Statuss:
Īstenošanā
111

Ārvalstu finanšu instrumenta vai attīstības sadarbības programmas nosaukums: Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Projekta nosaukums un numurs: “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (2.kārta)”, projekts Nr. 2.2.1.1/19/I/005

Projekta ieviešanas periods: 2019. gada 26. novembris – 2022. gada novembris

Projekta finansējums (EUR):

  • kopējais projekta finansējums: 3 075 000 EUR
  • ārvalstu finansējums: 2 613 750 EUR (85%)
  • līdzfinansējums: 461 250 EUR (15%)

Finansējuma saņēmējs: Būvniecības valsts kontroles birojs (Ekonomikas ministrija ir projekta sadarbības partneris bez finansējuma)

Projekta virsmērķis: veicināt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" sasniegšanu, realizējot pasākumus aktivitātes "2.2.1.1. Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ietvaros. Projekta virsmērķi iecerēts sasniegt, pilnveidojot un paplašinot BIS funkcionalitāti, lai nodrošinātu centralizētas kopdarbības platformu būvniecības procesu pārvaldībai un attīstītu būvju dzīvescikla pārvaldību, atbilstoši modernākajam pasaules un Eiropas Savienības tendencēm, kā arī veicinātu administratīvā sloga ietekmes samazināšanu, un pakāpeniski nodrošinot Būves informācijas modeļa principu atbalstu.

Projekta mērķi:

  1. Būvniecības nozares produktivitātes un būvniecības procesa efektivitātes kāpināšana, paaugstinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu būves dzīves cikla pārvaldībā.
  2. Administratīvā sloga samazināšana privatpersonām un juridiskām personām.
  3. Pakalpojumu pieejamības uzlabošana un publisko datu atkalizmantošanas pieaugums.

Sīkāk par projektu: https://bis.gov.lv/bis-projekti/eraf-projekts-2karta