ATBALSTS  IEDZĪVOTĀJIEM  NO  UKRAINAS

Valsts pārvaldes institūcijas sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām veic koordinētu atbalsta sniegšanu Ukrainai un Ukrainas iedzīvotājiem. Aicinām uzņēmumus un iedzīvotājus, kas gatavi ziedot preces vai bez atlīdzības uzņemt bēgļus, aizpildīt aptaujas anketu Palīdzība Ukrainas bēgļiem Latvijā mājaslapā (informāciju apkopo biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem”).

Vienlaikus aicinām iedzīvotājus, kas ir gatavi palīdzēt sazināties ar nevalstiskām organizācijām vai valsts institūcijām, kas koordinē palīdzības sniegšanu un kas informēs, kur un kāda palīdzība nepieciešama.

Papildu informācija par palīdzības sniegšanu pieejama mājaslapā https://www.ukraine-latvia.com/ un Iekšlietu ministrijas tīmekļa vietnē.

ATBALSTS UKRAINAS CIVILIEDZĪVOTĀJU IZMITINĀŠANAI UN ĒDINĀŠANAI

Пояснення щодо груп осіб, які мають право на отримання житлової допомоги після закінчення 60 або 120 днів відповідно до Закону про підтримку цивільних осіб України (ЗПЦУ)

 • Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā ir noteikta kārtība, kādā Latvijā tiek nodrošināta ATLĪDZĪBAS IZMAKSA FIZISKAI VAI JURIDISKAI PERSONAI, KURA SEV PIEDEROŠĀ MĀJOKLĪ BEZ MAKSAS IZMITINA vienu vai vairākus Ukrainas civiliedzīvotājus.

Mājsaimniecības (fiziskas vai juridiskas personas) ir tiesīgas saņemt atlīdzību ar izmitināšanu saistītu papildu izmaksu kompensēšanai - 100 euro mēnesī par pirmo izmitināto personu un 50 euro mēnesī par katru nākamo izmitināto personu, bet ne vairāk kā 300 euro mēnesī par vienā mājoklī izmitinātām personām līdz 120 dienām. Atlīdzību var saņemt neatkarīgi no tā, vai izmitinātājs pats uzturas šajā mājoklī.

120 dienu ierobežojums neattiecas uz personām, kas uz pieteikuma iesniegšanas brīdi:

 1. ir persona ar invaliditāti;
 2. nodrošina personas ar invaliditāti aprūpi;
 3. ir pensijas vecumā atbilstoši Latvijā noteiktajam pensionēšanās vecumam;
 4. Latvijā iegūst izglītību klātienē pirmsskolas, pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai pāriet uz mācībām nākamajā izglītības pakāpē, iegūst izglītību augstākās izglītības iestādē vai turpina izglītības ieguvi Ukrainā tālmācībā vai attālināti pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē;
 5. ir sieviete, kura stājusies grūtniecības uzskaitē;
 6. ir viens no bērna vecākiem vai ārkārtas aizbildnis, kurš kopj bērnu līdz divu gadu vecumam;
 7. nodrošina pirmsskolas vecuma bērna kopšanu, aprūpi un bērnam nav iespējas apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi;
 8. ir bērns pirmsskolas vecumā, kuram nav iespējas apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi.

Atlīdzība izmitinātājam (fiziskai personai) ir pielīdzināma likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli9. panta pirmās daļas 16. punktā minētajai kompensācijai, kas netiek ietverta gada apliekamajā ienākumā un netiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli; nav pakļauta ieturējumu veikšanai un parādu piedziņai; nav pieskaitāma faktiskajiem ienākumiem, no kuriem sedzami kreditoru prasījumi fiziskās personas saistību dzēšanas plāna izpildes laikā maksātnespējas procesa ietvaros; netiek ņemta vērā ienākumos, novērtējot izmitinātāja mājsaimniecības materiālo situāciju sociālās palīdzības un trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanai.

 • Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri nav izmitināti mājsaimniecībās, valsts nodrošina PRIMĀRI SNIEDZAMO ATBALSTU - izmitināšanu - līdz 60 vai līdz 120 dienām, kā arī pārtiku līdz 30 dienām.

Primārā atbalsta sniegšanas nosacījumi ir noteikti Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā.

60 vai 120 dienu ierobežojums neattiecas uz personām, kas uz pieteikuma iesniegšanas brīdi atbilst kādai likumā noteiktai īpašai personu grupai 

Primārais atbalsts bez iepriekšminētajām īpaši atbalstāmajām personu grupām tiek nodrošināts arī personām, kuras valsts apmaksātās medicīniskās transportēšanas ietvaros pārvestas no Ukrainas ārstniecības iestādes uz stacionāro ārstniecības iestādi Latvijā un saņem veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši medicīniskās transportēšanas mērķim. Minētajām personām pārtiku nodrošina visu izmitināšanas periodu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

Kārtību, kādā organizē Ukrainas civiliedzīvotājiem primāri sniedzamā atbalsta – izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Latvijā nosaka Ministru kabineta 2022. gada 8. jūnija noteikumi Nr. 339 "Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem".

Pašvaldība Ukrainas civiliedzīvotāju izmitina:

 1. slēdzot īres līgumu ar privātpersonu (izīrētāju);
 2. pašvaldības īpašumā, valdījumā vai turējumā esošā izmitināšanas vietā vai izmanto citus izmitināšanas veidus.

Lai pieteiktos un saņemtu valsts līdzfinansējumu par sniegtajiem Ukrainas iedzīvotāju izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu, pašvaldībām Valsts kases e-pārskatu sistēmā jāaizpilda un jāiesniedz pārskata veidlapu “Pārskats par izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumiem atbalstam Ukrainas civiliedzīvotājiem”. Pārskats jāiesniedz līdz kārtējā mēneša 10. datumam par iepriekšējo mēnesi. Ekonomikas ministrijas konsultatīvais tālrunis informācijai un jautājumiem par pārskata veidlapas aizpildīšanu PAŠVALDĪBĀM - 67013019.

Uzmanību!

Fiziskās un juridiskās personas, kas ir gatavas izmitināt Ukrainas civiliedzīvotājus, aicinām sazināties ar atbildīgajām personām savās pašvaldības; pašvaldību kontaktinformācija pieejama https://www.ukraine-latvia.com/lv#municipalities