Ekonomikas ministrija izstrādā normatīvos aktus un izstrādā un īsteno politiku jautājumos, kas saistīti ar patērētāju tiesību un interešu aizsardzību, ievērojot Latvijas tautsaimniecības intereses un Eiropas Savienības iekšējā tirgus prasības. Galvenā no institūcijām, kas uzrauga patērētāju tiesību regulējošo normatīvo aktu izpildi un sniedz palīdzību patērētāju strīdu risināšanā ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esošais Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (www.ptac.gov.lv)

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs uzrauga nepārtikas preču tirdzniecību, izņemot medicīnas preces, zāles, veterinārās zāles, farmaceitiskos produktus, kosmētiskos līdzekļus, veterinārfarmaceitiskos produktus, dzīvnieku kopšanas līdzekļus, sadzīvē lietojamās ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus, kā arī veic bīstamo iekārtu uzraudzību un negodīgas komercprakses un reklāmas uzraudzību, izņemot zāļu un veterināro zāļu jomu. Izskata patērētāju iesniegumus un sūdzības par patērētāju tiesību pārkāpumiem, sniedz bezmaksas konsultācijas patērētāju tiesību jautājumos.