Deviņdesmito gadu sākumā Eiropas Komisija izdeva mandātu Eiropas Standartizācijas komitejai CEN Eirokodeksa sistēmas izveidei. Eiropas Standartizācijas komitejā tika izveidota tehniskā komiteja (CEN/TC 250) Eirokodeksa standartu sistēmas sagatavošanai. Eirokodekss no šī brīža tika izstrādāts kā CEN standartu sistēma ar kārtas numuriem no EN 1990 līdz EN 1999.

Eiropas Komisija ar 2003.gada 11.decembra Rekomendāciju 2003/887/EK par Eirokodeksa ieviešanu un izmantošanu būvēs un nesošajās konstrukcijās (Commission Recommendation of 11th December 2003 on the implementation and use of Eurocodes for construction works and structural construction products) ieteica visām dalībvalstīm ne vēlāk kā divus gadus pēc visu Eirokodeksa standartu apstiprināšanas ieviest tos kā oficiālus būvkonstrukciju projektēšanas noteikumus ar normatīvā akta spēku.

2015.gadā Latvijā tika nodrošināta pilnīga Eirokodeksa standartu adaptācija būvniecību regulējošo normatīvo aktu sistēmā. Tika pieņemti jauni Latvijas būvnormatīvi būvkonstrukciju projektēšanai, kas būvspeciālistiem nodrošināja iespēju sniegt kvalitatīvus būvprojektēšanas pakalpojumus kā Latvijā, tā arī ārvalstīs. Ar Eirokodeksa standartu pārņemšanu tika pilnveidota būvniecības nacionālā standartizācijas sistēma Latvijā.

2015.gadā Eiropas Standartizācijas komiteja uzsāka darbu pie otrās paaudzes Eirokodeksa standartu izstrādāšanas. Informācijas avots par plānotiem pasākumiem otrās paaudzes Eirokodeksa standartu izstrādāšanā ir Eiropas Standartizācijas komitejas 2013.gadā sniegtās atbildes uz mandātu M/515 “CEN/TC 250 - Response to Mandate M/515 EN “Towards a second generation of EN Eurocodes”.

Eiropas Standartizācijas komitejas piedāvātajā darba programmā tika paredzēti pasākumi esošo Eirokodeksa standartu uzlabošanai, kā arī jaunu Eirokodeksa standartu izstrādāšanai. Programmā tika paredzēti vairāki horizontālie pasākumi – esošo konstrukciju novērtēšana un atjaunošana, konstrukciju stabilitāte un ietekme uz klimata izmaiņām, kā arī tika plānots izstrādāt jaunu standartu konstrukciju stiklam. 2014.gada decembrī Eiropas Komisija noslēdza līgumu ar Eiropas Standartizācijas komiteju par otrās paaudzes Eirokodeksa standartu darba programmas pirmā etapa izpildi.

Atbilstoši ekspertu konkursa tehniskajai specifikācijai “M515P3-4_Call_for_Tender_Volume_3-Specification_20171215” un tās grozījumiem “M515P3-4_Call_for_Tender_-_Queries_and_Amendments_20180130”, otrās paaudzes Eirokodeksa standartu izstrādi plānots pabeigt līdz 2021.gada beigām.

Pēc otrās paaudzes Eirokodeksa standartu izstrādāšanas Eiropas Standartizācijas komitejā, Eirokodeksa standarti tiks pārņemti Latvijas nacionālajā standartizācijas sistēmā.