attels

Atbalsta programma

Mērķis

Statuss un papildu informācija

Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai (3.1.1.5. pasākums)

Pasākuma pirmās atlases kārtas mērķis ir veicināt apstrādes rūpniecības komersantu paplašināšanos un jaunu komersantu veidošanos, atbalstot industriālo telpu izveidi reģionos.

Pasākuma otrās atlases kārtas mērķis ir veicināt tautsaimniecības nozarēs viedās specializācijas jomās vai apstrādes rūpniecībā darbojošos komersantu paplašināšanos un jaunu komersantu veidošanos, atbalstot ražošanas ēku izveidi reģionos.

Atbalstu sniedz Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.
Vairāk informācijas:
1.kārta un 2.kārta

Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators (3.1.1.6. pasākums) Pasākuma mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Latvijas reģionos, nodrošinot fiziskas personas (idejas autorus), kuri veic vai gatavojas veikt saimniecisko darbību, sīkos (mikro), mazos un vidējos komersantus ar uzņēmējdarbībai nepieciešamo vidi (telpām), konsultācijām, apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, ekspertu konsultācijām, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu komersantu darbības izmaksām (atbalsts komersantu pirmsinkubācijai un inkubācijai)

Atbalstu sniedz LIAA.
Vairāk informācijas.

 

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana (3.2.1.2. pasākums) Pasākuma mērķis ir sekmēt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un eksportspēju starptautiskajos tirgos, kā arī veicināt ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu un īstenot tūrisma attīstības valsts politiku.

Atbalstu sniedz LIAA.
Vairāk informācijas.

Akcelerācijas fondi (3.1.2.2. pasākums)

Akcelerācijas fondu mērķis ir sekmēt  saimnieciskās darbības veicēju attīstību un konkurētspēju, sniedzot akcelerācijas (t.i., veicināšanas, stimulēšanas, attīstīšanas, paātrināšanas) pakalpojumus un finansējumu uzņēmējdarbības projektiem, kas paredz tehnoloģiskos vai rūpnieciskos neizdošanās riskus.
Akcelerācijas fondu ietvaros pasākuma gala labuma guvēji ir komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības.

Atbalstu sniedz finanšu starpnieki:

  • Buildit Latvia;
  • Commercialization Reactor Fund;
  • Overkill Ventures.

Vairāk informācijas.

Sēklas un sākuma kapitāla fondi (3.1.2.1. pasākums) Sēklas un sākuma kapitāla fonda mērķis ir sekmēt komersantu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību izveidi, attīstību un konkurētspēju, sniedzot sēklas kapitāla, sākuma kapitāla ieguldījumu uzņēmējdarbības projektu īstenošanai.

Atbalstu sniedz finanšu starpnieks Expansion capital AIFP.
Vairāk informācijas.

Izaugsmes kapitāla fondi (3.1.2.1. pasākums) Izaugsmes kapitāla fonda mērķis ir sekmēt komersantu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību izveidi, attīstību un konkurētspēju, sniedzot  izaugsmes kapitāla ieguldījumu uzņēmējdarbības projektu īstenošanai.

Atbalstu sniedz finanšu starpnieki:

  • ZGI-4;
  • FlyCap Mezzanine Fund II.

Vairāk informācijas.

Paralēlie aizdevumi (3.1.1.2. pasākums) Pasākuma mērķis ir sekmēt saimnieciskās darbības veicēju attīstību un konkurētspēju, sniedzot finansējumu paralēlā aizdevuma veidā, izsniedzot aizdevumu kopā ar kredītiestādes, tās filiāles vai tās meitas sabiedrības finansējumu, kas paredzēts ilgtermiņa investīcijām.

Atbalstu sniedz Altum.
Vairāk informācijas.

Mikrokreditēšana un aizdevumi biznesa uzsācējiem (3.1.1.4. pasākums) Pasākuma mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos saimnieciskajā darbībā un palielināt saimnieciskās darbības veicēju iespēju saņemt finansiālo atbalstu saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai ar investīciju un apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem.

Atbalstu sniedz Altum.
Vairāk informācijas.

Aizdevumu garantijas (3.1.1.1. pasākums)

Aizdevumu garantiju mērķis ir nodrošināt finansējuma pieejamību uzņēmumu attīstībai, nodrošinot papildus nodrošinājumu (garantijas) komercbanku sniegtajiem finanšu pakalpojumiem.
Aizdevumu garantijas pieejamas  gan mikro, mazajam un vidējiem gan arī lielajiem saimnieciskās darbības veicējiem.

Atbalstu sniedz Altum.
Vairāk informācijas.

Eksporta kredītu garantijas Eksporta kredītu garantiju instrumenta mērķis ir nodrošināties pret ārvalstu darījumu partnera  maksātnespējas vai ilgstošas nemaksāšanas riskiem  atlikto maksājumu gadījumos, kā arī sniedz nodrošinājumu finansējuma saņemšanai.

Atbalstu sniedz Altum.
Vairāk informācijas.

Atbalsts MVU finansējuma piesaistei kapitāla tirgos (3.1.1.3. pasākums) Instrumenta mērķis ir nodrošināt atbalstu granta veidā MVU finansējuma piesaistei biržā, emitējot akcijas vai parāda vērstpapīrus.

Atbalstu sniedz CFLA.
Vairāk informācijas par 1.atlases kārtu.

Vairāk informācijas par 2. atlases kārtu.

Vairāk informācijas par 3.atlases kārtu.

Vairāk informācijas par 4.atlases kārtu.

Apgrozāmo līdzekļu un investīciju aizdevumi Nodrošināt finansējumu saimnieciskās darbības veicēju attīstībai, tādējādi veicinot Latvijas Republikas tautsaimniecības attīstību

Atbalstu sniedz Altum.
Vairāk informācijas.

Klasteru programma (3.2.1.1. pasākums) Pasākuma mērķis ir veicināt komersantu, pētniecības, izglītības un citu institūciju savstarpējo sadarbību, tādējādi palielinot eksporta apjomu un augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu īpatsvaru eksportā. Atbalstu sniedz CFLA.
Vairāk informācijas par 1.atlases kārtu.

 

Vairāk informācijas par atbalsta pasākumiem uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un eksporta veicināšanai lūdzam skatīt labsoflatvia.com

 

attels