Atbalsta programma

Mērķis

Atlase un vērtēšanas kritēriji*

Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros Programmas mērķis ir komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā.

Par iespēju pieteikt pētniecības projektus aicinām komersantus interesēties pie kompetences centriem, kuros uz 2021.gada 12.februāri brīvi pieejamais ERAF finansējums ir sekojošs:

 

Kompetences centru atlases veic CFLA un ir noslēgušās. Atlases un vērtēšanas kritēriji pieejami šeit: 1.kārta2.kārtaun 4.kārta.

 

Vairāk informācijas:

Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai Pasākuma mērķis ir atbalstīt pētniecības rezultātu komercializācijas kompetences attīstīšanu valsts pētniecības organizācijās, veicināt inovācijas aktivitāti sīkajos (mikro), mazajos, vidējos un lielajos komersantos, tehnoloģiju pārneses ceļā sniedzot tiem atbalstu jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju attīstībai, kā arī sekmēt jaunuzņēmumu veidošanos Latvijā.

Atbalstu sniedz LIAA. Šeitpieejama informācija par atlasi un vērtēšanas kritērijiem.

 

Tehnoloģiju pārneses programmā ietilpst vairāki atbalsta virzieni - gan jaunuzņēmumiem, gan plašākam komersantu lokam, gan pētniecības organizācijām.

Vairāk informācijas:

Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā
1.kārta un 2.kārta

Pasākuma mērķis ir veicināt komersantu produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanu, izstrādājot un ieviešot ražošanā jaunus produktus un tehnoloģijas, kā arī palielinot privātā sektora ieguldījumus pētniecībā, attīstībā un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai.

Atbalstu piešķir ražošanas iekārtu izgatavošanai un ieviešanai ražošanā.

Atbalstu sniedz CFLA.
Vairāk informācijas par atlasēm un vērtēšanas kritēriji:
1.kārta un 2.kārta

 

Otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu vērtēšana noslēgusies.

Atbalsts nodarbināto apmācībām
1.kārta un 2.kārta
Atbalsta mērķis ir nodrošināt komersantus ar atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku, kas sekmētu darba ražīguma pieaugumu un jaunu vai uzlabotu produktu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ražošanā.

Atbalstu sniedz CFLA.
Vairāk informācijas par atlasēm un vērtēšanas kritēriji:
1.kārta un 2.kārta

 

Materiāli:

Inovāciju motivācijas programma Pasākuma mērķis ir informēt un iedrošināt sabiedrību uzsākt inovatīvu uzņēmējdarbību, kā veicināšanas mehānismu izmantojot arī godalgu piešķiršanu. Tāpat paredzēts informēt sabiedrību par norisēm saistībā ar inovācijām un to potenciālu, tādējādi veicinot sabiedrību un uzņēmējus pievērsties inovatīvu risinājumu izstrādei un lietošanai, kā arī paaugstināt inovatīvo komersantu īpatsvaru ekonomikā un motivēt komercdarbības uzsākšanu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā noteiktajās specializācijas prioritātēs vai jomās.

Pasākumu īsteno LIAA. Šeit pieejama informācija par atlasi un vērtēšanas kritērijiem.

Vairāk informācijas:

Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti Pasākuma mērķis ir veicināt sīko (mikro) un mazo komersantu produktivitāti un darba efektivitāti, paaugstinot to darbinieku kvalifikāciju un prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, nodrošināt komersantus ar atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku, kas sekmētu netehnoloģisko inovāciju ieviešanu komersantos, kā arī nodrošināt atbalstu apmācībām, kas veicinātu investoru piesaisti valstij.

Atbalstu sniedz LIAA, LIKTA un LTRKŠeit pieejama informācija par atlasi un vērtēšanas kritērijiem.

 

Vairāk informācijas:

 

Materiāli:

 

 

 

 

* Programmu atlašu vērtēšanas kritēriji pieejami arī ES fondu Uzraudzības komitejas e-portfelī.

 

Vairāk informācijas par atbalsta pasākumiem uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un eksporta veicināšanai lūdzam skatīt labsoflatvia.com

logo