Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību

latvenergo

Latvenergo koncerns (turpmāk arī koncerns) ir viens no lielākajiem energoapgādes pakalpojumu sniedzējiem un līderis zaļās elektroenerģijas ražošanā Baltijā. Latvenergo koncerna darbība aptver elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību, ar elektroenerģijas patēriņu un energoefektivitāti saistītu produktu un pakalpojumu tirdzniecību, kā arī elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu.

Latvenergo koncerna mātessabiedrība AS “Latvenergo” ir energoapgādes pakalpojumu sniedzēja, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, kā arī ar dabasgāzes un ar elektroenerģijas patēriņu un energoefektivitāti saistītu produktu un pakalpojumu tirdzniecību.

Latvenergo koncernā ietilpst 13 meitas sabiedrības:

 • AS “Sadales tīkls” (100%);
 • SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” (100%);
 • Elektrum Eesti OU (100%) un tās 2 meitas sabiedrības - SIA “Elektrum Latvija” (100%) un Energiaturu Võrguehitus OÜ (100%); 
 • Elektrum Lietuva, UAB (100%);
 • SIA “SP enerģija” (100%);
 • SIA “Ķeguma SES” (100%);
 • SIA “Skultes SES” (100%);
 • SIA “Rūjienas SES” (100%);
 • SIA “Bauskas SES” (100%);
 • SIA “Elejas SES” (100%);
 • SIA “Krāslavas SES” (100%);
 • SIA “Liepājas enerģija” (51%);
 • SIA “Latvijas vēja parki” (100 %).

AS “Latvenergo” un tās meitas sabiedrības – AS “Sadales tīkls” un SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” ar kopējo 48,15 % līdzdalības daļu ir akcionāri arī AS “Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds” (AS “Latvenergo” ar 46,30 % līdzdalības daļu), kas veic fiksēto iemaksu pensiju plānu pārvaldīšanu Latvijā.

Latvenergo koncerna darbība ir organizēta divos darbības segmentos:

 • ražošana un tirdzniecība;
 • sadale.

Ražošanas un tirdzniecības segments ietver elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu, ko nodrošina koncerna sabiedrības AS “Latvenergo” un SIA “Liepājas enerģija”, elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecību, ieskaitot vairumtirdzniecību, ko veic AS “Latvenergo”, Elektrum Eesti  OÜ (ieskaitot tās meitassabiedrību – Energiaturu Võrguehitus OÜ) un Elektrum Lietuva, UAB Baltijas reģionā, vēja parku attīstību, ko nodrošina SIA “Latvijas vēja parki”, kā arī elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšanu, ko nodrošina SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs”.

Sadales segmenta darbību raksturo elektroenerģijas sadales pakalpojumu nodrošināšana Latvijā, ko realizē meitassabiedrība AS “Sadales tīkls”, lielākais sadales sistēmas operators Latvijā.

Latvenergo

Juridiskā adrese

Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 

Pamatkapitāla lielums

790 367 859 euro

Valsts līdzdalības apmērs

100% 

Valde

 

Valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste (no 03.01.2022. uz 5 gadu termiņu)

Valdes loceklis Guntars Baļčūns (no 16.11.2020. uz 5 gadu termiņu)

Valdes loceklis Dmitrijs Juskovecs (no 03.01.2022. uz 5 gadu termiņu)

Valdes loceklis Harijs Teteris (no 03.01.2022. uz 5 gadu termiņu)

Valdes locekle Ilvija Boreiko (no 30.01.2024. uz laiku līdz tiks ievēlēts valdes loceklis/-e konkursa kārtībā)

Padome

Aigars Laizāns, padomes priekšsēdētājs

Kaspars Rokens, padomes priekšsēdētāja vietnieks

Toms Siliņš, padomes loceklis

Gundars Ruža, padomes loceklis

Visiem padomes locekļiem pilnvaru termiņš - no 11.06.2020. uz 5 gadu termiņu

Mājaslapas adrese

www.latvenergo.lv 

Valsts līdzdalības pamatojums

 • Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 17.panta pirmajā daļā un Enerģētikas likuma 20.1pantā noteikts, ka AS „Latvenergo” un šīs sabiedrības akcijas nedrīkst privatizēt vai atsavināt.
 • Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.panta pirmo daļu uz AS „Latvenergo” nav attiecināma šajā likumā noteiktā prasība par valsts līdzdalības regulāru pārvērtēšanu, jo šo prasību nepiemēro, ja likumā ir noteikts, ka attiecīgās kapitālsabiedrības akcijas nav atsavināmas.
 • Akciju sabiedrības "Latvenergo" vispārējais stratēģiskais mērķis - sekmēt klimatneitrālas Latvijas konkurētspēju un izaugsmi un palielināt Latvenergo koncerna vērtību mājas tirgū Baltijā un ārpus tā, ilgtspējīgi, inovatīvi un ekonomiski pamatoti attīstot un nodrošinot preces un pakalpojumus enerģijas un ar to saistītu biznesu vērtību ķēdēs un efektīvi pārvaldot valsts attīstībai un drošībai stratēģiski nozīmīgus resursus un infrastruktūru.” (Ministru kabineta 2021.gada 9.novembra rīkojums Nr. 802 “Par akciju sabiedrības "Latvenergo" vispārējo stratēģisko mērķi”)

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

 • 100% SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs”

SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs” veic elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšanu, pildot publiskā tirgotāja funkcijas.

www.eptirgotajs.lv
 

 • 100% AS „Sadales tīkls”

AS "Sadales tīkls" ir licencēts elektroenerģijas sadales sistēmas operators, kas nodrošina elektroenerģijas sadales pakalpojumu, sadales elektrotīkla uzturēšanu un attīstību licencē noteiktajā darbības zonā. AS "Sadales tīkls" pamatdarbība notiek regulētā vidē, kurā pakalpojumu regulēšanu un darbības vides uzraudzību veic Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. AS "Sadales tīkls" pārvaldītais sadales elektrotīkls ir stratēģiskas nozīmes infrastruktūras objekts, kura darbības kvalitāte un jaudu pieejamība ir būtisks faktors tautsaimniecības izaugsmes nodrošināšanai un mūsdienīgu pakalpojumu pieejamībai Latvijas sabiedrībai.

www.sadalestikls.lv

 • 100% OU „Elekrum Eesti”

(Reģistrēta Igaunijā)

Nodarbojas ar elektroenerģijas pārdošanu Igaunijā.

www.elektrum.ee

 • 100% UAB „Elektrum Lietuva” (Reģistrēta Lietuvas Republikā)

Nodarbojas ar elektroenerģijas pārdošanu Lietuvā.

www.elektrum.lt

 • SIA “SP enerģija” (100%);
 • SIA “Ķeguma SES” (100%);
 • SIA “Skultes SES” (100%);
 • SIA “Rūjienas SES” (100%);
 • SIA “Bauskas SES” (100%);
 • SIA “Elejas SES” (100%);
 • SIA “Krāslavas SES” (100%);

Atjaunīgo resursu enerģijas ražošana - saules enerģijas staciju projekti

 • SIA “Latvijas vēja parki” (80 %)

SIA “Latvijas vēja parki” vispārējais stratēģiskais mērķis ir īstenot stratēģiski svarīgu vēja parku projektus Latvijas Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2021.–2030. gadam iekļauto mērķu sasniegšanai un turpmākai virzībai uz klimatneitralitātes sasniegšanu, veicinot enerģētiskās neatkarības nodrošināšanu.

https://vejaparki.lv/lv

 • 51% SIA „Liepājas Enerģija”

Nodrošina siltumenerģijas ražošanu un piegādes pakalpojumus Liepājas pilsētā.

www.liepajasenergija.lv

 • 46.2963 % AS „Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds”

AS „Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds” ir Latvijas 3.līmeņa pensiju fonds, kurā uzkrājumus nākotnei var veikt akcionāru uzņēmumu darbinieki (pensiju plāna dalībnieki). 

www.pensiju-fonds.lv

 • 0,00508% AS „Rīgas siltums”

AS „Rīgas Siltums” ir galvenais siltumenerģijas piegādātājs Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi.

www.rs.lv

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pilda valsts kā akcionāra (dalībnieka) funkcijas kapitālsabiedrībā)

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs.

Kapitālsabiedrības finanšu rādītāji un veiktie maksājumi valsts budžetā (euro)

Apstiprinātais pārskats par 2022. gadu.

2023.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes: 152 538 867 euro jeb 72,9%.

Apstiprinātais pārskats par 2021. gadu.

2022.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes:  70 160 000 euro.

Apstiprinātais pārskats par 2020.gadu.

2021.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes:  98 246 250 euro.

Apstiprinātais pārskats par 2019.gadu.

2020.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes:  127 070 731.00 euro.

Apstiprinātais pārskats par 2018.gadu.

2019.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes:  132 936 416 .00 euro.

Darbības rezultāti

Finanšu pārskati