Ekonomikas ministrija izstrādā normatīvos aktus un izstrādā un īsteno politiku jautājumos, kas saistīti ar patērētāju tiesību un interešu aizsardzību, ievērojot Latvijas tautsaimniecības intereses un Eiropas Savienības iekšējā tirgus prasības. Galvenā no institūcijām, kas uzrauga patērētāju tiesību regulējošo normatīvo aktu izpildi un sniedz palīdzību patērētāju strīdu risināšanā ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esošais Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (www.ptac.gov.lv)

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs uzrauga nepārtikas preču tirdzniecību, izņemot medicīnas preces, zāles, veterinārās zāles, farmaceitiskos produktus, kosmētiskos līdzekļus, veterinārfarmaceitiskos produktus, dzīvnieku kopšanas līdzekļus, sadzīvē lietojamās ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kā arī veic bīstamo iekārtu uzraudzību un negodīgas komercprakses un reklāmas uzraudzību, izņemot zāļu un veterināro zāļu jomu. Izskata patērētāju iesniegumus un sūdzības par patērētāju tiesību pārkāpumiem, sniedz bezmaksas konsultācijas patērētāju tiesību jautājumos.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  (www.sprk.gov.lv)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir institucionāli un funkcionāli neatkarīgs, pilntiesīgs, autonoms publisko tiesību subjekts, kas realizē sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, dzelzceļa transporta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs saskaņā ar likumu „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un attiecīgo regulējamo nozaru speciālajiem normatīvajiem aktiem.