ES ir vairāk nekā 20 miljoni MVU. Tie pārstāv 99 % no visiem uzņēmumiem ES un ir galvenais ekonomiskās izaugsmes, inovācijas, nodarbinātības un sociālās integrācijas dzinējspēks.

Eiropas Komisijas mērķis ir sekmēt veiksmīgu uzņēmējdarbību un uzlabot MVU uzņēmējdarbības vidi, ļaut tiem pilnībā realizēt savu potenciālu mūsdienu globālās ekonomikas apstākļos. Eiropas Komisija risina plašas politikas problēmas, kas skar uzņēmējdarbību un MVU visā Eiropā, kā arī izstrādā mehānismus, kas palīdz MVU (veido MVU sadarbības tīklus un platformas, veic pasākumus uzņēmējdarbības atbalstam). Tā aktīvi darbojas gan jau esošo, gan potenciālo uzņēmēju interesēs.

2012.gada janvārī Eiropas Komisija publicēja „Uzņēmējdarbības rīcības plānu 2020.gadam. Uzņēmējdarbības gara atdzīvināšana Eiropā”, kurā sniegta informācija par īstenotajām uzņēmējdarbības aktivitātēm Eiropā, norādot, ka, lai Eiropā atsāktos izaugsme un nodarbinātības līmenis būtu augstāks, nepieciešams sniegt atbalstu MVU un īpaši jaunizveidotiem uzņēmumiem.

 

Vairāk informācijas par ES uzņēmējdarbības politiku Eiropas Komisijas mājas lapā: http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_lv.htm