AS "Latvenergo"

Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību

 

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem energoapgādes pakalpojumu sniedzējiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu.

(https://latvenergo.lv/lv/par-mums/isuma-par-koncernu)

 

Juridiskā adrese

Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 

Pamatkapitāla lielums

790 367 859 euro

Valsts līdzdalības apmērs

100% 

Valde

 

Valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste (no 03.01.2022. uz 5 gadu termiņu)

Valdes loceklis Guntars Baļčūns (no 16.11.2020. uz 5 gadu termiņu)

Valdes loceklis Kaspars Cikmačs (no 25.09.2020. uz 5 gadu termiņu)

Valdes loceklis Dmitrijs Juskovecs (no 03.01.2022. uz 5 gadu termiņu)

Valdes loceklis Harijs Teteris (no 03.01.2022. uz 5 gadu termiņu)

Padome

Ivars Golsts, padomes priekšsēdētājs

Kaspars Rokens, padomes priekšsēdētāja vietnieks

Aigars Laizāns, padomes loceklis

Toms Siliņš, padomes loceklis

Gundars Ruža, padomes loceklis

Visiem padomes locekļiem pilnvaru termiņš - no 11.06.2020. uz 5 gadu termiņu

Mājaslapas adrese

www.latvenergo.lv 

Valsts līdzdalības pamatojums

 • Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 17.panta pirmajā daļā un Enerģētikas likuma 20.1pantā noteikts, ka AS „Latvenergo” un šīs sabiedrības akcijas nedrīkst privatizēt vai atsavināt.
   
 • Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.panta pirmo daļu uz AS „Latvenergo” nav attiecināma šajā likumā noteiktā prasība par valsts līdzdalības regulāru pārvērtēšanu, jo šo prasību nepiemēro, ja likumā ir noteikts, ka attiecīgās kapitālsabiedrības akcijas nav atsavināmas.
 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7. pantu, ir noteikts akciju sabiedrības "Latvenergo" vispārējais stratēģiskais mērķis - sekmēt klimatneitrālas Latvijas konkurētspēju un izaugsmi un palielināt Latvenergo koncerna vērtību mājas tirgū Baltijā un ārpus tā, ilgtspējīgi, inovatīvi un ekonomiski pamatoti attīstot un nodrošinot preces un pakalpojumus enerģijas un ar to saistītu biznesu vērtību ķēdēs un efektīvi pārvaldot valsts attīstībai un drošībai stratēģiski nozīmīgus resursus un infrastruktūru.” (Ministru kabineta 2021.gada 9.novembra rīkojums Nr. 802 “Par akciju sabiedrības "Latvenergo" vispārējo stratēģisko mērķi”)

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

 • 100% SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs”

Veic elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšanu, pildot publiskā tirgotāja funkcijas. Šī kapitālsabiedrība tika dibināta, ņemot vērā grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā, jo līdz ar elektroenerģijas tirgus pilnīgu atvēršanu, nepieciešams nodalīt elektroenerģijas publiskā tirgotāja pienākumus no AS „Latvenergo” pamatdarbības – elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas un tirdzniecības.

www.eptirgotajs.lv
 

 • 100% AS „Sadales tīkls”

AS "Sadales tīkls” nodrošina elektroenerģijas sadali. Juridiski patstāvīgu darbību AS "Sadales tīkls" sāka 2007. gada 1. jūlijā, Latvijai pildot Eiropas Savienības direktīvu prasības, kas paredzēja pakāpenisku elektroenerģijas tirgus liberalizāciju. AS "Latvenergo" restrukturizācijas gaitā tika juridiski nodalīti elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmas operatori.

www.sadalestikls.lv

 

 • 100% OU „Elekrum Eesti”

(Reģistrēta Igaunijas Republikā)

Nodarbojas ar elektroenerģijas pārdošanu Igaunijā.

www.elektrum.ee

 

 • 100% UAB „Elektrum Lietuva” (Reģistrēta Lietuvas Republikā)

Nodarbojas ar elektroenerģijas pārdošanu Lietuvā.

www.elektrum.lt

 

 • 51% SIA „Liepājas Enerģija”

Nodrošina siltumenerģijas ražošanu un piegādes pakalpojumus Liepājas pilsētā.

www.liepajasenergija.lv

 

 • 46.2963 % AS „Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds”

AS „Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds” ir  privātais pensiju fonds, kura akcionāri ir darba devēji. Tā galvenais darbības virziens ir pensiju finansēšana.

www.pensiju-fonds.lv

 

 • 0,005% AS „Rīgas siltums”

AS „Rīgas Siltums” veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi.

www.rs.lv

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pilda valsts kā akcionāra (dalībnieka) funkcijas kapitālsabiedrībā)

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs.

Kapitālsabiedrības finanšu rādītāji un veiktie maksājumi valsts budžetā (euro)

Apstiprinātais pārskats par 2021. gadu.

2022.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes:  70 160 000 euro.

Apstiprinātais pārskats par 2020.gadu.

2021.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes:  98 246 250 euro.

Apstiprinātais pārskats par 2019.gadu.

2020.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes:  127 070 731.00 euro.

Apstiprinātais pārskats par 2018.gadu.

2019.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes:  132 936 416 .00 euro.