Uzņēmējdarbības vides kvalitāte ir viens no priekšnosacījumiem Latvijas tautsaimniecības konkurētspējīgai attīstībai – jo labākus apstākļus valsts spēj radīt uzņēmējiem jo lielākas investīcijas var sagaidīt tautsaimniecībā, kas savukārt nozīmē jaunu darba vietu rašanos un labklājību iedzīvotājiem.

Kopš 1999.gada tiek sagatavots un MK tiek apstiprināts ikgadējais Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāns, kas paredz uzņēmējdarbības regulējošo normatīvo aktu un valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu pilnveidošanu, tādējādi veidojot konkurētspējīgu Latvijas uzņēmējdarbības vidi arī pasaules mērogā.

Lai nodrošinātu arvien labākas Latvijas pozīcijas starptautiskajos reitingos, viens no informācijas avotiem Plāna izstrādē ir attiecīgo reitingu analīze. Latvijas pozīcijas pacelšana attiecīgajos reitingos nav primāra, taču izstrādājot Plāna pasākumus tiek ņemta vērā to ietekme uz starptautiskajiem reitingiem, piemēram, Globālais Inovācijas indekss, Ekonomiskās brīvības indekss u.c.

Plāna mērķis ir nemainīgs: „vienkārši un kvalitatīvi pakalpojumi uzņēmējdarbībā: vairāk e-pakalpojumu” un tajā iekļauti veicamie pasākumi, kas identificēti kā uzņēmējus apgrūtinoši, tādās jomās kā uzņēmumu dibināšana, būvniecība un nekustamā īpašuma reģistrēšana, nodokļu administrēšana, e-pārvalde, un uzņēmējdarbības izbeigšanas pilnveidošana.

Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumos nākamajam periodam iekļautas sadarbībā ar uzņēmēju profesionālajām asociācijām definētās jomas:

  • datu uzkrāšana un atkalizmantošana;
  • būvniecības procesa un saistīto prasību uzlabošana;
  • darba spēka pārvaldības un pieejamības uzlabošana;
  • uzņēmējdarbības izmaksu mazināšana;
  • administratīvā sloga mazināšana komersantiem;
  • pašvaldību teritorijas plānošanas jomas pilnveidošana.

Plāni un atskaites

Kontaktpersona: