Par Latvijas Būvniecības padomi

Latvijas Būvniecības padome ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības  līdzdalību būvniecības politikas izstrādē un īstenošanā. Padome atbilstoši sabiedrības interesēm:

 • sniedz Ekonomikas ministrijai un citām nozaru ministrijām priekšlikumus par normatīvo aktu, politikas plānošanas dokumentu, kā arī Eiropas Savienības  starptautisko tiesību aktu projektiem, kas skar būvniecības nozari;
 • informē sabiedrību par aktualitātēm būvniecības jomā un veicina būvniecības jautājumu integrēšanu nozaru politikā;
 • izskata sabiedrības pārstāvju iesniegtos priekšlikumus būvniecības procesa pilnveidošanai;
 • izstrādā priekšlikumus būvniecības nozares attīstīšanai, tai skaitā prioritāro jomu noteikšanai, būvspeciālistu profesionālās izglītības sistēmas pilnveidošanai un viņu kompetences paaugstināšanai.

Padomes sastāvs tiek mainīts reizi trijos gados, Padomes sastāvā ir pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības, kā arī ne vairāk 15 biedrību un nodibinājumu deleģēti pārstāvji. Jaunais Padomes sastāvs tika apstiprināts 2021.gada 22.novembrī (rīkojums Nr. 1-6.1/2021/145 Par Latvijas Būvniecības padomes personālsastāva apstiprināšanu). Šobrīd Padomē tiek pārstāvētas šādas ar būvniecību saistītās nevalstiskās organizācijas:

 • Latvijas ceļu būvētājs,
 • Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera,
 • Latvijas Ilgtspējīgas Būvniecības padome,
 • Latvijas būvinženieru savienība,
 • Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība,
 • Būvmateriālu ražotāju asociācija,
 • Būvniecības industrijas digitalizācijas asociācija,
 • Transportbūvju inženieru asociācija,
 • Latvijas Būvuzņēmēju apvienība,
 • Latvijas Ainavu arhitektu asociācija,
 • Latvijas Arhitektu savienība,
 • Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija,
 • Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija,
 • Latvijas Inženierkonsultantu asociācija,
 • Nekustamā īpašuma attīstītāju alianse.

Šobrīd Padomes priekšsēdētājs - Artis Dzirkalis (Biedrības “Latvijas Ilgtspējīgas Būvniecības padome” biedrs) un Padomes priekšsēdētāja vietnieks – Edijs Kupčs (Biedrības “Latvijas Būvuzņēmēju apvienība” vadītājs). Padomes sēdes ir atklātas un sēdes sasauc ne retāk kā reizi divos mēnešos.

Latvijas Būvniecības padomes sekretariāts
KONTAKTI:
Būvniecības politikas departaments
e-pasts: lbp@em.gov.lv