inovacijas_lv1

Ekonomikas izaugsmes neatņemama sastāvdaļa ir inovāciju attīstība un tehnoloģisko spēju pilnveidošana. Latvijai kā valstij ar mazu un atvērtu ekonomiku, konkurētspējas priekšrocības ir jābalsta galvenokārt uz inovācijām, tehnoloģiskajiem faktoriem un produktivitātes paaugstināšanu. Inovatīvās darbības attīstīšana visās tautsaimniecības jomās un nozarēs ir priekšnoteikums valsts tautsaimniecības transformācijai par labu zināšanu ekonomikas modelim. “Latvijas produktivitātes ziņojumā 2022” (LPZ2022) atzīts, ka vienīgais ceļš, kā balstīt ekonomikas izaugsmi, ir nopietna fokusēšanās uz inovācijām un ieguldījumiem konkurētspējīgos inovatīvajos projektos, ceļot gan valsts, gan uzņēmumu finansējumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 22.septembra noteikumiem Nr.588 „Ekonomikas ministrijas nolikums”, Ekonomikas ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde industrijas un pakalpojumu politikas, uzņēmējdarbības politikas un tūrisma politikas jomā, kuras funkcijās un kompetencē ietilpst inovācijas attīstības politikas izstrāde, organizēšana un koordinēšana.

Galvenās valsts prioritātes, rīcības virzieni un aktivitāšu līmeņa pasākumi, kas vērsti uz rūpniecības attīstīšanu, finanšu pieejamības, inovācijas un eksporta veicināšanu, kā arī uzņēmējdarbības vides pilnveidošanu, ir ietverti Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam (apstiprinātas ar MK 2021. gada 16. februāra rīkojumu Nr. 93 „Par Nacionālās industriālās politikas attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam”). Latvijas Nacionālās industriālās politikas ietvarā INOVĀCIJA un inovācijas kapacitātes paaugstināšana ir viens no galvenajiem virzieniem, lai uzlabotu Latvijas rūpniecības nozaru konkurētspēju un paaugstinātu produktivitātes un eksporta apjomus. Pamatnostādnēs izvirzīti 12 uzdevumi Latvijas inovācijas sistēmas attīstībai, tai skaitā sekmēt privātā un publiskā sektora investīcijas pētniecībā, attīstībā un inovācijās, veicināt valsts lielo uzņēmumu inovāciju ekosistēmu, nodrošināt tiesiskā regulējuma izveidi pilotteritoriju, jeb inovāciju zonu ierīkošanai u.c.

Vienlaikus inovācijas politikas mērķi un rīcības virzieni noteikti arī Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam (apstiprinātas ar MK 2021.gada 14.aprīļa rīkojumu Nr.246 „Par Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam”).


Pētniecība un attīstība (P&A)

2024. gada 28. martā Ekonomikas ministrija, sadarbībā ar Centrālo statistikas pārvaldi un SIA "Latvijas Mobilais Telefons" rīkoja tiešsaistes semināru "Pētniecības un attīstības (P&A) darbu identificēšana uzņēmumā un ziņošana statistikas vajadzībām", kurā uzņēmējiem un citiem interesentiem tika sniegts ieskats P&A uzskaitē statistikā, kā arī SIA "Latvijas Mobilais Telefons" dalījās pieredzē ar P&A darbu identificēšanu uzņēmumā.

Tiešsaistes semināra prezentācijas: