmājām, t.i. līdz diviem dzīvokļiem. Daudzdzīvokļu mājām (ar vismaz 3 dzīvokļiem) līdz šim vienmēr bijis atbalsts Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumu Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.2. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanai" īstenošanas noteikumi" ietvaros.

Jā, var. Atbalsta programmas nosacījumi nosaka, saules paneļus var uzstādīt ar pieslēgumu un bez pieslēguma kopējam elektroapgādes tīklam.

Nē. Atbalsta programmas ietvaros atbalsta saņēmējs var iesniegt ne vairāk kā vienu pieteikumu par fiziskās personas īpašumā vai kopīpašumā esošu vienu dzīvojamo māju.

Nē. Uz atbalstu var pretendēt, ja dzīvojamā māja ir nodota ekspluatācijā un to apliecina ieraksts Zemesgrāmatā. Ja ir izsniegta būvatļauja un ir uzsākts jauns būvniecības process, tiek vērtēts, vai šī ēka iepriekš bijusi nodota ekspluatācijā.

Jā, var. Tomēr papildus jāņem vērā, ka iekārtu tirgotājam Jums jāiesniedz piedāvājums, kurā norādīta mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu jauda (saules paneļu, invertora nominālā un iestatītā jauda) un to ikgadējais vidējais ģenerētais elektroenerģijas apjoms un šis piedāvājums jāiesniedz Altum.

Jā, tas ir atbalstāms.

Altum iesniegtos pieteikumus vērtēs rindas kārtībā (attiecīgi pēc to iesniegšanas secības) – attiecīgi, tie kuri ātrāk iesniedz pieteikumi, ar lielāku varbūtību varēs saņemt atbalstu. Ar pieejamo finansējumu plānots atbalstīt ap 600 privātmājām.

Nē, nebūs. Tomēr vēršam uzmanību, ka sabiedrības "Altum" veikts pārbaudi 14 mēnešu laikā pēc saules paneļu vai vēja ģeneratoru uzstādīšanas un noteiktā granta izmaksas par nosacījuma - vismaz 80 % no gadā saražotās elektroenerģijas tiek izmantota dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju pašpatēriņa vajadzībām. Līdz ar to iespējams Altum var lūgt papildus iesniegt kādus dokumentus, kas neskaidrības gadījumā apliecinātu nosacījuma izpildi.

Atbalsta programma paredz sniegt atbalstu dieviem šādiem pasākumu blokiem:

 1. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem (ēkas atjaunošanai, inženiersistēmu (piemēram, apkures un ventilācijas iekārtu) iegādei, atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei; jaunas ūdens sildīšanas iekārtu iegādei un uzstādīšanai, siltumenerģijas tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai) nodrošinot, ka:
  • dzīvojamās mājas apkures patēriņa līmenis tiek samazināts, nodrošinot, ka tiek paaugstināta dzīvojamās mājas energoefektivitātes klase un tā nav zemāka par C klasi un
  • tiek samazināts apkures patēriņš vismaz par 20%
 2. saules paneļu un nelielu vēja ģeneratoru uzstādīšanai.

Siltumsūkņa iegāde kvalificējas pie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un to izrietošajiem nosacījumiem. Līdz ar to skaidrojam, ka siltumsūkņa iegāde pieļaujama tikai tad, ja tiek paaugstināta ēkas energoefektivitātes klase un tiek samazināts apkures patēriņš, ko iespējams panākt, piemēram, veicot arī dzīvojamās mājas siltināšanu.

Sākotnēji iesniedz sākotnējo dzīvojamās mājas energoefektivitātes novērtējumu, bet piesakoties atbalsta izmaksai - ēkas pagaidu energosertifikātu.

Ar primārās enerģijas aprēķina metodiku lūgums iepazīties un savas dzīvojamās mājas gadījumā veikt aprēķinus iespējams https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/privatmaju-energoefektivitate/primaras-energijas-ietaupijuma-un-planoto-iekartu-jaudas-kalkulators/

Aprēķins, kurā tiek ņemti vērā dzīvojamās mājas pieslēguma tehniskie parametri, pieejams https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/privatmaju-energoefektivitate/primaras-energijas-ietaupijuma-un-planoto-iekartu-jaudas-kalkulators/

Projekta pieteikumu un papildus iesniedzamos dokumentus var iesniegt un projekta īstenošanu nodrošina:

 1. fiziska persona, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu un, kura atbilst vienam no nosacījumiem:
  • tā ir persona, ar kuru kopā dzīvo un kura apgādībā ir vismaz viens bērns;
  • tā ir persona, kurai iestājusies grūtniecība;
  • tā ir persona, ar kuru kopā dzīvo persona, kurai ir iestājusies grūtniecība, un atbalsta saņēmējs ir norādīts kā gaidāmā bērna tēvs.
 2. pilnvarota persona – fiziska vai juridiska persona, kuru šo dzīvojamo māju īpašnieki pilnvarojuši viņu vārdā īstenot atbalstāmos pasākumus, kā arī slēgt līgumus un parakstīt ar tiem saistītos darījuma dokumentus par atbalsta saņemšanu.

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana, iekārtu uzstādīšana attiecināma pēc līguma ar Altum noslēgšanas. Papildus skaidrojam, ka pirms līguma ar Altum noslēgšanas, var veikt priekšizpētes darbus un slēgt nepieciešamos līgumus pasākumu veikšanai.

​​​​​​1. Sagatavo sākotnēji iesniedzamos dokumentus:

 • īstenojot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus - sākotnējo dzīvojamās mājas energoefektivitātes novērtējumu;
 • plānojot uzstādīt saules vai vēja elektrostacijas:
  • dokumentus, kas apliecina elektroenerģijas patēriņu par pēdējo 12 mēnešu periodu;
  • dokumentus, kas apliecina pieslēguma tehniskos parametrus;
  • aprēķinu, kas apliecina, ka projekta īstenošanas laikā tiks sasniegts 20 % primārās enerģijas samazinājums (skatīt https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/privatmaju-energoefektivitate/primaras-energijas-ietaupijuma-un-planoto-iekartu-jaudas-kalkulators/  );
  • piedāvājumu no šo noteikumu iekārtu tirgotāja, kurā norādīta mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu jauda (saules paneļu un invertora nominālā un iestatītā jauda) un to ikgadējais vidējais ģenerētais elektroenerģijas apjoms;
  • informatīvu atbildi no elektroenerģijas sadales sistēmas operatora par izvēlētās mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu esošajam elektrotīklam bez tīkla pārbūves vai izsniegtas tehniskās prasības mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanai;
 • citus Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumi Nr. 103 "Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai" 8. punktā noteiktos dokumentus, kas apliecina dzīvojamās mājas un atbalsta saņēmēja atbilstību nosacījumiem.

2. Elektroniski iesniedz pieteikumu un 1. punktā noteiktos dokumentus Altum.

3. Noslēdz līgumu ar Altum.

4. Realizē projektu.

5. Iesniedz dokumentus, kas apliecina noteikto nosacījumu izpildi un pieteikumu Altum atbalsta saņemšanai, norādot, ka projekts pabeigts.

6. Saņem atbalstu – tehnisko palīdzību un grantu vai tikai grantu.