ATBALSTS UKRAINAS CIVILIEDZĪVOTĀJU IZMITINĀŠANAI UN ĒDINĀŠANAI

Державна підтримка домогосподарств для покриття витрат на теплоенергiю в опалювальному сезонi 2022/2023 рокiв

Aktuālās izmaiņas Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta regulējumā.

Сейм вирішив продовжувати надання підтримки з розміщення цивільних жителів України

Пояснення щодо груп осіб, які мають право на отримання житлової допомоги після закінчення 60 або 120 днів відповідно до Закону про підтримку цивільних осіб України (ЗПЦУ)

 

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā ir noteikta kārtība, kādā Latvijā tiek nodrošināta atlīdzības izmaksa fiziskai vai juridiskai personai, kura sev piederošā mājoklī bez maksas izmitina vienu vai vairākus Ukrainas civiliedzīvotājus.

Mājsaimniecības (fiziskas vai juridiskas personas) ir tiesīgas saņemt atlīdzību ar izmitināšanu saistītu papildu izmaksu kompensēšanai - 100 euro mēnesī par pirmo izmitināto personu un 50 euro mēnesī par katru nākamo izmitināto personu, bet ne vairāk kā 300 euro mēnesī par vienā mājoklī izmitinātām personām līdz 120 dienām, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim. Atlīdzību var saņemt neatkarīgi no tā, vai izmitinātājs pats uzturas šajā mājoklī.

120 dienu ierobežojums neattiecas uz personām, kas uz pieteikuma iesniegšanas brīdi:

1) ir persona, kas līdz 2022.gada 23.jūlijam Valsts komisijai ir iesniegusi nepieciešamos dokumentus invaliditātes ekspertīzes veikšanai vai atzinuma saņemšanai par īpašas kopšanas nepieciešamību. Valsts komisija ir tiesīga sniegt datus par dokumentu saņemšanu pašvaldībai;

2) ir persona ar invaliditāti vai atbilstoši minētā likuma 7.2 panta ceturtajā daļā noteiktajam tai ir Valsts komisijas izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību;

3) nodrošina 1. un 2. punktā minētās personas aprūpi;

4) ir pensijas vecumā atbilstoši Latvijā noteiktajam pensionēšanās vecumam;

5) Latvijā iegūst izglītību klātienē pirmsskolas, pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai pāriet uz mācībām nākamajā izglītības pakāpē, iegūst izglītību augstākās izglītības iestādē vai turpina izglītības ieguvi Ukrainā tālmācībā vai attālināti pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē;

6) ir sieviete, kura stājusies grūtniecības uzskaitē;

7) ir viens no bērna vecākiem vai ārkārtas aizbildnis, kurš kopj bērnu līdz divu gadu vecumam;

8) nodrošina pirmsskolas vecuma bērna kopšanu, aprūpi un bērnam nav iespējas apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi;

9) ir bērns pirmsskolas vecumā, kuram nav iespējas apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi.

 

 

Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri nav izmitināti mājsaimniecībās valsts nodrošina primāri sniedzamo atbalstu - izmitināšanu — līdz 60 vai līdz 120 dienām, kā arī pārtiku līdz 30 dienām, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Primārā atbalsta sniegšanas nosacījumi ir noteikti Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā.

60 vai 120 dienu ierobežojums neattiecas uz personām, kas uz pieteikuma iesniegšanas brīdi atbilst kādai likumā noteiktai īpašai personu grupai 

Kārtību, kādā organizē Ukrainas civiliedzīvotājiem primāri sniedzamā atbalsta – izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu  nodrošināšanu Latvijā nosaka:

 

Atlīdzība mājsaimniecībām
Atlīdzība pašvaldībām par Ukrainas civiliedzīvotāju nodrošinājumu ar pārtiku

Lai pieteiktos un saņemtu valsts līdzfinansējumu par sniegtajiem Ukrainas iedzīvotāju izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu, pašvaldībām Valsts kases e-pārskatu sistēmā jāaizpilda un jāiesniedz pārskata veidlapu “Pārskats par izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumiem atbalstam Ukrainas civiliedzīvotājiem”. Pārskats jāiesniedz līdz kārtējā mēneša 10 datumam par iepriekšējo mēnesi. Ekonomikas ministrijas konsultatīvais tālrunis informācijai un jautājumiem par pārskata veidlapas aizpildīšanu PAŠVALDĪBĀM - 67013019.

Uzmanību!

Fiziskās un juridiskās personas, kas ir gatavas izmitināt Ukrainas civiliedzīvotājus, aicinām sazināties ar atbildīgajām personām savās pašvaldības; pašvaldību kontaktinformācija pieejama https://www.ukraine-latvia.com/lv#municipalities