Ekonomikas ministrijas kompetencē esošie ES tiesību aktu priekšlikumi, par kuriem var sniegt viedokli:

  • 2022. gada 19. septembrī tika publicēts Vienotā tirgus ārkārtas instrumenta (Single Market Emergency Instrument) priekšlikums. Tas aptver arī Omnibusa direktīvu un Omnibusa regulu, kas paredz veikt izmaiņas nozaru produktu regulējumā attiecībā uz atbilstības novērtēšanu, standartu izstrādi un tirgus uzraudzību, kurus varētu skart ārkārtas krīzes pasākumi. 2023. gada 7. jūnijā un 11. oktobrī tika apstiprināti mandāti trīspusējām sarunām ar Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamentu. 2024. gada 1. februārī trīspusējās sarunās starp ES Padomi, Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamentu ir panākta pagaidu vienošanās par priekšlikumu gala tekstiem. Sarunu rezultātā priekšlikuma nosaukums ir mainīts uz Internal Market Emergency and Resilience Act (IMERA).
  • 2022. gada 14. septembrī tika publicēts Regulas priekšlikums par tādu produktu aizliegšanu, kas izgatavoti, izmantojot piespiedu darbu. 2024. gada 4. martā ir panākta pagaidu vienošanās ar Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamentu par priekšlikuma gala tekstu.
  • 2024. gada 24. janvārī tika publicēts priekšlikums Regulai par ārvalstu ieguldījumu izvērtēšanu ES. Tas paredz pārskatīt mehānismus ārvalstu tiešo ieguldījumu izvērtēšanai ES. Dotajā brīdī priekšlikums tiek skatīts ES Padomes darba grupā. 
  • 2022.gada 28.septembrī tika publicēts Produktatbildības direktīvas priekšlikums. Tas aizstās pašlaik spēkā esošo Direktīvu 85/374/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz atbildību par produktiem ar trūkumiem un nodrošinās, ka noteikumi par atbildību atspoguļo digitālā laikmeta un aprites ekonomikas produktu būtību un radīto risku. Ar priekšlikumu cietušajām personām ir plānots atvieglot pierādīšanas pienākumu sarežģītās lietās un mazināt ierobežojumus prasību celšanai, vienlaikus panākot taisnīgu līdzsvaru starp ražotāju, cietušo personu un patērētāju vispārējām leģitīmām interesēm. 2023. gada 14. jūnijā ES Padome apstiprināja mandātu trīspusējo sarunu sākšanai ar Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamentu. 2023. gada 14. decembrī trīspusējās sarunās ir panākta pagaidu politiskā vienošanās.
  • 2023.gada 22.martā tika publicēts Produktu remontējamības direktīvas priekšlikums, kura mērķis ir palielināt patērētāju iegādātu defektīvu preču remonta iespējas gan juridiskās garantijas laikā, gan pēc tās. Priekšlikums paredz nodrošināt, ka patērētājiem ir iespējas vienkāršāk un lētāk salabot remontējamas preces arī pēc garantijas termiņa beigām vai kad prece vairs nedarbojas nolietojuma dēļ, nevis izvēlēties to nomainīt pret jaunu. 2024. gada 1. februārī trīspusējās sarunās starp ES Padomi, Eiropas Parlamentu un Eiropas Komisiju ir panākta pagaidu politiskā vienošanās.
  • 2023.gada aprīlī tika publicēts "Zaļuma" norāžu direktīvas priekšlikums, kas paredz konkrētākus noteikumus un papildina 2022. gadā ierosinātās izmaiņas Negodīgas komercprakses direktīvā. Minētais priekšlikums paredz, ka uzņēmumiem, kuri saviem ražojumiem vai pakalpojumiem izmanto "zaļuma norādi", būs jāievēro minimālās normas attiecībā uz to, kā tie šādas norādes pamato un sniedz. 2024. gada 17. jūnijā tika apstiprināta ES Padomes vispārējā pieeja (mandāts) trīspusējo sarunu sākšanai ar Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamentu.
  • 2023.gada 28.jūlijā tika publicēts Regulas priekšlikums par rotaļlietu drošumu un ar ko atceļ Direktīvu 2009/48/EK. Priekšlikums paredz rotaļlietu drošuma prasību paplašināšanu, nosakot, ka vielas, kas tiek iekļautas viskaitīgāko vielu klasifikācijā, tiktu automātiski aizliegtas iekļaušanai rotaļlietās bez nepieciešamības izvērtēt konkrētos riskus, ko tās varētu radīt bērniem. Tāpat, vērtējot rotaļlietu drošumu, būtu jāņem vērā iespējamie riski bērnu garīgajai veselībai un kognitīvai attīstībai. 2024.gada 15.maijā ES Padome apstiprināja vispārējo pieeju (mandātu) trīspusējo sarunu sākšanai ar Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamentu.
  • 2023.gada 17.oktobrī tika publicēts Direktīvas priekšlikums par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu (ADR) un Regulas priekšlikums, attiecībā uz Eiropas Strīdu izšķiršanas tiešsaistē (SIT) platformas darbības pārtraukšanu (ODR). Dotajā brīdī priekšlikumi tiek skatīti ES Padomes darba grupā.
  • 2022. gada 30. martā tika publicēts Būvizstrādājumu regulas priekšlikums. Tā mērķis ir izveidot labi funkcionējošu būvizstrādājumu vienoto tirgu, veicinot arī zaļās un digitālās pārkārtošanās mērķu sasniegšanu. 2023. gada 30. jūnijā ES Padome apstiprināja vispārējo nostāju. 2023. gada 14. decembrī trīspusējās sarunās ir panākta pagaidu politiskā vienošanās.