Uzņēmējdarbības vides kvalitāte ir viens no priekšnosacījumiem Latvijas tautsaimniecības konkurētspējīgai attīstībai – jo labākus apstākļus valsts spēj radīt uzņēmējiem jo lielākas investīcijas var sagaidīt tautsaimniecībā, kas savukārt nozīmē jaunu darba vietu rašanos un labklājību iedzīvotājiem.

Kopš 1999.gada tiek sagatavots un MK tiek apstiprināts ikgadējais Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāns (UVPPP), kas paredz uzņēmējdarbības regulējošo normatīvo aktu un valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu pilnveidošanu, tādējādi veidojot konkurētspējīgu Latvijas uzņēmējdarbības vidi arī pasaules mērogā.

Lai novērtētu veikto reformu ietekmi, Latvijā izplatītākie instrumenti ir starptautiskie pētījumi Doing Business un Globālās konkurētspējas indekss, ar kuru palīdzību tiek izzināts Latvijas uzņēmēju viedoklis par to darbību kavējošiem faktoriem, kā arī apzināts uzņēmēju viedoklis par administratīvo slogu radošajām prasībām, un  attiecīgi tiek sagatavots veicamo pasākumu saraksts Uzņēmējdarbības plāna ietvaros.

Uzņēmējdarbības plāna mērķis ir nemainīgs: „vienkārši un kvalitatīvi pakalpojumi uzņēmējdarbībā: vairāk e-pakalpojumu” un tajā iekļauti veicamie pasākumi, kas identificēti kā uzņēmējus apgrūtinoši, tādās jomās kā uzņēmumu dibināšana, būvniecība un nekustamā īpašuma reģistrēšana, nodokļu administrēšana, e-pārvalde, un uzņēmējdarbības izbeigšanas pilnveidošana, un kuriem ir ietekme arī uz Latvijas Doing Business pētījuma un Globālās konkurētspējas indeksa rādītājiem.

Uzņēmējdarbības plāna pasākumos nākamajam periodam ietvertie pamatprincipi:

  • uz klientu orientētas valsts pārvalde;
  • pakalpojumu digitalizācija;
  • nodokļu sistēmas konkurētspēja;
  • uzņēmējdarbības vides atvērtība;
  • tiesiskums;
  • inovāciju veicināšana.

Plāni un atskaites

Kontaktpersona: