Statuss:
Īstenošanā

Start-Easy – Viedie rīki ātrai un vienkāršai biznesa uzsākšanai

 

2019. gada augustā Ekonomikas ministrija ir uzsākusi  Interreg Europe projekta  “Smart tools for quick and easy business start-up in Europe (Start-Easy) īstenošanu. Projektā ir apvienojušies pārstāvji no septiņām dažādām valstīm – Spānijas, Itālijas, Lietuvas, Polijas, Beļģijas, Francijas un Latvijas.

attatt

Jaunuzņēmumi to izveides un funkcionēšanas procesā ir atšķirīgi no ierastajām uzņēmējdarbības formām, kā rezultātā līdzi jāmainās arī valsts pārvaldes principiem attiecībās ar tiem. Līdz šim jaunuzņēmumi saskaras ar virkni birokrātisku izaicinājumu, kas apgrūtina to sekmīgu darbību. Pastāvošo situāciju ir iespējams novērst, radot jaunus valsts un uzņēmumu saskares modeļus, izstrādājot atbilstošus organizatoriskos risinājumus, tehnoloģiskos rīkus un juridiskos principus, tādējādi uzlabojot minētās jomas pārvaldības koordināciju dažādos līmeņos.

 

Projekta ietvaros ir paredzēts sasniegt sekojošus mērķus:

  • Uzlabot reģionālās attīstības politiku un valsts atbalsta programmu īstenošanu, īpaši attiecībā uz atbalsta instrumentiem, kas rada uzņēmējdarbības videi labvēlīgus apstākļus un veicina jaunuzņēmumu izaugsmi, apvienojot un integrējot “Think Small First” principus.
  • Uzlabot uzņēmējdarbības veicināšanas politikas vidi un izstrādāt viedus atbalsta rīkus, kas ļautu paātrināt un vienkāršot jaunuzņēmumu dibināšanu, tādējādi veicinot kopējo Eiropas konkurētspēju.
  • Mazināt birokrātiskos šķēršļus uzņēmumu dibināšanai, uzlabojot valsts pārvaldes sadarbību ar jaunuzņēmumiem, nodrošinot procesu digitalizāciju, kā arī ieviešot “one-stop shop” (vienas pieturas aģentūras)  un “once-only” (vienreizēja informācijas pieprasījuma) principus.


Projekta rezultātā Ekonomikas ministrijā tiks paplašināta profesionālā kompetence jautājumos par administratīvā sloga mazināšanu un jaunu dinamisku metožu izstrādi sadarbībai ar jaunuzņēmumiem.

Sadarbībā ar jaunuzņēmumus pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām, augstākās izglītības iestādēm, darba devēju pārstāvjiem un citām ietekmes pusēm, tiks veikta projekta dalībnieku valstīs pastāvošo jaunuzņēmumu  atbalsta rīku izvērtēšana. Jaunuzņēmumu atbalsta rīku darbības pilnveidošanai  un jaunu risinājumu radīšanai tiks organizētas reģionālās sanāksmes, pēc kurām tiks izstrādātas rekomendācijas un rīcības scenāriji rīcībpolitiku uzlabošanai.

 

Projekts Start-Easy tiek finansēts no Interreg Europe programmas finansējuma ar Eiropas Reģionālās Attīstības fonda atbalstu. Projekta kopējais budžets sastāda EUR 1,59 milj. euro. Projekta īstenošanas ilgums ir 42 mēneši, līdz 2023.gada 1.februārim.

 

Projekta aktivitātēm ir iespējams sekot projekta oficiālajā interneta vietnē https://www.interregeurope.eu/starteasy/ , kā arī Ekonomikas ministrijas mājaslapā.