Programmas nosaukums

Finansējums, EUR

Atbalsta veids

Plānotais termiņš, kad faktiski pieejams atbalsts uzņēmumiem

Atbalsts digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei Ministru kabineta 2022. gada 13. septembra noteikumi Nr. 577

10 000 000

Grants/nefinanšu atbalsts

2023. gada februāris

Atbalsts uzņēmējdarbības procesu digitalizācijai Ministru kabineta 2023. gada 10. janvāra noteikumi Nr. 10

40 140 000

Grants

2023. gada februāris

Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumi Nr. 421

45 143 000

Aizdevums ar kapitāla atlaidi

2023. gada februāris

Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība
Ministru kabineta 2023. gada 12. septembra noteikumi Nr. 529

20 000 000

Grants/nefinanšu atbalsts

2024.gada jūnijs

Kompetences centri Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumi Nr. 418

25 000 000

Grants

2022.gada decembris

Sadarbības tīklu programma Ministru kabineta 2023. gada 24. oktobra noteikumi Nr. 609

5 248 431

Grants/nefinanšu atbalsts

2024. gada aprīlis

Atbalsts Eiropai svarīgo kopīgo interešu projektiem Ministru kabineta 2024. gada 20. februāra noteikumi Nr. 116

31 000 000

Grants

2024. gada maijs

Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā Ministru kabineta 2024. gada 9. janvāra noteikumi Nr. 32

47 663 651

Grants

2024. gada maijs

Atbalsts jaunu digitālo produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā Ministru kabineta 2024. gada 9. janvāra noteikumi Nr. 34

24 300 000

Grants

2024. gada maijs

Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde Ministru kabineta 2024. gada 9. janvāra noteikumi Nr. 33

40 000 000

Grants

2024. gada maijs

Atbalsts zemas īres maksas mājokļu būvniecībai reģionos Ministru kabineta 2022.gada 14.jūlija noteikumi Nr.459

51 900 000

 

Aizdevums ar kapitāla atlaidi

2022.gada novembris

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 460

57 282 000

Aizdevums ar kapitāla atlaidi

2022. gada decembris

Atjaunojamie energoresursi un energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumi Nr. 594

80 586 000

Aizdevums ar kapitāla atlaidi

2022. gada novembris

Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās Ministru kabineta 2023. gada 8. augusta noteikumi Nr. 443

28 735 222

Grants

2023. gada augusts

Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija Ministru kabineta 2022. gada 15. novembra noteikumi Nr. 726

80 000 00

Grants

2022. gada decembris

Programmas nosaukums

Finansējums, EUR

Atbalsta veids

Plānotais termiņš, kad faktiski pieejams atbalsts uzņēmumiem

 

Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai Ministru kabineta 2023.gada 13.jūlija noteikumi Nr.407

85 249 026

Grants/nefinanšu atbalsts

2023. gada novembris – eksporta veicināšana

2024. gada 1. janvāris – inovāciju motivācijas atbalsts

2024. gada aprīlis – biznesa inkubācijas atbalsts

 

Tūrisma produktu attīstības programma Ministru kabineta 2023.gada 22.augusta noteikumi Nr. 473

6 439 834

Grants/nefinanšu atbalsts

2023. gada decembris

 

Uzņēmuma atbalsts dalībai kapitāla tirgū  Ministru kabineta 2023.gada 17.oktobra noteikumi Nr. 597

1 973 896

Grants

2024.gada augusts/septembris

 

Iespējkapitāla ieguldījumi Ministru kabineta 2023.gada 15.augusta noteikumi Nr. 463

91 786 124

Ieguldījums

2024.gada janvāris

 

Starta un izaugsmes aizdevumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija Noteikumi Nr. 328

15 662 858

Aizdevums

2023. gada novembris

 

Atbalsts produktivitātes veicināšanai - Ministru kabineta 2009. gada noteikumi Nr.1065 “Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai”

15 662 858

Aizdevums

2023.gada decembris

 

Garantijas, Portfeļgarantijas pilna cikla uzņēmējdarbībai Ministru kabineta 2020.gada 16.jūnija noteikumi Nr.383 

Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra noteikumi Nr.537

39 477 903

Garantija

2023.gada novembris

 

Produktivitātes aizdevumi inovācijai (23-TA-2315)

68 237 555

Aizdevums ar kapitāla atlaidi

2024. gada III.ceturksnis

 

Atbalsts nozaru vajadzībās balstītai uzņēmēju izglītībai Ministru kabineta 2024.gada 25.jūnija noteikumi Nr. 413

14 508 130

Grants/nefinanšu atbalsts

2024.gada novembris

 

Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai Ministru kabineta 2023. gada 7. novembra noteikumi Nr. 644

26 548 890

Grants/nefinanšu atbalsts

2024. gada aprīlis

 

RIS3 pārvaldība (23-TA-2071)

6 127 804

Grants/nefinanšu atbalsts

2024.gada novembris

 

Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai (sadarbības tīkli) (23-TA-2461)

11 611 149

Grants/nefinanšu atbalsts

2025. gada I ceturksnis

 

Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai (inovāciju klasteri) (23-TA-2014)

32 501 749

Grants

2024. gada IV ceturksnis

 

Atbalsts jaunu darba vietu radīšanai uz eksportu orientētiem komersantiem

30 140 237

Aizdevums ar kapitālā atlaidi

2024. gada IV ceturksnis

 

Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā (24-TA-642)

27 613 228

Grants/nefinanšu atbalsts

2025. gada II pusgads

Atbalsts sociālo mājokļu atjaunošanai un jaunu sociālo mājokļu būvniecībai  Ministru kabineta 2023. gada 19. septembra noteikumi Nr. 538
 

60 900 000

Grants

1. kārta – 2023. gada IV cet., 2. kārta – pēc EK lēmuma par DP grozījumu akcepta (~ 2025. gada I. cet.)

Dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošana

173 218 155

Aizdevums ar kapitāla atlaidi

2024. gada

IV ceturksnis

Atjaunojamie energoresursi un energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā

43 500 000

Aizdevums ar kapitāla atlaidi

2024.gada decembris

Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās (24-TA-1380)

101 696 160

Grants

2024.gada augusts

 

Valsts iestāžu  infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošana (24-TA-1380)

13 050 000

Grants

2024.gadaaugusts

 

Energoefektivitāti veicinoši pasākumi kultūras infrastruktūrā

34 800 000

Grants

2024.gada decembris

 

Uzņēmējdarbības “zaļināšanas” - atjaunojamie energoresursi un energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā

41 528 059

 

Aizdevums ar kapitāla atlaidi

2024.gada decembris

Programmas nosaukums

Finansējums, EUR

Atbalsta veids

Plānotais termiņš, kad faktiski pieejams atbalsts uzņēmumiem

Ukrainas aizdevumi Ministru kabineta 2022. gada 14.jūnija noteikumi Nr. 349

16 500 000

Aizdevumi

2022.gads

Īstermiņa eksporta kredīta garantijas Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumi Nr.866

5 690 000

Garantijas

2017.gads

Mikro un starta aizdevumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumi Nr.328

 

27 500 000

Aizdevumi

2016.gads

MVU aizdevumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumi Nr.1065

 

2 400 000

Aizdevumi

2009.gads

Investīciju fonds Ministru kabineta 2021. gada 6.jūlija  noteikumi Nr. 503

282 565 000

Aizdevumi ar kapitāla atlaidi

2022.gads

Garantijas konkurētspējas uzlabošanai Ministru kabineta 2020.gada 16.jūnija noteikumi Nr.383

60 813 476

Garantijas

2020.gads

Portfeļgarantijas Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra noteikumi Nr.537

14 300 000

Garantijas

2017.gads