Statuss:
Īstenošanā

Interreg - atbalsts pārrobežu sadarbībai. Eiropas teritoriālā sadarbība, labāk zināma kā Interreg, ir viens no kohēzijas politikas mērķiem, kas palīdz veidot strukturētu un vienotu rīcību un informācijas apmaiņu par politiku starp dažādu valstu nacionāliem, reģionāliem un vietējiem pārstāvjiem. Interreg ir kļuvis par nozīmīgu Eiropas Savienības instrumentu, kas palīdz atbalstīt partneru sadarbību pāri robežām. Tā mērķis ir kopīgiem spēkiem risināt kopīgas problēmas un rast vienotus risinājumus veselības, izpētes, izglītības, transporta un enerģētikas sfērās. Interreg tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem lai atbalstītu harmonisku dažāda līmeņa attīstību Eiropas Savienības teritorijā. Interreg ir iekļautas trīs veida programmas: pārrobežu, starp-valstu un starp-reģionu. Vairāk informācija par Interreg pieejama šeit.

 

Viena no Eiropas teritoriālās sadarbības programmām ir programma Iterreg Europe, kura uzlabos reģionālās attīstības politiku un programmu ieviešanu, galvenokārt darbības programmās "Investīcijas izaugsmē un nodarbinātībā" un ETS mērķa programmā, sekmējot pieredzes apmaiņu un politikas apguvi starp reģionāla līmeņa dalībniekiem.

Programmā ir noteikti 4 mērķi:

  1. Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas;
  2. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja;
  3. Ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni;
  4. Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana.
     

Ekonomikas ministrija piedalās projektos, kuri veicina Programmas 2. mērķa īstenošanu - par politiku attīstību mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas celšanai.