Saules panelis ir iekārta – rūpnieciski ražota, lietošanai gatava elektroiekārta, kas tiek uzstādīta un ekspluatēta atbilstoši ražotāja izstrādātajai instrukcijai, ievērojot visus elektrodrošības un ugunsdrošības pasākumus, gan uzstādīšanas, gan ekspluatācijas laikā. Saules panelis ir iekārta neatkarīgi no tā vai to uzstāda uz ēkas jumta, sienām, novieto uz zemes vai uz iekārtas stiprinājumiem, kas balstās zemē.

Saules panelis nav būve Būvniecības likuma izpratnē, tādēļ uz attiecīgo iekārtu nav attiecināms Būvniecības likums un tajā noteiktais patvaļīgās būvniecības jomas regulējums, bet tas nenozīmē, ka teritorijas plānošanas dokumentos pašvaldība nav tiesīga ierobežot attiecīga veida objektu un iekārtu (tajā skaitā saules paneļu) izvietošanu. Pašvaldība ir tiesīga noteikt, ka iestāde, kura ir atbildīga par attiecīgo teritorijas plānošanas dokumentos norādīto prasību uzraudzību, ir būvvalde vai iestāde, kas pilda būvvaldes funkcijas. Šādā gadījumā process, kura ietvaros pārbauda, vai ir ievērotas no teritorijas plānošanas dokumentiem izrietošās prasības, nav process par patvaļīgu būvniecību Būvniecības likuma izpratnē, bet gan process par pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentos ietverto noteikumu ievērošanu.

Saules paneļa (iekārtas) uzstādīšanai nevajag būvniecības ieceres dokumentāciju, neatkarīgi no saules paneļu kopējās potenciālās jaudas, saules paneļu formas, skaita vai izvietojuma (uz ēkas, inženierbūves vai uz zemes). Saules paneļu apkalpošanai vai funkcionalitātes nodrošināšanai var būt nepieciešams būvēt būves, piemēram, zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas (būvju klasifikācijas kods 22140402), specifisku laukumu ar segumu (būvju klasifikācijas kods 24200701) žogu (būvju klasifikācijas kods 24200502), piebraucamo ceļu (būvju klasifikācijas kods 21120102) vai citus objektus, kas atbilst būves definīcijai. Būtiski ir ņemt vērā, ka piemēros minēto būvju vienotais mērķis kalpot saules paneļu infrastruktūrai, nenozīmē, ka paši saules paneļi ir būve vai visas minētās būves kopā būtu definējamas kā viena inženierbūve.

Vispārīgo būvnoteikumu 1.pielikums kā pirmās grupas inženierbūvi nosaka laukumus ar segumu (3.1.20. apakšpunkts) un inženiertīklu pievadus (3.1.16. apakšpunkts), tātad, ja paredzēts būvēt laukums ar segumu un inženiertīkla pievadu (ārējo inženiertīklu) to realizē vienkāršotā kārtībā, iesniedzot būvvaldei paskaidrojuma rakstu vai paziņojumu par būvniecību atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”. Ja nav jāveic būvdarbi, piemēram, speciāla laukuma (ar segumu) vai inženiertīkla pievada būvniecībai, tad tikai saules paneļu uzstādīšanai vai izvietošanai nav nepieciešama būvatļauja.

Saules panelis vai vairāku saules paneļu apkopojums nav uzskatāms par Vispārīgo būvnoteikumu 1.pielikuma 2.2.9.apakšpunktā noteikto elektroenerģijas apgādes ēku vai 3.2.6.apakšpunbktā noteikto enerģijas ražošanas inženierbūvi.

Arī tad, ja saules paneļu (iekārtu) statīva konstrukcija tiek stiprināta zemē ar betonēšanas darbu elementiem vai konstrukcijas tiek balstītas uz atsevišķām betona plāksnēm, šāds stiprinājuma risinājums nenozīmē, ka saules paneļu statīvs vai konstrukcija kopumā būtu definējama kā būve Būvniecības likuma izpratnē.

Ņemot vērā situāciju un objektu savstarpējo līdzību ir secināms, ka augstāk minētā kārtība attiecās ne tikai uz saules paneli, bet arī uz saules kolektoru, gaisa kondicioniera iekārtu, karoga masta konstrukciju, antenu, vējrādītāju,  satelītu šķīvi, skulptūru u.c. mākslas objektu, reklāmas stendu, nakts apgaismojuma iekārtu, velosipēdu statīvu, sirēnu, stacionāru soliņu, stacionāru atkritumu urnu, augu konteineru, atsevišķu laternu, stacionāru dārza kamīnu, dzīvnieku pastaigu vai atpūtas konstrukciju, elektrības sadales skapju, satiksmes organizācijas un kontroles (uzraudzības) iekārtu, starp ēkām paredzētu gaisvadu kabeļu stiprinājumu, ūdens noteces un citu konstrukciju vai iekārtu novietošanu uz ēkas fasādes, jumta vai citur. Minētais attiecās arī uz krāsošanas darbiem (krāsas izmaiņām), kaut gan krāsa pati pat sevi nav ne būve, ne iekārta, ne konstrukcija.

Ja ēkas jumta seguma materiāls papildus pilda arī saules paneļa (iekārtas) funkciju, tad ir piemērojams būvniecības process atkarībā no ēkas veida, būvniecības grupas un tā vai paredzēta jumta seguma maiņa, vai arī tiks būvēta jauna ēka ar jumta segumā jau integrētiem saules paneļu elementiem. Ēku būvnoteikumu 7.punkts nosaka, ka, ja ēka nav kultūras piemineklis, bet ir pirmās grupas ēka, otrās grupas viena dzīvokļa ēka, otrās grupas divu dzīvokļu ēka, otrās grupas palīgēka vai otrās grupas lauku saimniecības nedzīvojamās ēka, tad ēkas jumta seguma maiņu veic bez būvniecības ieceres dokumentācijas. Tāda pati kārtība ir piemērojama tad, ja jaunais ēkas jumta segums būs ar integrētiem saules paneļu elementiem. Šādā situācijā ir jāņem vērā arī tas, ka būvniecības regulējumā noteiktais par iespēju attiecīgo ieceri īstenot bez būvniecības ieceres dokumentācijas nenozīmē, ka uz minēto ieceri un tās objektu nav attiecināms pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentos noteiktais, jo pašvaldība savas teritorijas plānošanas dokumentos dažādu objektu būvniecībai vai pārveidošanai  ir tiesīga noteikt prasības, kas ir jāievēro, piemēram, no vides estētikas vai teritorijas izmantošanas viedokļa [skaidrojums balstīts uz atziņu Senāta 2022.gada 20.jūnija lēmumā lietā Nr. A420185221, SKA-865/2022].

 

Skaidrojuma ilustratīvā daļa. Piemēri.

Saules panelis – nav būve.

Arī tad, ja uz zemes vai uz ēkas balstītu vairāku saules paneļu kopums vai parks Enerģētikas likuma vai  Elektroenerģijas tirgus likuma izpratnē tiek saukts par “elektrostaciju”, tas nav uzskatāms par būvi Būvniecības likuma izpratnē.

Piemērs nr.1 ar saules paneļiem
Ēkas jumta seguma materiāls vienlaicīgi var kalpot arī kā saules panelis (iekārta).

Saules paneļu šindeļi ir ēkas jumta segums, kas vienlaicīgi ir arī iekārta.

Piemērs nr.3 ar saules paneļiem

Jumta seguma materiāla un saules paneļa (iekārtas) apvienošanas fakts šādu risinājumu nepadara par konstrukciju, kas uzskatāma tikai par iekārtu. Uz šādu apvienoto risinājumu turpina attiekties regulējums, kas attiecās gan uz jumta segumu, gan uz iekārtu.

Piemērs nr.4 ar saules paneļiem
Saules elektrostacija [būvniecības jomas normatīvo aktu tvērumā].

Saules elektrostacija, kas minēta Vispārīgo būvnoteikumu 1.pielikumā, Latvijā pašlaik neeksistē, bet, ja eksistēs, tad atbilstoši minētajai normai tā būs otrās grupas inženierbūve. Saules elektrostacijas viedi ir dažādi, taču būtiskākā to atšķirība no saules paneļiem un to veidiem ir tā, ka Vispārīgo būvnoteikumu 1.pielikuma 3.2.6.2.apakšpunktā minētās saules elektrostacijas risinājums balstās uz pavisam citu darbības principu – spoguļi koncentrē saules starus, tādā veidā karsējot speciālu uztvērēju vai caurulē esošu eļļu un šis karstums tālāko procesu rezultātā ražo elektrību.

Piemērs nr.5 ar saules paneļiem

Saules elektrostaciju spoguļi (t.sk spoguļu turošās konstrukcijas) nav uzskatāmas par būvi, turklāt, tas ir neatkarīgi no tā vai saules elektrostacijas darbības nodrošināšanai šie spoguļi koncentrē gaismu uz cauruli, vai koncentrē gaismu vienā punktā.

Papildus informācija.

Ārpus būvniecības regulējuma pastāv citi elektrostacijas termina skaidrojumi, kas kā vienu no elektrostacijas veidiem min elektriskās enerģijas ieguvi tiešā veidā – ar fotoelektriskā efekta palīdzību saules starojuma enerģijas pārveidojot elektroenerģijā. Tātad, šādas definīcijas gramatiskā interpretēšanas gadījumā arī saules panelis vai pat kalkulatora darbības nodrošināšanai fotoelektriskā efekta mazā virsma atbilst elektrostacijas definīcijai, taču, protams, ka tas šo kalkulatoru nepadara par būvi un tātad atbilstošu objektam, kas minēts Vispārīgo būvnoteikumu 1.pielikumā, pirmkārt, tādēļ, ka pats objekts (kalkulators vai tā enerģijas avots)  neatbilst būves definīcijai. Tāpat ir ar saules paneli – tas neatbilst būves definīcijai neatkarīgi no tā, cik šādas iekārtas kopā tiek saliktas un vai to dēvē par elektrostaciju. Citiem vārdiem sakot – vispārīgo būvnoteikumu 1.pielikumā minētā elektrostacija ir tāda elektrostacija, kas ir būve, bet saules panelis nav būve arī tad, ja saules paneļu parks ir uzskatāms par elektrostaciju.

Saules staru spogulis - nav būve.
Piemērs nr.6 ar saules paneļiem

Saules paneļu parku radīšanas ietvaros, iespējams, būs jāveic būvdarbi attiecībā uz elektrolīniju izbūvi.  Būvju klasifikācijai nosaka, ka būve ir šādi elektrolīnijas objekti:

Gaisvadu

Pazemes

330 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas

330 kilovoltu pazemes kabeļu elektrolīnijas

110 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas

110 kilovoltu pazemes kabeļu elektrolīnijas

6, 10 un 20 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas

6, 10 un 20 kilovoltu pazemes kabeļu elektrolīnijas

Zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas

Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas

VARAM (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija):

Ņemot vērā, ka saules paneļi nav būves, bet iekārtas, tās nav uzskatāmas par energoapgādes uzņēmumu Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” izpratnē. Līdz ar to, lai izvietotu saules paneļus, nav nepieciešams veikt izmaiņas pašvaldības teritorijas plānojumā, izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumus vai lokālplānojumu, un noteikt tādu funkcionālo zonu, kurā atbilstoši minētajiem noteikumiem ir atļauta energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

Ņem vērā!

Uz saules paneļiem (pašiem paneļiem) un uz saules paneļu stiprinājumiem pie ēkas vai uz zemes:

 1. attiecās:
  1. pašvaldības teritorijas plānošanas un saistošie noteikumi, ja tajos ir regulējums par attiecīgajām iekārtām;
  2. kultūras pieminekļu aizsardzības regulējums, ja objektam noteikts kultūras pieminekļa statuss;
  3. regulējums, elektrības ražošanas jomā, piemēram, ja pieslēdzas kopējam elektrotīklam, tad to skaņo ar sadales pakalpojumu sniedzēju, piemēram, AS «Sadales tīkls»;
  4. Aizsargjoslu likums;
  5. ražotāja instrukcija;
  6. Dzīvokļa īpašuma likums, ja saules paneļu uzstādīšana skar kopīpašuma daļu (piemēram, ja iekārtas stiprina pie ārsienas vai jumta);
  7. u.c.
 2. neattiecās:
  1. Būvniecības regulējums (Būvniecības likums, Būvju klasifikācija u.c.);
  2. Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Aicinām ņemt vērā vadlīnijas fotoelektrisko sistēmu uzstādīšanai.

Ja saules paneļi tiek piestiprināti pie ēkas (piemēram, uz jumta vai sienām), tad īpaši aicinām ņemt vērā vadlīniju 24.lapā iekļauto norādi - jāparedz iespēju atslēgt strāvu no foto elektriskās sistēmas padeves ugunsgrēka gadījumā, piemēram, pie būves  ierīko viegli pamanāmu, efektīvi un ātri iedarbināmu elektroapgādes pārtraukšana ierīci (ierīces atrašanās vietu var apzīmēt ar speciālu zīmi un uzrakstu “Elektroenerģijas atslēgšanas ierīce”).