Tautsaimniecības padome

Tautsaimniecības padome ir Padomes dibinātāju – Ekonomikas ministrijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Latvijas Pašvaldību savienības, izveidota konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides politikas veidošanu un īstenošanu Latvijā, kā arī veicināt ilgtspējīgas tautsaimniecības attīstības principu ieviešanu valstī.

Latvijas Būvniecības padome

Latvijas Būvniecības padome ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības  līdzdalību būvniecības politikas izstrādē un īstenošanā. Padome atbilstoši sabiedrības interesēm sniedz Ekonomikas ministrijai un citām nozaru ministrijām priekšlikumus par normatīvo aktu, politikas plānošanas dokumentu, kā arī Eiropas Savienības  starptautisko tiesību aktu projektiem, kas skar būvniecības nozari. Padome  informē sabiedrību par aktualitātēm būvniecības jomā un veicina būvniecības jautājumu integrēšanu nozaru politikā, izskata sabiedrības pārstāvju iesniegtos priekšlikumus būvniecības procesa pilnveidošanai. 

Tirgus uzraudzības padome

Tirgus uzraudzības padome ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir nodrošināt informācijas un viedokļu apmaiņu starp tirgus uzraudzības iestādēm.Padome tiekas četras reizes gadā un tai uzticētās funkcija - informācijas apmaiņa starp tirgus uzraudzības iestādēm, vienotas pieejas veidošanai tirgus uzraudzībā ir ļoti nozīmīga, lai veidotu efektīvu un ES prasībām atbilstošu tirgus uzraudzības sistēmu.

Latvijas Nacionālā akreditācijas padome

Latvijas Nacionālāakreditācijas padome ir konsultatīva institūcija testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju un sertificēšanas un inspicēšanas institūciju akreditācijai reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā.

Nacionālā metroloģijas padome

Nacionālā metroloģijas padome ir konsultatīva institūcija, kas piedalās valsts politikas veidošanā ar mērījumu vienotību saistītajos jautājumos, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību un vidi no neprecīzu un nepareizu mērījumu negatīvajām sekām, kā arī lai veicinātu valsts ekonomikas attīstību un starptautisko sadarbību metroloģijas jomā.

Latvijas Tūrisma konsultatīvā padome

Latvijas Tūrisma konsultatīvā padome ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir veicināt saskaņotu tūrisma politikas izstrādi, īstenošanu un novērtēšanu.

Padomes funkcijas - veicināt saskaņotu tūrisma politikas izstrādi un īstenošanu, veicināt tūrisma nozares integrāciju valsts ekonomiskās attīstības procesā un koordinēt tūrisma politikas īstenošanu.

Nacionālā standartizācijas padome

Nacionālāstandartizācijas padome ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kas koordinēstandartizācijas norisi.