Būvniecības process

Būvniecības procesu regulē Būvniecības likums, vispārīgie būvnoteikumi un speciālie būvnoteikumi un to piemēro jaunu būvju būvniecībai, kā arī esošu būvju pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai, nojaukšanai, novietošanai, lietošanas veida maiņai bez pārbūves un konservācijai.

Vispārīgie būvnoteikumi (Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500) nosaka:

 • būvju iedalījumu grupās atkarībā no būvniecības sarežģītības pakāpes un iespējamās ietekmes uz cilvēku dzīvību, veselību un vidi,
 • gadījumus, kad nepieciešama inženierizpētes darbu veikšana,
 • gadījumus, kad nepieciešama būves ekspertīze, kā arī būvprojekta ekspertīze, un būvprojekta ekspertīzes sastāvu, veikšanas kārtību un apjomu,
 • gadījumus, kad nepieciešama autoruzraudzība un būvuzraudzība, kā arī autoruzraudzības un būvuzraudzības kārtību un būvuzraudzības plāna izstrādes kārtību un saturu,
 • būvniecības kontroles kārtību un nosacījumus, būvinspektoru tiesības un pienākumus, kā arī birojā, institūcijās, kuras pilda būvvaldes funkcijas, un pašvaldībā nodarbināto būvinspektoru sadarbības kārtību,
 • būvspeciālistu atbildību,
 • principus un dokumentus, uz kuru pamata pieņemams lēmums par tādas būves sakārtošanu vai nojaukšanu, kura ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi, bīstama vai bojā ainavu;

Savukārt speciālie būvnoteikumi nosaka:

 • būvniecības procesa kārtību, būvniecības procesā iesaistītās institūcijas un atbildīgos būvspeciālistus,
 • būvniecības procesam nepieciešamos dokumentus un to saturu,
 • būvatļaujā, apliecinājuma kartē un paskaidrojuma rakstā iekļaujamos nosacījumus,
 • gadījumus, kad nepieciešama sabiedrības informēšana par būvniecības ieceri, un šādas informēšanas kārtību,
 • atkāpju saskaņošanas kārtību,
 • būvprojekta ekspertīzes apjomu,
 • par būvniecības procesa kontroli un tiesiskumu atbildīgo institūciju,
 • būves konservācijas kārtību,
 • būves novietojuma uzmērījumu veikšanas kārtību un kārtību, kādā būve pieņemama ekspluatācijā,
 • būvdarbu garantijas termiņus pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā

Atkarībā no būvju veida speciālos būvnoteikumus izdod attiecībā uz:

 1. ēkām;
 2. autoceļiem un ielām;
 3. dzelzceļa būvēm (valsts, pašvaldību un privātajām);
 4. elektronisko sakaru būvēm;
 5. enerģijas ražošanas, glabāšanas, pārvades un sadales būvēm;
 6. hidrotehniskajām un meliorācijas būvēm;
 7. ostu hidrotehniskajām būvēm;
 8. ar radiācijas drošību saistītām būvēm;
 9. būvēm Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā;
 10. citām, atsevišķi neklasificētām inženierbūvēm.

Atkarībā no būvniecības ieceres institūcija, kas pilda būvvaldes funkcijas, pieņem lēmumu šādos termiņos:

 1. 1 mēneša laikā - būvatļaujas izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju vai būvniecības ieceres publisku apspriešanu;
 2. 10 darbdienu laikā - būvniecības ieceres akceptu vai atteikumu akceptēt būvniecības ieceri (ja būvdarbu veikšanai nepieciešama apliecinājuma karte un paskaidrojuma raksts).

Vispārīgie būvnoteikumi paredz, ka institūcija, kas pilda būvvaldes funkcijas, atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi veic 15 darbdienu laikā, savukārt par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi – 5 darbdienu laikā.

Būvniecības procesa shematiskais attēlojums
Shematisks būvniecības procesa attēlojums

Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”

Shematisks attēlojums būvniecības procesam ēkas jaunai būvniecībai

 

Būvniecības nozares normatīvo bāzi veido vairāki likumi un Ministru kabineta noteikumi, kas apkopoti normatīvo aktu sarakstā atbilstoši būvniecības procesam, sākot ar vispārīgiem normatīviem aktiem, tālāk plānošanas – projektēšanas sagatavošanas – projektēšanas – būvdarbu – īpašās būvniecības noteikumiem – ekspluatācijas un visbeidzot citiem saistošiem normatīviem aktiem, kā arī pieejams būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai piemērojamo standartu saraksts.

Pieņemšanas datums

Nr.

Normatīvā 
akta nosaukums

Spēkā 
stāšanās datums

Pielikumi/rīkojumi 

09.07.2013.

 

Būvniecības likums

Construction Law    

01.10.2014.

 

 06.12.2012.

 -

Ēku energoefektivitātes likums

Law On the Energy

Performance of Buildings

09.01.2013.

 

19.08.2014.

500

Vispārīgie būvnoteikumi

General Construction

Regulations

01.10.2014.

 

26.08.2014.

513

Latvijas Būvniecības padomes izveidošanas un darbības kārtība

01.10.2014.

 

25.03.2014.

156

Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība

Procedures for the Market Surveillance of Construction Products

01.10.2014.

 

25.02.2014.

112

Noteikumi par Eiropas tehnisko novērtējumu

Regulations Regarding the European Technical Assessment

01.10.2014.

 

25.02.2014.

116

Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi

Regulations Regarding the Registration of Construction Merchants

01.10.2014.

 

19.08.2014.

502

Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu

10.01.2014.

 

28.10.2014.

 671

Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība

05.11.2014.

 

28.07.2015

 438

Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi

Regulations Regarding the Construction Information System

14.08.2015.

 

 21.08.2018.

 531

Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā

01.12.2018.

 

08.04.2021.

222

Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi

 16.04.2021.

 

19.08.2014.

499

Noteikumi par būvinspektoriem

01.10.2014.

Pielikumi

30.09.2014.

576

Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums

01.10.2014.

 

12.04.2016

211

Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi

Regulations Regarding the Classification of Construction Merchants

16.04.2016.

 

       Projektēšanas sagatavošana

17.09.2019.

432

LBN 003-19 Būvklimatoloģija 

21.09.2019

 25.06.2019

280

LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" 

01.01.2020.

30.06.2015.

334

LBN 005-15 Inženierizpētes noteikumi būvniecībā

01.07.2015.

30.09.2014.

574

LBN 008-14 Inženiertīklu izvietojums

01.10.2014.

16.06.2015.

312

LBN 016-15 Būvakustika

01.07.2015.

 

Projektēšana

19.10.2021. 693 Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21 01.11.2021.

28.08.2018.

545

LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"

31.08.2018.

30.06.2015.

 333

LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība

01.07.2015.

26.05.2015.

254

LBN 203-15 Betona būvkonstrukciju projektēšana

01.06.2015.

23.12.2014.

794

LBN 204-14 „Tērauda būvkonstrukciju projektēšana”

01.01.2015.

26.05.2015.

248

LBN 205-15 Mūra būvkonstrukciju projektēšana

01.06.2015

23.12.2014.

793

LBN 206-14 Koka būvkonstrukciju projektēšana

01.01.2015.

02.06.2015.

265

LBN 207-15 Ģeotehniskā projektēšana

08.06.2015.

26.05.2015.

249

 LBN 212-15 Tērauda un betona kompozīto būvkonstrukciju projektēšana

01.06.2015.

26.05.2015.

247

LBN 213-15 Alumīnija būvkonstrukciju projektēšana

01.06.2015.

26.05.2015.

246

LBN 215-15 Seismiski izturīgu būvkonstrukciju projektēšana

01.06.2015.

30.06.2015.

332

LBN 221-15 Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija

01.07.2015.

30.06.2015.

326

LBN 222-15 Ūdensapgādes būves

 01.07.2015.

 30.06.2015.

327

LBN 223-15 Kanalizācijas būves

 01.07.2015.

 30.06.2015.

329

LBN 224-15 Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves

01.07.2015.

16.06.2015.

310

LBN 231-15 Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija

20.06.2015.

30.06.2015.

336

LBN 241-15 Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma

01.07.2015.

30.06.2015.

341

LBN 242-15 Dabasgāzes ārējo gāzesvadu sistēma

 01.07.2015.

30.06.2015.

335

LBN 243-15 Sašķidrinātās naftas gāzes iekšējo un ārējo gāzesvadu sistēma

01.07.2015.

09.06.2015.

294

LBN 261-15 Ēku iekšējā elektroinstalācija

17.06.2015.

30.06.2015.

328

LBN 262-15 Elektronisko sakaru tīkli

01.07.2015.

 03.05.2017.

239

LBN 501-17 Būvizmaksu noteikšanas kārtība

27.05.2017.

Būvspeciālistu sertificēšana

20.03.2018.

169

Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi

06.04.2018.

07.05.2019.

190

Būvniecības valsts kontroles biroja sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

 

 

05.03.2019.

100

Būvspeciālistu uzraudzības un kompetences novērtēšanas cenrādis

 

 

 Pieņemšanas   datums

 Nr.

 Normatīvā akta dokuments

Spēkā stāšanās datums

25.04.2006.

319

Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu

01.06.2006.

 07.12.2000.

 -

Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu

01.04.2001.

 02.10.2001.

421

Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem

11.10.2001.

18.02.2021.

113

Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība

01.07.2021

Ekspluatācija

 15.06.2021.

384

Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21

01.11.2021.

Būvdarbi

16.06.2015.

325

LBN 305-15 Ģeodēziskie darbi būvniecībā

01.07.2015.

Citi saistoši dokumenti

 12.02.1992.

 -

Par kultūras pieminekļu aizsardzību

Law On Protection of Cultural Monuments

11.03.1992.

 08.08.1996.

-

Par atbilstības novērtēšanu

Law on Conformity Assessment

03.09.1996.

 14.10.1998.

-

Standartizācijas likums

Standardisation Law

 11.11.1998.

18.03.1999.

-

Patērētāju tiesību aizsardzības likums

Consumer Rights Protection Law

 15.04.1999.

07.04.2004.

-

Preču un pakalpojumu drošuma likums

Law on the Safety of Goods and Services

01.05.2004.

 20.06.2000.

 -

Par atbilstību par preces un pakalpojuma trūkumiem

Law On Liability for Defective Goods and Deficient Services

19.07.2000.

20.06.2001.

-

Darba aizsardzības likums

Labour Protection Law

01.01.2002.

29.05.2003.

-

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums

Law on the Historic Centre of Riga

26.06.2003.

08.03.2004.

127

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi

Regulations regarding the Preservation and Protection of the Historic Centre of Rīga

12.03.2004.

26.08.2003.

474

Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu

Regulations regarding the Registration, Protection, Utilisation and Restoration of Cultural Monuments, the Right of First Refusal of the State and the Granting of the Status of an Environment-Degrading Object

30.08.2003.

09.11.2004.

916

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums

By-law of the State Inspection for Heritage Protection

13.11.2004.

 23.03.1999.

120

Kārtība, kādā izbeidzama Latvijas PSR normatīvo altu piemērošana

27.03.1999.

21.05.2002.

194

Izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai

19.06.2002.

25.02.2003.

 92

Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus

Labour Protection Requirements in Performing Construction Work

 01.03.2003.

03.01.2017

2

Noteikumi par statistisko klasifikāciju sarakstu un tajā iekļauto statistisko klasifikāciju ieviešanas, uzturēšanas un publicēšanas kārtību

06.01.2017

21.03.2017

 164

 

Noteikumi par arhitekta profesionāliem nosaukumiem un izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu

 

 31.03.2017.