ES ir vairāk nekā 20 miljoni MVU. Tie pārstāv 99 % no visiem uzņēmumiem ES un ir galvenais ekonomiskās izaugsmes, inovācijas, nodarbinātības un sociālās integrācijas dzinējspēks.

Eiropas Komisijas mērķis ir sekmēt veiksmīgu uzņēmējdarbību un uzlabot MVU uzņēmējdarbības vidi, ļaut tiem pilnībā realizēt savu potenciālu mūsdienu globālās ekonomikas apstākļos. Eiropas Komisija risina plašas politikas problēmas, kas skar uzņēmējdarbību un MVU visā Eiropā, kā arī izstrādā mehānismus, kas palīdz MVU (veido MVU sadarbības tīklus un platformas, veic pasākumus uzņēmējdarbības atbalstam). Tā aktīvi darbojas gan jau esošo, gan potenciālo uzņēmēju interesēs.

Vairāk informācijas par ES uzņēmējdarbības un rūpniecības politiku Eiropas Komisijas mājas lapā.