Atbalsta programma

Mērķis

Atlase un vērtēšanas kritēriji*

Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros (1.2.1.1. pasākums) Programmas mērķis ir komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā.

Par iespēju pieteikt pētniecības projektus aicinām komersantus interesēties pie kompetences centriem, kur uz 2021.gada decembri nav pieejams pietiekams brīvais finansējums, lai būtu iespējams apstiprināt jaunu pētniecības projektus. Kopumā 4.kārtas ietvaros ir atbalstu iespējams bija saņemt pie 8 kompetences centriem:

Uz 2022.gada martu kopā apstiprināti 227 pētniecības projekti.

Uz 2022.gadu jūniju atbalstu 4.kārtas ietvaros saņēmuši 137 unikālie sadarbības partneri. Uz 2022.gadu 30.septembri kopā atbalstīti vairāk kā 250 pētniecības projekti, kā rezultātā izstrādāti 610 jauni produkti un tehnoloģija. Uz 2022.gadu 31.decembri atbalsts sniegts vairāk kā 140 saimnieciskās darbības veicējiem, kur pēdējie pētniecības projektu tika pabeigti ar 2022.gada gada beigām.

Par īstenošanā esošajiem projektiem vairāk informācijas pieejams ES fondu mājaslapā.

Kompetences centru atlases veic CFLA un ir noslēgušās. Atlases un vērtēšanas kritēriji pieejami šeit: 1.kārta2.kārta un 4.kārta.

Materiāli:

 

 

 

Labā prakse

Meža nozares kompetences centrs
Mašīnbūves kompetences centrs
Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs
Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centrs
Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs
Enerģētikas un transporta kompetences centrs
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs
Latvijas pārtikas kompetences centrs

 

Atbalsta programma

Mērķis

Atlase un vērtēšanas kritēriji*

Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai (1.2.1.2. pasākums) Pasākuma mērķis ir atbalstīt pētniecības rezultātu komercializācijas kompetences attīstīšanu valsts pētniecības organizācijās, veicināt inovācijas aktivitāti sīkajos (mikro), mazajos, vidējos un lielajos komersantos, tehnoloģiju pārneses ceļā sniedzot tiem atbalstu jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju attīstībai, kā arī sekmēt jaunuzņēmumu veidošanos Latvijā.

Atbalstu sniedz LIAA.

Tehnoloģiju pārneses programmā ietilpst vairāki atbalsta virzieni - gan jaunuzņēmumiem, gan plašākam komersantu lokam, gan pētniecības organizācijām.

Vairāk informācijas:

 

Informācija par projektu atlasi (atlase ir noslēgusies) un vērtēšanas kritērijiem ir pieejama CFLA mājaslapā.

Materiāli:

 

 

 

 

Atbalsta programma

Mērķis

Atlase un vērtēšanas kritēriji*

Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā (1.2.1.4. pasākums)

Pasākuma mērķis ir veicināt komersantu produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanu, izstrādājot un ieviešot ražošanā jaunus produktus un tehnoloģijas, kā arī palielinot privātā sektora ieguldījumus pētniecībā, attīstībā un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai.

Atbalstu piešķir ražošanas iekārtu izgatavošanai un ieviešanai ražošanā.

Atbalstu sniedz CFLA.
Vairāk informācijas par atlasēm un vērtēšanas kritēriji:
1.kārta un 2.kārta (otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu vērtēšana noslēgusies).

Materiāli:

 

 

 

 

Atbalsta programma

Mērķis

Atlase un vērtēšanas kritēriji*

Atbalsts nodarbināto apmācībām (1.2.2.1. pasākums) Atbalsta mērķis ir nodrošināt komersantus ar atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku, kas sekmētu darba ražīguma pieaugumu un jaunu vai uzlabotu produktu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ražošanā.

Atbalsta programma nodarbināto apmācībām tiek īstenota sadarbībā ar apstrādes, rūpniecības, IKT, tūrisma un starptautisko biznesa pakalpojumu centru nozaru asociācijām, sniedzot komersantiem iespēju pieteikties plašam lokam atbalstāmo apmācību virzieniem.

Atbalsta programmas ietvaros šobrīd tiek īstenoti  14 projekti divās atlases kārtās. Projektu ietvaros tiek pilnveidotas komersantu nodarbināto prasmes, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

 

Dalībai atbalsta programmā var pieteikties jebkurš Latvijā reģistrēts komersants, saņemot atbalstu apmācību izdevumu segšanai. Atbalsta intensitāte sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 70% no tiešajām apmācību izmaksām, vidējiem komersantiem – 60% no tiešajām apmācību izmaksām un lielajiem komersantiem 30% līdz 50% no tiešajām apmācību izmaksām.

 

Pieteikšanās apmācību kursiem ir atvērta visu projektu norises laiku. Vairāk informācijas par pieejamajām apmācību jomām, iespējām saņemt atbalstu nodarbināto kvalifikācijas celšanai un pieteikšanās kārtību dalībai projektos iespējams atrast projektu īstenotāju mājaslapās.

 

1.kārta:

2.kārta:

Vairāk informācijas par projektu atlasi (atlase ir noslēgusies) un vērtēšanas kritērijiem ir pieejama CFLA mājaslapā 1.kārta un 2.kārta.

 

Materiāli:

 

 

 

 

Atbalsta programma

Mērķis

Atlase un vērtēšanas kritēriji*

Inovāciju motivācijas programma (1.2.2.2. pasākums) Pasākuma mērķis ir informēt un iedrošināt sabiedrību uzsākt inovatīvu uzņēmējdarbību, kā veicināšanas mehānismu izmantojot arī godalgu piešķiršanu. Tāpat paredzēts informēt sabiedrību par norisēm saistībā ar inovācijām un to potenciālu, tādējādi veicinot sabiedrību un uzņēmējus pievērsties inovatīvu risinājumu izstrādei un lietošanai, kā arī paaugstināt inovatīvo komersantu īpatsvaru ekonomikā un motivēt komercdarbības uzsākšanu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā noteiktajās specializācijas prioritātēs vai jomās.

Pasākumu īsteno LIAA.

Vairāk informācijas par pasākumu un tā rezultātiem pieejams LIAA mājaslapā.

Informācija par projekta atlasi (atlase ir noslēgusies) un vērtēšanas kritērijiem ir pieejama CFLA mājaslapā. 

Materiāli:

 

 

 

 

Atbalsta programma

Mērķis

Atlase un vērtēšanas kritēriji*

Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti (1.2.2.3. pasākums) Atbalsta mērķis ir veicināt pašnodarbināto personu, sīko (mikro), mazo, vidējo un lielo komersantu produktivitāti, eksportspēju un darba efektivitāti, paaugstinot nodarbināto kvalifikāciju un prasmes, lai veicinātu komersantu transformāciju atbilstoši globālajām tendencēm, nodrošinātu maksimālu eksportspēju un kāpinātu augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu, kā arī sekmētu netehnoloģisko inovāciju ieviešanu komersantos, un nodrošināt atbalstu apmācībām, lai veicinātu investoru piesaisti.

Atbalsta programmas ietvaros atbalsts tiek sniegts netehnoloģiskajām apmācībām, kas nepieciešamas produktu, procesu, mārketinga vai organizācijas inovāciju ieviešanai komersantā.

 

Atbalsta programmas ietvaros šobrīd tiek īstenoti 3 projekti. Vairāk informācijas par pieejamajām apmācībām, iespējām saņemt atbalstu nodarbināto kvalifikācijas celšanai un pieteikšanās kārtību dalībai projektos iespējams atrast projektu īstenotāju mājaslapās:

  • LIAA projekts 

    Projekta mērķis ir veicināt sīko (mikro), mazo, vidējo un lielo komersantu produktivitāti, eksportspēju un darba efektivitāti, paaugstinot nodarbināto kvalifikāciju un prasmes, lai veicinātu komersantu transformāciju atbilstoši globālajām tendencēm, nodrošinātu maksimālu eksportspēju un kāpinātu augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu, un nodrošināt atbalstu apmācībām, lai veicinātu investoru piesaisti. Informāciju par pieejamo atbalstu un tā intensitāti skatīt LIAA mājaslapā.

 

  • LTRK projekts

    Projekta mērķis ir nodrošināt atbalstu komersantu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai sekmētu netehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu, organizējot atbalstāmo nozaru komersantiem nepieciešamos apmācību kursus par dažādām tēmām, kas nepieciešamas produktu, procesu, mārketinga vai organizācijas inovāciju ieviešanai komersantā. Atbalsta intensitāte sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 70 % no apmācību izmaksām, vidējiem komersantiem – 60 % no apmācību izmaksām un lielajiem komersantiem – 50 % no apmācību izmaksām. 

 

  • LIKTA projekts

    Projekta mērķis ir veicināt mazo un mikro uzņēmumu (MMU) nodarbināto un pašnodarbināto kvalifikāciju, tādejādi sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darba efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanu, īstenojot apmācības par digitālajām tehnoloģijām, uzņēmuma iekšējo procesu digitalizāciju un digitālajiem rīkiem ražošanas un pakalpojumu attīstībai. Atbalsta intensitāte pašnodarbinātajiem, sīkajiem (mikro), mazajiem komersantiem ir 70%. 
 

Informācija par projektu atlasi (atlase ir noslēgusies) un vērtēšanas kritērijiem ir pieejama CFLA mājaslapā.

 

Materiāli:

 

 

 

 

* Programmu atlašu vērtēšanas kritēriji pieejami arī ES fondu Uzraudzības komitejas e-portfelī.

 

Vairāk informācijas par atbalsta pasākumiem uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un eksporta veicināšanai lūdzam skatīt labsoflatvia.com

logo