2022. gada 26. aprīlī Ministru kabinets apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādāto valsts pētījumu programmu ''Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma''.

Programmas ietvaros (no 2022. līdz 2024. gadam) plānots novirzīt līdz 12 milj. euro pētniecības organizācijām inovatīvu, komerciālas ievirzes pētījumu īstenošanai.

Programmas mērķis ir veicināt zinātnisko pētniecību un sekmēt tehnoloģiju pārnesi, inovatīvu un komercializējamu produktu un tehnoloģiju attīstību, atbilstoši industrijas pieprasījumam divās viedās specializācijas (RIS3) jomās: "Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija'' un ''Fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas''.

Programmā ir izvirzīti sekojoši uzdevumi:

  • RIS3 jomā ''Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija'' – terapijas pieejamības uzlabošana dzīvildzes un darbspējas pieaugumam, attīstot zāļu, to transportformu un vakcīnu ražošanas tehnoloģijas, īstenojot zāļvielu pārprofilēšanu un jaunu zāļu atklāšanu un attīstības pētījumus, kā arī identificējot jaunus biomarķierus un attīstot precīzijas medicīnas risinājumus;
  • RIS3 jomā ''Fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas'' – viedu optikas un materiālu, mikrofluīdikas, mikroelektronikas un sensoru, robotikas un nākotnes lietu interneta risinājumu attīstīšana.

Saskaņā ar 2022. gada konkursa rezultātiem, tika atbalstīti un šobrīd tiek īstenoti divi projekti ar īstenošanas periodu līdz 2024.gadam:

Projekta nosaukums Finansējuma apjoms Iesniedzējs Sadarbības partneri Projekta mērķis

''Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas un farmācija''

5,7 milj. euro

Latvijas Organiskās sintēzes institūts Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Universitāte, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Rīgas Tehniskā universitāte, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR'' Attīstīt valsts biomedicīnas pētniecības platformu, lai risinātu sabiedrības veselības problēmas RIS3 jomā ''Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas''

''Viedo materiālu, fotonikas, tehnoloģiju un inženierijas ekosistēma''

5,7 milj. euro Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Elektronikas un datorzinātņu institūts, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts Izveidot koprades pētniecības ekosistēmu, lai veicinātu attīstību RIS3 fotonikas, viedo materiālu, saistīto tehnoloģiju un inženiersistēmu nozarē, balstoties uz zinātniskiem atklājumiem un pētniecības komercializāciju Latvijā