Latvijas Būvniecības padome ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības  līdzdalību būvniecības politikas izstrādē un īstenošanā. Padome atbilstoši sabiedrības interesēm sniedz Ekonomikas ministrijai un citām nozaru ministrijām priekšlikumus par normatīvo aktu, politikas plānošanas dokumentu, kā arī Eiropas Savienības  starptautisko tiesību aktu projektiem, kas skar būvniecības nozari. Padome  informē sabiedrību par aktualitātēm būvniecības jomā un veicina būvniecības jautājumu integrēšanu nozaru politikā, izskata sabiedrības pārstāvju iesniegtos priekšlikumus būvniecības procesa pilnveidošanai.

Padomes sastāvā ir pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības, kā arī ne vairāk kā 15 biedrību un nodibinājumu deleģēti pārstāvji. Padomes sastāvs tiek atjaunots katru gadu. Biedrības un nodibinājumi, kuru statūtos noteiktais darbības mērķis ir būvniecības vai ar būvniecību saistīto profesionālo pakalpojumu attīstība vai laba pārvaldība, patērētāju tiesības un ētikas normu ievērošana, var deleģēt savu pārstāvi darbam padomē reizi trijos gados līdz 1. novembrim. (Nākamā pieteikšanās darbam Latvijas Būvniecības padomē, kad padomes sastāvs tiks atjaunots, līdz 2021.gada 1.novembrim)

Šobrīd Padomes priekšsēdētājs - Artis Dzirkalis (Biedrības “Latvijas Ilgtspējīgas Būvniecības padome” biedrs) un Padomes priekšsēdētāja vietnieks – Edijs Kupčs (Biedrības “Latvijas Būvuzņēmēju apvienība” vadītājs).

Padomes locekļu personālsastāvu apstiprina ekonomikas ministrs.

Padomes sastāvs:

Ilze Beināre- Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece būvniecības un mājokļu politikas jautājumos;

Andris Bērziņš- Biedrības “Latvijas ceļu būvētājs” valdes priekšsēdētājs;

Guntis Āboliņš-Āboltiņš- Biedrības “Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera” Būvniecības komitejas vadītājs;

Artis Dzirkalis- Biedrības “Latvijas Ilgtspējīgas Būvniecības padome” biedrs;

Raimonds Eizenšmits- Biedrības “Latvijas būvinženieru savienība” valdes priekšsēdētājs;

Līga Gaile- Izglītības un zinātnes ministrijas izvirzīta pārstāve, Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvmehānikas katedras vadītāja;

Dainis Ģēģers- Biedrības “Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” valdes loceklis Būvspeciālistu sertificēšanas centra vadītājs;

Leonīds Jākobsons- Biedrības “Būvmateriālu ražotāju asociācija” izpilddirektors;

Didzis Jēriņš- Biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” izvirzīts pārstāvis, Liepājas pilsētas izpilddirektora vietnieku būvniecības jautājumos;

Jānis Kreicis- Biedrības “Būvniecības industrijas digitalizācijas asociācija” valdes loceklis;

Juris Laicāns- Biedrības “Latvijas Inženierkonsultantu asociācija” valdes priekšsēdētāja vietnieks;

Mārtiņš Liepiņš- Biedrības “Transportbūvju inženieru asociācija” valdes priekšsēdētājs;

Edijs Kupčs- Biedrības “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” vadītājs;

Indra Purs- BiedrībasLatvijas Ainavu arhitektu asociācija” valdes locekle;

Ervīns Timofējevs- Biedrības “Latvijas Arhitektu savienība” biedrs;

Normunds Tirāns- Biedrības “Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija” valdes priekšsēdētājs;

Ilma Valdmane- Vides un reģionālās attīstības ministrija, Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departamenta Telpiskās plānošanas politikas nodaļas eksperte;

Ivars Zariņš- Biedrības “Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija” izpilddirektors;

Ints Dālderis- Biedrības “Nekustamā īpašuma attīstītāju alianse” valdes priekšsēdētājs;

Tālivaldis Vectirāns- Satiksmes ministrijas Autoceļu infrastruktūras departamenta direktors.

Latvijas Būvniecības padomes sekretariāts

KONTAKTI:

e-pasts: LBP@em.gov.lv