Vairāki autori laika gaitā ir piedāvājuši neskaitāmas klastera jēdziena definīcijas. Viens no pirmajiem autoriem, kurš šo jēdzienu ir centies aprakstīt 20. gadsmita otrajā pusē ir Maikls Porters (Michael Porter). Laika gaitā jēdziena definīcija ir pilnveidota un viena no aktuālākajām autora piedāvātajām versijām, kas skaidro klastera būtību, ir šāda: "Klasteri ir savstarpēji saistītu uzņēmumu, specializētu piegādātāju, pakalpojumu sniedzēju, saistītu nozaru uzņēmumu un saistītu institūciju (universitāšu, aģentūru, tirdzniecības asociāciju u.c.) ģeogrāfiska koncentrācija. Šīs ģeogrāfiskās koncentrācijas ietvaros klastera pārstāvji sadarbojas, neskatoties uz savstarpēju konkurenci"1No konkrētās definīcijas izriet, ka klasteri neaprobežojas vien ar uzņēmumu sadarbību vienas nozares ietvaros - viens klasteris var ietvert sevī arī saistītos piegādātājus, pakalpojumu sniedzējus, universitātes un citas organizācijas. M. Portera definīcija saskan arī ar Eiropas Komisijas skaidrojumu par klastera jēdzienu, kas ir šāds: "Klasteri ir uzņēmumu un saistītu atbalstošu iestāžu kopums, kas cieši sadarbojas noteiktā apvidū (reģionā)"2.

Klasteru attīstības sekmēšanai Latvijā kopš 2012. gada īstenota valsts atbalsta programma. Laika posmā no 2012. – 2015. gadam atbalstīta 11 klasteru darbība, kopumā šim mērķim novirzot gandrīz 5,5 milj. EUR finansējumu. Attiecīgi no 2017. - 2020. gadam klasteru atbalstam ir novirzīti jau 6,2 milj EUR. "Klasteru programmas" ietvaros ir apstiprināti 14 projekti. 

attēls


1 Porter, M. (2000), "Location, competition, and economic development: localclusters in a global economy", Economic Development Quarterly, 14 No.1. pieejams

European Commsission, "EU Cluster Portal", pieejams